שפוח רתאל ת/בדנתמ םישפחמ ונחנא

!שפוח רתאל רוזעל י/אוב

.רתאב םירקבמלו שפוח יתימע ,שפוח ירירגשל רמוח םיחלוש ונחנא עובש ידמ
םיכירצ ונחנאו ונלש יונפה ןמזב ,תובדנתהב תישענ רתאב ונלש הדובעה לכ
!הרזע

:תושעל ךממ םישקבמ ונחנאש המ הז

תויומכב דייטצהלו (זכרמה רוזאב) ונתיאמ דחאל עיגהל תועובש המכב םעפ -
.תורבוח / םיריילפ / םירקיטס לש תולודג
ןיכהל .רמוח םהילא חולשל ךירצש םישנא לש המישר לבקל עובשב םעפ ךרעב -
יפסכמ שפוח-.ה.ל.ע תתומע י"ע ןמוממ חולשמה) חולשלו המישרה יפל תוליבח
.(תומורת

...לכה הז

?הז תא תושעל ה/לוכי ה/תא

תבותכ ,החפשמ םשו םש ינייצ/ןייצו webmaster@hofehs.org.il -ל בותכ/יבתכ
.רשק ךתיא רוצינ ונחנא .ןופלטו האלמ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא