םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


תידרחה תונותיעה ינינפ ףסוא

,עיזהש שלוגמ ונלביק (םיטוטיצ וקלחו םימוליצ וקלחש) אבה םינינפה ףסוא תא
תונותיע" רודמב עיפומ רבכ הלא תוילגרממ קלחש תורמל .ךרעו םליצ ,טקיל
"דירוהל" לוכי ךכב ןינועמש ימ .שדחמ םירבדה תא תוארל עיתפמ דימת ,"תידרח
קלחלו ,ושפנ תוואכ ומלצל וא וסיפדהל ,ןטקב ןאכ וא לודגב ןאכ ףרוצמה ףדה תא
ודעונש תומוקמב קיבדהל םג םילוכי םיזעונה .םהיניע תא חוקפל ידכ םיבבוסל
המליש אלש הדעסמ לש תורשכ תרסה לע תועירתמה תועדומ יבג-לע לשמל) ךכל
.('וכו קחצי ןונמא לש חומ תפיטש יברעל תומוסריפ וא ,תימוקמה תונברל

"םשב דעי תרימש" ורחבו ינמיה רותפכה לע וצחל ,קנילה לא "רבכע"ה תא ואיבה :"דירוהל"
.תילגנאב הליבקמה תורשפאה תא וא


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא