םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ך"נת יקרפ טקל

?אבה םלועב ארקמה ריכמ םאה

תונרג השמ ר"ד

הנעטה םצע :רסוימה ונמלוע לע ודריש תונוסא הברהל םיארחא ארקמבש םיינומאה םירסמה
,הולא רחבנ שיא לבקמ התואש ,תחא הרוגס םיווצ תכרעמ קר שי ולו ,דחא לא קר שיש
.ףוס ול ןיאש םימד ץחרמ לא םדאה תא תבתנמ תאזה הנעטה םצע - שממ ןזואל הפמ ,לוכיבכ
קר םהידימלתו תונומאה יבצעמ לכו ,יעבט-לע רסמ םוש םלועמ לביק אל שיא תמאב ירה
לכש ןאכמ אצוי .("'ה רמא הכ" :שממ לאה םשב םירבדמ םה) הלאכ םירסמ לבקל םירמייתמ
:תדה תומחלמ לכ םלועל ואב ךכו ,ותלוז לש הזב חרכהב שגנתמ "הכלה הרומ" לש ףרוטמ גיגה
?העד עיבהל ותלוזל שי תוכז וזיא ,םיהולא רביד וילא קר םא
ףיסוהל רשפא - םילא תורשע שי - תלוזה לש ותנומא םע ןיכסהל רתוי לק ילילאה םלועב
,ארקמה ותדילו ותרוהש ,יטסיאיתונומה םלועב .תרערועמ יתלב תחא תמא קר ןיא ,םידחא דוע
םיפוכו הנומאה ןמ םיטוסה תא דקומה לע םיפרוש םירצונ ,לעבה ינהוכ תא םיגרוה םיאיבנ
סונאיקואהמ תוצראו םימע ברחה חוכב םישבוכ םימלסומהו ,םירפוכה םימעה לע םתנומא תא
תונלבוסה רסוח תא ודמל ןהיתוגלפ לע ולאה תותדה שולש .טקשה סונאיקואה דע יטנלטאה
.ןשע תורמיתו שאו םדב לאה תורמ תא טילשהל ארוקה רפסה ,ארקמהמ

heaven
ןדעה ןג :אבה םלוע
1459-1516 ,םייניבה ימיב ידנלוה רייצ - שוב סומינוריה תאמ רויצ
(Olga's Gallery רתא תובידאב ןאכ גצומ) דרפס ,לאירוקסא ,וצנרול ןס תייסנכב אצמנ רויצהרפסמ םג םלועל איבה ,תושונאה לע לבס הברה ךכ לכ ,רומאכ ,איבהש ,ארקמה ותוא ,לבא
םתוושהל ןתינש ,דוד ירופיס רקיעב) האלפנה תרופיסה ןוגכ ,עבמ תורידא תוישונא תוריצי
ףח אוהש ,םירישה ריש רפס רקיעב) תבבלמה הרישה וא ,(תויריפסקשה תומרדל המרה תניחבמ
,תיארקמה הריציב בויח אוצמל ןתינ ובש דחא םוחת דוע תוחפל שי ,יתעדל .(לאה "תוחכונ"מ
הזה רבדה יהי לאו .אבה םלועב שנועו רכש ןיטולחל וב ןיא - וב ןיאש המב אקווד אוהו
הנומאב היוור התייה ,קיתעה ברעמה תוברת םגו ,םודקה חרזמה תוברת לכ :וניניעב לק
דע השקו ,בורקו בוהא והשימ לש ותומ תא תאשל השק םדאל .תוומה רחאל המשנה םויקב
.הטרחו הגיסנ וב ןיאש ,טלחומה ונויליכ תא - ולש ותומ תא ןיימדי םדאש ירשפא יתלב
.ותומ רחאל םדאה חור םויק - םייחל ינוימד ךשמה ישונאה חומה רצי ךכ ךותמ

התוא אצמנ :םודקה םלועה לכב הצופנ התייה תוומה רחאלש המשנה םויקב הנומאה ,רומאכ
ימעמ דחא לכ .ימורבו ,ןוויב ,סרפב ,הקיתעה םירצמב ,הימטופוסמ לש םימודקה םימעב
,שמגליג תולילע) הארשה יבר םיסותימ םהילע ובתכו תומשנ לש םלוע ואיצמה הלאה תוברתה
שיו ,הזכ םלוע רוצילמ ענמנ ארקמה קר .(דועו הדאיניאה ,האסידואה ,ירצמה םיתמה רפס
תא הלביק ןכ םייתניבש) לארשי תדמ ענמ אוה יכ ,הבר הדהאב הזה רדעיהה תא תוארל
רובע ןברוקל הזה םלועב םדאה ייח תא ךופהל (ןלהל ררבתיש יפכ ,תאזה הנושמה הנומאה
.םימלסומהו םירצונה ,םימודקה םירצמה ושעש יפכ ,אבה םלועב רשואה

hell
םונהיג :אבה םלוע
1459-1516 ,םייניבה ימיב ידנלוה רייצ - שוב סומינוריה תאמ רויצ
(Olga's Gallery רתא תובידאב ןאכ גצומ) דרפס ,לאירוקסא ,וצנרול ןס תייסנכב אצמנ רויצה


היהי אל בושו ,רפעל ךפהייש ופוסו ,רפעה ןמ רצונ םדאהש םימעפ תורשע שיגדמ ארקמה
,בכשא רפעל התע יכ" ,(91 'ג 'רב) "בושת רפע לאו התא רפע יכ" :םדאכ ךכ רחא םייק
"היהא יתייה אל רשאכ ,ינארת אל ןיעו עווגא" ,(12 'ז בויא) "ינניאו ינתרחישו
ןנע הלכ" ,(91-12 'ג תלהק) "רפעה לא בש לוכהו ,רפעה ןמ היה לוכה" ,(22-81 'י ,םש)
"ומוקמ דוע ונריכי אלו ,ותיבל דוע בושי אל ,הלעי אל לואש דרוי ןכ ,ךלייו
ברחי רהנו ,םי ינמ םימ ולזא ?ויאו םדא עווגיו ,שלחיו תומי רבגו" ,(7-01 'ז בויא)
.(6-21 ד"י ,םש) "םתנשמ ורועיי אלו וציקי אל ,םיימש יתלב דע םוקי אלו בכש שיאו ,שביו
,המדאה םינפ ,רבקה איה לואשה .תומשנה םויק לש םוקמ הנניא תיארקמה לואשה
,םהל רשא לכ תאו םתוא העלבו ,היפ תא המדאה התצפו" :םויק לכ םדאל ןיא םשו
,םייח םדועב המדאה ךות לא םיעלבנ ותדעו חרוק .(ז"ט רבדמב) "הלואש םייח ודרייו
.טלחומה ןויליכה ררוש םשו ,לואשה איה המדאה םינפו

רפסב ,םיתמה םלועב םיקוחה יריפמ לע ולוחיש םימויא םישנוע םיאצומ ונא יברומ'חב
םיאצומ ונא סורמוה לש האסידואב .םיתמה "ייח" לש םלש "יווה" םיאצומ ונא ירצמה םיתמה
רוביגה חילצמ הדאיניאבו ,םתייווה לא עדוותמו םיתמה םע חחושמ (סואסידוא) רוביגה תא
,םיקיתעה םירפסה לכמ ,ארקמה קר .ויניע ומב ותוארלו םיתמה םלוע לא סנכיהל (סאיניא)
םינימאמה לע ולוחיש םישנועב םייאמ ונניאו ,אוהה םלועה תא םוקמ םושב ראתמ ונניא
םדאה לש תישפנה היעבל יעבט-לע "ןורתפ" וב עצומש ארקמב דחא םוקמ קר שי .םלוע ותואב
הז םוקמו - "םלועב קדצ ןיא"ש היעבל "ןורתפ"ו ,התומת-ןב חרכהב אוהש ךכל ותועדוותהב
,תופרחל הלאו ,םלוע ייחל הלא - וציקי רפעה תמדא ינשימ םיברו" :לאינד רפסב יוצמ
"דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו ,עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו ,םלוע ןוארדל
חילצה אוהו ,רחואמ דואמ יח לאינד רפס רבחמש ןייצל ךירצ לבא .(2-3 ב"י לאינד)
ימיב יח אוהש ומצע לע דיעה אוה :םיימש םשל יאמר היהש םושמ קר ארקמל ןנתסהל
ולש ןושלה יפ לע ןה חיכוהל ןתינ רבדהו ,םיאנומשחה ימיב יח אוה ,השעמלשכ ,רצאנדכובנ
לע רבודמ אל לאינד רפסב םג ,םוקמ לכמ .הזה ירקשה רפסה לש ירוטסיהה קפואה יפ לע ןהו
יתלב דיתע הזיאב םישדח םייחל םיתמה תייחתב אלא ,אבה םלועב תומשנה לש םויקה ךשמה
.רדגומ

,אבה םלועב הנומאה םג תילארשיה הנומאל הרדח ארקמה תמיתח רחאל ,דואמ רחואמ בלשב
,קדצ השעיי יכ תישונאה העיבתל ארקמה תבושתש םושמ תאזו ,תיסרפו תילבב העפשהב הארנכ
לע האב אל תאזה העיבתל ארקמה תבושת ,ןכבו - שנוע לבקי עשרהו ,רכש לבקי קידצהו
"ויללעמ ירפכ ויכרדכ שיאל תתלו ,תוילכ ןחוב ,בל רקוח" לאהש חיטבמ ארקמה .הקופיס
םלועה לש ומויקב ריכמ ונניא ,רומאכ ,ך"נתה יכ ,הזה םלועב הז לכו ,(01 ז"י הימרי)
תורוקב אוצמל ךרד לכ ןיאו ,םפכב לווע אל לע םיגרהנ םישנא :ךכ הז ןיא תמאב לבא .אבה
ןברוח רחאל רתוי דוע הפירחה תאזה הבשחמה .יהולא קדצ ידי לע תיחנומה תינכת םדאה
ןיאש ,םימ הקיזחמ הניאש הרותב ונתוא וטיעלה :קדצב וקעז םילוגה .לבבל תולגהו שדקמה
םהיתונווע ונחנאו ,םניאו ואטח וניתובא" - וניתובא לש היה הז ,אטח היה םא ,שממ הב
"אפרל" ידיימ ךרוצ היה ןכלו ,לגרה תא הטשפ תיהולאה לומגה תרות .(7 'ה הכיא) "ונלבס
לכ ןוקית ידיל ואובי ובש ,אבה םלועב הנומאה - ץוחה ןמ תאבוימ הנומאב שפנה יעצפ תא
.קדצ יא לוכו לווע

hell
םונהיג :אבה םלוע
1459-1516 ,םייניבה ימיב ידנלוה רייצ - שוב סומינוריה תאמ רויצ
(Olga's Gallery רתא תובידאב ןאכ גצומ) דרפס ,לאירוקסא ,וצנרול ןס תייסנכב אצמנ רויצה


תא בייחל ןתינ ךיא !טרפב הרותבו ללכב ארקמב אבה םלועב הנומאל רכז לכ ןיא ירה לבא
ינימ לכ - "טנטפ" אצמנ ?תילארשיה הנומאל שודק יכה רוקמב ןגוע ול ןיאש רבדב ןימאמה
ומייא ל"זחש דע ,ןידכו תדכ "הריוג" תאזה תירורהסה הנומאהו ,שרדה ךרדב ושרופ םיקוספ
ןיאש ולאו ...אבה םלועב קלח םהל שי לארשי לכ" :םילימה ולאב הב ןימאמ ונניאש ימ לע
ךירצ המלו .(א"ע 'צ ןירדהנס) "...הרותה ןמ םיתמה תייחת ןיא רמואה :אבה םלועל קלח םהל
עיבהל לולע ,ויניע תואורש המב קר ןימאמה שיא לכ תרחא יכ ?ןיעל יולג הז םא םייאל
.םינימאמל אלו ,םיפוסוליפל בוט קפסו ,תוקפס

שקבמה .תילארשיה הנומאב אבה םלועב ןוידה לש והצק הצק קר ארוקה ינפב ןאכ יתאבה
תוומה רחאו תוומה לע קרפב ,91-139 'ע " םולשבאו סופידא" ירפסב אנ ןייעי ,ביחרהל
.ארקמבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא