תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


םיפוצח םיאצויש םיצוביקה ידלי
עבש-ראבב שפוח בתכ תאמ

החידב ירבד תצק אורקל ןנערמ המכ - התומד לע תקבאנ הנידמהשכ ,ולא םיפורט םימיב
תא אורקל רהמיש - ארק םרטש ימ .רודה ינציל יפמ םיאצויש ,תעדו הניב ,המכוח-יאלמ
לש םינוונמ תומש ינש דוע - הדינו הרהט תוכלה רועישב ומסרפתהש םינורחאה לבהה ירבד
:2001 ראורבפב 5 -ב ,בירעמב הנזצ המלש בתכ ךכ .םלועה ןמ ורבעש ,םיגשומ

יכ ,וירבדל ,םיפוצח םה ;םיקינצוביקה ידלי לש םייפואל שדח רבסה שי ףסוי הידבוע ברל"
.הדינו הרהט תוכלה םירמוש אל םהירוה

תיבב יתרוסמה ורועיש ךלהמב ,תבש יאצומב םירבדה תא רמא ס"ש תעונת לש ינחורה הגיהנמ
ריבסה הדינו הרהט תוכלה לע ןתנש רועישב .הריבב םידזיה תנוכשבש םילשורי תראפת תסנכה
.םיפוצח ואצי הידליש ךכב תנכתסמ ולא תוכלה לע תרמוש אלש השיא יכ ףסוי הידבוע ברה
לש םידליה תא וארת" :המגוד ףסוי ברה ףיסוה ויעמוש להקל םירבדה תא ריהבהל ידכ
,ה'לקנעי' ול םיארוק ,אל ?'אבא' ,םהלש אבאל םיארוק ךיא" ,רמא ,"הלאה םיקינצוביקה
."'הנה אוב

!הילע חלסי אל םלוע-ארוב ,םיקולאש ,הארונו המויא תועט וז :םכליבשב העתפה יל שי לבא
ןעוטש יפכ ,םיפוצח תויהל םיצוביקה ידליל תמרוגש הדינו הרהט לע הרימש-יא אל הז
תונוטלששכ ,ןטק דלי דוע חטב היה הידבוע !שאר יוסיכ אלל תכלוהש השיא אלא ,הידבוע
היתונורקעש ,(*) תמדקתמהו הרואנה םתעדומ תא ,ץראה-םורד תריב ,עבש-ראבב ומסרפ לבהה
םינוחריהו םירפסה רתי ןיב ,ומסרפתהש ,ךרעה-יבר םייעדמ םירקחמב םינגועמ םישודקה
:(**) הנש 600 -כ ינפל רהוזה רפסב םג ,םייעדמה

לע לבהה ירבדל ,םלועב תומייקש תויעדמה תוטישה לכב תחכומה ,הרורבה הביסה תא
:אבה יאופרה רקחמהמ םידמול ונחנא םיפוצח םידלי תורצוויה

:תמרוג שאר יוסיכ אלל תכלוהה השיא לכש ...חיכומ האופרה עדמ"
;(תרחא הביס לכמ ,ותשא תדיגבמ ,הדובעהמ) ?הממ עדי אלו ןמזה לכ דחפי הלעבש
;(הסנרפב עגופ) תיבב הכרב ןיא
;הלעבמ דובכ תענומ
".(ה"כק ,אשנ ,רהוז) םיפוצח םיאצוי הלש םינבה


!תמאה הז בושח יכה !תמאה תא ועדתש קר וניצר !והז


תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ ,"הבושתל הבושת - תושפנה ידייצ" רפסב 121 דומע האר (*)
1998 ,ןתיב-הרומז

ינפל ,רעושמכ ,רבחתנו ,תידוהיה הלבקה תורפס לש תיזכרמה הריציה אוה רהוזה רפס (**)
ג"כשת םילשורי ,ז"ט ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה האר - םינוש םירבחמ ידיב הנש 600 -כ

ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא