םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה8.1.2002 ,תונורחא תועידי ,שולא יבצ לש הבתכ

?תנבל רומיל המלענ ןאל

החלש ןכל) תיתכלממה ךוניחה תכרעממ ןוצר תעבש ךכ לכ אל תנבל רומילש הדבועל בל םתמש
ללכבו תואטיסרבינואב הרוקש הממ ןוצר תעבש ךכ לכ אל ,("תודהי" דמלל םייתד "םירומ"
?ןוצר תעבש ךכ לכ אל

.בל ונמש ונחנא

ידומילב םידקמתמ םהש ללגב ילוא .דאמ .ןוצר תעבש ןכ רומיל ס"ש לש ךוניחה תכרעממ קר
לש הנומתהו לארשי לגד ללגב ילוא ?ל"הצב הנידמה תורשל ךוניחה ללגב ילוא ?תונויצ
?התיכ לכב םייולתש לצרה

?םהלש ןותיעב הלש הנומתה תא םימסרפמ אל םהש ללגב הז ילוא וא

Limor Livnat disappeared...

Limor Livnat disappeared...
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא