אבס לארשי חורב םזיניבוש
("השא ינשע אלש ךורב")

ישי תאמ

.םזיניבושהו תידוהיה תדה ,עורז יבולש הירוטסיהה יליבשב םהל םיעסופ תובר םינש רבכ
תישארב רפס .המל םדק המ תעדל השק ןאכ םג ,תלוגנרתהו הציבה לע תמסרופמה הלאשב ומכו
רצי םדאה תאש םילגמ ונא ךשמהב .רכז ,ןבומכ ,אוה םיהולאש םידמל רבכ ונאו ליחתמ קר
עלצ וזיאב שמתשה אוה השיאה ליבשבו - םיציב םע ו'צאמ - ותומדבו ומלצב םיהולא
.תרתוימ

,ןדע ןגב תויהל םירומא ונייה ללכבש םילגמ ונא רבכו שדחה עדימהמ ששואתהל ונקפסה אל
םאה הז לכ ירחא ."ודגנכ רזעה" ,אל ךיא ,איה הז רזכא םלועל ונכלשוהש הדיחיה הביסהו
םא ."ךב לושמי אוהו ךתקושת ךשיא לאו . . . " :השיאל רמאי םיהולאש יופצ ךא הז ןיא
שוריפב ןייעל םילוכי ונא ,"ךב לושמי אוהו" םילימה לש קיודמה שוריפב םיחוטב ונא ןיא
איה יכ הדימ דגנכ הדימ וז הנהו . . . החפשכ הב קיזחי אוהו . . . " :רמואה ן"במרה
היהי אוהו ,דוע וילע הוצמ איה היהת אלש (לאה) השנעו ,התוצמב לכאיו השיאל םג הנתנ
."ונוצר לכ הילע הוצמ

?טסיניבוש

ונל םיחפוט ,השיאה יפלכ הז ליפשמ סחיב וקפתסי ,תומדא ילע וינגסו ,םיהולאש םתבשח םא
לבא ,םיווש םדאה ינב לכ ,לכה ירחא .תוישנ יטנא תורזג ללש םע ,ונינפ לע הרותה יקוח
.רתוי םיווש קלח

:גציימ טקל הנה ןיינעה תשחמהל

הניא הרותהש ןוויכמו .םישנ יתש םע ןתחתהל יאשר ,יארקמה קוחה יפ-לע ,רבג
.דחא רבג םע ןתחתהל םישנ יתשל . . . הריתמ איה השיאה תא תולפהל הצור
.דיעהל יאשר םדא לכ אל ,םלוא ,רבד םוקי םידע ינש יפ לע יכ אוה עודי ללכ
:הלוספ ןתודע רשא היסולכואב תוצובק 'סמ ןנשי
םליא שריחל איה ןאכ הנווכה - שריח
םוי-םויה תפשב עגושמ - הטוש
םינש 13 ול ואלמ םרט רשא דלי - ןטק
!השיא (ןוכנ םתשחינ) . . . ו
תויזטנפ שמממ גוזה ינבמ דחאו הדימב םלוא .לצאנ ךרע איה גוזה ןבל תונמאנ
וליפא תאצל לכוי זאש םושמ ,רבגה הז היהיש ,ותבוטל ,יוצר ,רחא רנטרפ םע
.התימ הניד ,תאז תמועל ,רז רבג םע בכשתש השיא .ילמס שנוע אלל
ונל קפסל הגאד הרותה .רבד לש ופוסב תמ דחא לכו ,אל םייחה ,חוטב תוומה
,הרטפנ השיאו רעצמ הרקמ הרקו היהו .חונמה תשורי תא קלחל דציכ םיניד ללש
הנמלאה לבקת םאה ,ךופהה הרקמה הרק םא םלוא .השוכר לכ תא שרוי הלעב
ויהי הז הרקמב םייקוחה םישרויה .םואתפ המ ,אל ?הלעב שוכר תא הנכסמה
- היעב ןיא זא םג םיחאה רבכ ורטפנ םאו ,לעבה יחא זא םידלי ןיא םאו ,םידליה
.ףסכה תא ולבקי םינייחאה

דייהטרפא יקוח" םלוא ,השיאה יפלכ ליפשמו אשנתמ ינורטפ סחי רייטצמ ולא תואמגודמ
שרדה תורפסב רצק ןויע .ל"זח לצא םיאצומ ונאש השיאל סחיה חכונל םידמגתמ ולא "םיינימ
םהש הביסה וז ילוא) ישנה ןימל עגונב םיסקלפמוק המכמ ולבס ל"זחש הקומע השוחת רצוי
.(ודחכנ
ישרדממו ארמגהמ םיטוטיצ 'סמ הנה "םיינזוא עמשממ םייניע הארמ בוט" קוספה רמאמכו
:ל"זח

(ולוכ םלועה לכל דחאו) "םישנ ולטנ העשת ,םלועל ודרי החיש םיבק הרשע"
ב דומע טמ ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
"םנהיגב לפונ ותשא תצעב ךלוהה לכ :בר רמא"
א דומע טנ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
(ובר הנק דבע הנקש המ ,ןונגסב) "הלעב הנק השא התנקש המ"
א דומע זע ףד ןיטיג תכסמ ילבב דומלת
"ןהילע הלק ןתעד םישנ"
ב דומע גל ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
ול יוא ,םירכז וינבש ימ ירשא ,תובקנ אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא"
".תובקנ וינבש ימל
ב דומע ק ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
תווהתמ ,תוינרקס) תוינתייצ ,תוינרגרג :םישנב ורמאנ תודמ 'ד ירמא ןנבר"
ףא רמא הימחנ רב הדוהי יבר . . . תוינאנק ,תוינלצע ,(לכה עומשל
בונגתו רמאנש תויבנג ףא רמא יול יבר . . . תוינרבדו (תוינזגר) תוינטטסיא
".תוינאצוי(ו) םיפרתה תא לחר
המ השרפ הבר תישארב
דמלו קושל אצוי תויהל שיא לש וכרדו התיב ךותב תבשוי תויהל השא לש הכרד"
"םדא ינבמ הניב
חי השרפ הבר תישארב
ושאר אצוי שיאה המ ינפמ :(עשוהי יבר תא עשוהי יבר לש וידימלת ולאש)"
הריבע רבעש דחאל (המוד רבדה המל לשמ) ןהל רמא ,הסוכמ השאר השאהו הלוגמ
לצא תוכלהמ ןה המ ינפמו ,הסוכמ השארו תאצוי ךכיפל ,םדא ינבמ שייבתמ אוהו
תמה לצא תוכלהמ ןה ךכיפל ,םלועל התימ ומרגש ידי לע םהל רמא הלחת תמה
ןושארה םדא לש ומד הכפשש ידי לע ,הדנ תוצמ הל ןתינ המ ינפמו . . . הלחת
תא הלקלקש ידי לע ,הלח תוצמ הל ןתינ המ ינפמו ,הדנ תוצמ הל ןתינ ךכיפל
המ ינפמו ,הלח תוצמ הל ןתינ ךכיפל ,םלוע לש ותלח רמג היהש ןושארה םדא
ךכיפל ןושארה םדא לש ותמשנ התבכש ידי לע ןהל רמא ,תבש רנ תוצמ הל ןתינ
".תבש רנ תוצמ הל ןתינ
זי השרפ הבר תישארב
"ןהירבד לע ךומסל ןיאו הארוה תונב םניא םישנה"
י השרפ הבר רבדמב
,ונייב ץמוחו ,וינבב הבקנו ,המקב בשע ,ול אציש הצור םדא ןיא םירבד השלש"
"וארבנ םלועה ךרוצל ןתשלשו
ג ןמיס הרש ייח תשרפ אמוחנת שרדמ

לכ ךרבמ התוא הכרבה ,ריפחמה יתכלהה םזיניבושה רתכבש םולהיה םע םייסל אלש רשפא יאו
ירהש ,"השיא ינשע אלש םלועה ךלמ וניהולא הוהי התא ךורב" :רקובה תליפתב יתד ידוהי
ןזהמ םיטסיניבוש םיריזחב עקפתהל דע האלמ ךא ,ריזחב עודיכ תסאומ תידוהיה הכלהה
.רתויב עורגה:אשונ ותואב

רלמ היפוצ לש רמאמ - תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ -
"תמא תעד" לש סרטנוק - תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ -


:(ןבומכ ,"סופדל איבמה" לקשמ לע) Web-ל איבמה לש םילמ המכ

לבא ,ונעדי .ונחנא םג ?ולומ םימהדנ םידמוע/תודמוע ,ןתא רקיעבו ,םתא .רמאמה ןאכ דע
:דאמ טושפ הז יתניחבמ ?המ זא :ם/ןכמצע תא םי/תולאוש ם/ןתא .ךכ ידכ דעש ונעדי אל
:תונוכנה היצרופורפבו הביטקפסרפב 'וכו 'וכו דומלתהו הרותה תא וחק

דאמ הארנ הז יל) רקוב לכ רודיסהמ אורקל ארונ םכל אב ?"השיא ינשע אלש ךורב" בותכ
לכתסמ תמאב היה םיהולא םא ."השיא ינשע אלש ךורב" וקחמתו רודיסה תא ונכדעת :(םמעשמ
לע לכתסמש םיהולא רבד הזכ ןיאש ןוויכו ?הזכ רבדל םיכסמ היהש םיבשוח םתא ,ונילע
שא קילדהל אל בותכ :םיניינעה ראש לכב הככו .הז תא קוחמל ךירצש רורב זא ,ונישעמ
.ינויגה הז םא בושחנ ואוב ?ספמירש לוכאל אל בותכ ?הכסמו לספ ךל השעת אל בותכ ?תבשב
?אבה רבדה המ ?ינויגה אל .השענ ?ינויגה
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא