!םל-וכ תא סייגל ןמזה עיגה
11.5.01 -ב שפוח רתא לש הצופתה תמישרל החלשנ וזה העדוהה
.המישרב אל ה/תאש הארנכ ?העדוהה תא תלביק אל
ןאכ - הצופתה תמישרל ףרטצהל

רוסאו שאייתהל רוסא לבא ,ןמז טעמ אל רבכ ךשמנ תובישיה ידימלתל רוטפה אשונב קבאמה
.קיספהל

הנידמהש הריתעל הבושתב ןוילעה טפשמה תיב קספ ,2001 יאמב 9 -ב ,םימי רפסמ ינפל
.תובישיה ירוחב סויג אשונב םוי 60 ךות בישהל הכירצ

.הנשה ילוי שדוח תליחתב םייקתי הזה אשונב ןוידה

ןגעמה ,לט קוח רשואי אל םאש הלשממה שארל תוידרחה תוגלפמה ועידוה ,ןכמ רחאל דימ
.הלשממהמ ושרפי ,תובישיה ידימלתל רוטפה תא קוחב

,הנידמה לע הנגהב םוי םוי םהייח תא םינכסמ ל"הצ ילייח רשאכ ,דימתמ רתוי הלא םימיב
.םל-וכ תא סייגל האירקל ףרטצהל םיבייח ונלוכ

.הלשממה שארל םיבורקה תועובשב חלשיתש המוצע לע םימיתחמ ונחנא

םג םותחל םיריכת םתאש ימ לכמ ושקבו ,המוצעה לע ומתיח ,שפוח רתאל ושכע וסנכה ,אנא
.(םרובע תאז ושעו םתמכסה תא ולבק אנא ,טנרטניאל רוביח םהל ןיא םא) ןכ


ןאכ - המוצעה לע המתחהה ףד
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא