םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ך"נת יקרפ טקל

תוחילשל יונימ ןיב - והימרי איבנה
3-1 ,'א והימרי ,עובשה תרטפהל

רלמ היפוצ ר"ד תאמ


ךרד ונינפל גצומ אוהש יפכ ,והימרי איבנה םג ןכ ,םייסאלקה לארשי יאיבנ לככ
- ילסרבינוא וא ימואל - םיהולא לש ותוחילשב חילש .חילש הנושארו שארב אוה ,ויתואובנ
.םינכשה םימעה וא "ולש" ומע :םדאה-ינב לא תוחילשה ןכות וא הפוקתה ,איבנה יפל
תורהזא :םינווגמו םינוש םיניינע םיללוכ רפסה יאיבנ לש האובנה ירבד ,םהינכת תניחבמ
.שואייו הקוצמ תעב תומחנ וא ,יתרבח קדצו ישונא רסומל ךירדת ,םיברק תונוסא ינפמ

העיתר המיעו ,ותוחילש לא איבנה סחייתמ הב תוירחאה לדוג ןכ תוחילשה לדוגכש אלא
תולוגס לעב םדא אוה איבנה .דבלב יתרושקת ילכ וא רפוש וניא איבנה ,ןכש ,אשמה דבוכמ
םא ןבו ,(והימרי וא לאומש ,ןושמש ומכ) ותדיל םדוק ודיקפתל רחבנ םא ןיב ,תוידוחיי
ותוחילשמ קמחתהל הסינ וא חרב םא ןיב ;(והיעשי וא ,השמ ומכ) ותורגבב ומצע לע ולבק
.(והיעשי ומכ) ואלמל בדנתה םא ןיבו ,(והימרי וא השמ ,הנוי ומכ)

אל ,םדאה-ינב ןיבל ויהולא ןיב ,ךוותב ותוא תודימעמ איבנה לש וידיקפתו ויתולוגס
לש רשוי-ץילמכ םג - הזמ תוחפ אל אלא ,הטמל הלעמלמ תוחילשה לש ינוויכ-דח ריבעמכ
רצוי הז בכרומ דיקפת .הלעמל הטמלמ םג - רמולכ ,הנוילעה תושרה יפלכ םדאה-ינב
,ךר םג אוה םדאכ ותיירב עבטמש ,איבנ לש ושפנב דחוימב ,איבנ לכ לש ושפנב טקילפנוק
.והימרי איבנה ומכ ,דאמ ןידעו שיגר

ןיב ךוותמכ ותוחילש תא אוה האור הב ךרדה תא הוותמה וז איה והימרי לש ומלוע תפקשה
אוה םיהולא (א) :תודוסי העבראמ תבכרומ וז םלוע תפקשה .םדאה-ינבל םיהולא
לע ויניעב תופידע תוירסומה תועיבתה (ג) ;טשפומ אוה םיהולא (ב) ;ילסרבינוא
.קדצו רסומ יכרעל בייוחמ םיהולא םג (ד) ;תוינחלופה

Yermiahu
והימרי
(1564-1475) יטורואנוב ול'גנאלכימ יקלטיאה ןמואה תאמ וקסרפ
אמור ,ןאקיתווה ,תיניטסיסה הלפקה
("Olga Gallery" רתא תובידאב)


ילסרבינוא לא אוה םיהולא .א

תיבה ןברוח רחאל רפסמ םינש דועו ,הריפסה ינפל 587 דע 626 םינשה ןיב אבינ והימרי
דאמ דע תילרוג הפוקת רבע תירוטסיה הניחבמו ,םיכלמ רפסמ ייחל דע היה אוה .ןושארה
זכרמב לארשי תא הדימעמה הייאר) תירטנצ-ולארשיה הייארה ףא לע - ותוחילש .םעה ייחב
,רמולכ ,ולוכ םלועה יהולאכ םיהולא לש ותסיפת תא תפקשמ ,הב תעבומה (תישונאה היווהה
תודלות ןיב רשקה קודיה םושמ והימרי תאובנב שי וז הניחבמ .תילסרבינוא תוהולאכ
(עשוה וא ,והילא ומכ) והימריל ומדקש םיאיבנה .ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיה ןיבל לארשי
םה ,תואובנב םירכזומ םירחא םימעשכ .דבלב תימואלה םתוחילש עקר לע רקיעב ונל םירכומ
:והיעשי ,לשמל .ויתואטח לע לארשי םע תא ותועצמאב שינעהל ,"םילבוח לקמ"כ םירכזומ
לצא ,םנמא ,תמלענ הנניא וז המגמ .(5 / 'י) "ימעז םדיב אוה הטמו יפא טבש רושא יוה"
רמא הכ יכ" :לארשיל ותוחילשמ יתוהמ ןפואב הנוש הנניא םייוגל ותוחילש לבא ,והימרי
םייוגה לכ תא ותוא התיקשהו ,ידימ תאזה המחה ןייה סוכ תא חק :ילא לארשי יהולא 'ה
...םירצמ ךלמ הערפ תא ...הדוהי ירע תאו םילשורי תא ...םהילא ךתוא חלוש יכונא רשא
לכ תאו רוצ יכלמ לכ תאו ןומע ינב תאו באחמ תאו םודא תא ...םיתשלפ ץרא יכלמ לכ תאו
.(26-15 / ה"כ והימרי) "...םיה רבעב רשא יאה יכלמ תאו ןודיצ יכלמ

ןידב םיווש םימעה לכש - ונניינעלו - תילסרבינוא םלוע-תסיפת לעב איבנ ותויהל טרפ ךא
,יטרקטסבא לאכ םיהולאה תא האור וימדוקמ רתויש איבנה םג אוה - ערלו בוטל ויניעב
הכילהו םיהולאב הדיגבה והימרי יניעב םגש ,ןוכנ .תוישעמ תוינחלופ תועיבתמ קוחר ןכלו
המו רוחיש ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל המ התעו" :חלוסי לב אטח איה םירחא םיהולא ירחא
הכילהה םצע הנניא ךכל הביסה לבא ,(18 / 'ב והימרי) "רהנ ימ תותשל רושא ךרדל ךל
םתואמ ודמל לארשי ינבש םיירסומה םיאטחה :היתובקעב םרגנש המ אלא ,םירז תודשב תוערל
,טפשמ השוע שי םא שיא ואצמת םא היתובוחרב ושקבו ועדו םילשורי תוצוחב וטטוש" :םימע
.(6 / 'ה והימרי) "הל חלסאו הנומא שקבמ

Yermiahu
םילשורי לש הנברוח תא הכבמ והימרי
(1889-1811) ןמדנב דראודא ינמרגה רייצה תאמ ןמש רויצ


טשפומ לא אוה םיהולא .ב

טשפומ לא אוה והימרי לש ויהולא :וימדוקל האוושהב והימרי לצא הנוש לאה תסיפת יפוא
,הזבו ,בלבש הנווכה םוקמב םיאב םה םא ,םיינוציח םילמסל קוקז ונניא אוהש ,וז הניחבמ
קוקז ונניא והימרי לש לארשי יהולא .םייוגה תורותמ לארשי תרות ויניעב תלדבנ ,רקיעב
םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ" :םבל תוחול לע טרחיתש תירבל אלא ,תירבה תוחולל וליפא
,ןוראה םג .(32 / א"ל והימרי) "םעל יל ויהי המהו ,םיהולאל םהל יתייהו הנבתכא
ןורא ןיא םא" :הז ןיינעב (1) דלפנייו 'מ בתוכ ךכו ,וז הסיפת יפ-לע רתוימ ,השעמל
,ונא וננמז חורל הפיסומ ינאו ."ןוראב ךרוצ ןיא תוחול ןיא םאו ,תוחולל םוקמ ןיא
ןיאו ןורא ןיא םאש ,ישילשה שדקמה תיב תמקהב םיקסוע םייתד םינוגריא 10 תוחפלשכ
' 'ה תירב ןורא דוע ורמאי אל'" :בתוכו ךישממ דלפנייוו !שדקמ תיבב ךרוצ ןיא - תוחול
,השעמל ,תוארמ הלא תוארקמ .ןוראה םייק םמשלש תוחולהמ תומלעתהה תא רבכ וכותב לפקמ
םע והימרי לש וחוכיו ירוחאמ םג תדמועה המחלמ .הבותכה הלימה תהלאהב המחלמה תא
רציש המ לכש ,והימרי ןעוט םתמועל .'ונתא 'ה תרותו ונחנא םימכח' :םירמואה םירפוסה
רקשל וליאכ אוה בתכנ ירה ,הרותהו קוחה חור רחא םיאלממ םה ןיא םא ,רקשל השענ םטע
םיכרעה םוקמב םיאבה ,םיינוציח םילמסב איה המחלמה .(8 / 'ח והימרי) אושלו
יוטיבל םוקמ תונפל ידכ ,ינוציחה יוטיבה תייחד לש ךילהת ונינפל ...םילמוסמה
."ימינפה


רסומה ינפמ החדנ ןחלופה .ג

ףידעמ אוה םתוא ,קדצהו רסומה יהולא אוה לאה :לאה תייאר לש תפסונ תיווז תעבונ ןאכמ
וימדוקבכ הז אשונב םג .ויקודקדו ויטרפ לכל ,וילמס לע ,והינימל ןחלופה ינפ לע
תעדו חבז אלו יתצפח דסח יכ" :ותאובנ ירבדב שיגדה עשוה רבכ .ןושארה ונניא והימרי
רבדמב יל םתשגה החנמו םיחבזה" :לבוק אוה ףא סומע .(6 / 'ו עשוה) "תולועמ םיהולא
לכב יזכרמ אשונל הז אשונ ךפונ והימרי לצא .(25 / 'ה סומע) "?לארשי תיב ,הנש םיעברא
הלא םיכרע ינש ןיב תומיעה תא והימרי אטבמ ,לשמל ,10-9 םיקוספ ,'ז קרפב .ויתואובנ
שדקמה תיב לש תדה דגנכ" :(2) רדא יבצ 'פורפ הז ןיינעב בתוכ ךכו ,ותמצוע אולמב
ךרד תויגיגחב םיהולא תא דובעל רתוי לק ...תורבדה תרשע לש תדה תא והימרי ןאכ דימעמ
בטיה םיהולא תא םידבועשמ ;בוטה תא תושעלו בוט תויהל רשאמ תוליפתו תונברוק תברקה
תושעל ףא רשפאו ,בוטה תא תושעל אלש רשפאש דע יוכיזו ןוחטיב הזיא םילבקמ שדקמה-תיבב
..."ערה תא

ךפהמ םהב שיש ךכבו ,םתמצועב אלא ,םירבדה ןכותב קר אל ויעמוש תא ןאכ םיהדמ והימרי
הלועו טעמכ ותמצוע אולמב והימרי ידי לע גצוהש ,הז ךפהמ .םייתדה םייחה תסיפת יבגל
ןיינעב רמואו ףיסומ רדא יבצ 'פורפ .ולבקלו וניבהל לשב וניא םעהש ןוויכ ,וייחב ול
תד םייקמ םעה :הרוהט םיהולא תדובע לשו רסומ לש תד םעה ינפל דימעה םיהולא" :(3) הז
ןכ לעו - שדקמה-תיבב תוזחאיהב הרושק תדה תונוונתה ...שדקמה-תיבל הרושקה תינחלופ
תא סורהי אוה ןכ ,הלישב ונכשימ תא סרה אוהש םשכ !שדקמה-תיב תא םיהולא סורהי
תא וילעמ ךילשי אוה ןכ םיירפא תכלממ תא וילעמ ךילשה אוהש םשכו ,םילשוריב שדקמה-תיב
."(15-14 / 'ז והימרי) הדוהי תיב

תכיפהש ,אוה ומש והימריש הז קנע איבנ לש ויתואובנמ םויה דומלל ונא םילוכיש המ
תד איה וז תדו ,קדצה לעו רסומה לע רותיווב אליממ הכורכ רקיעל םעה ייחב ןחלופה
םויה דומלל ונא םילוכיש המ" םילימב יתנווכ .הב ץפח וניא ומצע םיהולאש ,תינוציח
ףלאה תונש לש לארשיב - םויהו ןאכ ונייח תא תוארל ליכשנש ,איה "והימרי לש ויתואובנמ
לכב ,הלא ונימיב תינוציקה תיתדה תוחלתשהה .חור התואב - םלוע לש וניינמל ישילשה
לארשי תרות תגצה םג ומכ ,ילארשי-ץוח אוה ורוקמש ךרע לכבו תירסומ-תישונא הדימ
תילכת תילארשיה האובנה חורל םידגונמ ,םינחלופ ףוס-ןיא לש בייחמ םויק לע תססובמכ
,םילוספכ ונלש טפשמהו רסומה יכרע ללוכ ,ונייח תוכרעמ רתי לכ תגצה - ליבקמב .דוגינה
,םיילרטאיתהו םיינתווארה ,םיינוציחה היתונחלופ לע "הבושתב הרזח"ה ,םיאמטו םיילילש
תוארל םיקסופ-יתלבה םיצמאמה .הל ארוק והימריש "הבושתב הרזח"ל תטלחומ הריתסב םידמוע
תיב תא שדחמ תונבלו םיקהל - לכה לעו ,ונעמל גרהיל יוארש שדקמ םוקמ ךיש-רבק לכב
דוגינ םיווהמ הלא לכ - ישילשה שדקמה-תיב תא - םינימאמ םתואל רתויב שודקה םייחבטמה
.תורבדה תרשע חורל דוגינו ,והימרי איבנה הניבהש יפכ תדל רומג

ץמוק ותוא לש ותאנש הל המדקש ירה ,שדקמה תיב ןברוחל האיבהש םניח-תאנש התיה םא
תא ףדרש יפכ ,םהיתורודל הירמוא תא ףדרו ,וינפב החטוהש תמאב ריכהל בריסש ,םעב םיאנק
לע ,םימחרהו הלמחה ,קדצהו רסומה לש הרורבה םתפדעה איה תמא התוא .ותעשב והימרי
םתוא םמצעל םילטונש רתיהה לעו ,םיינוציח ןחלופ ינממסב תוקבד לע ,תונברוק תברקה
.ולוכ םעה יניעב םיהולא לש יתימאה ונוצר תא גצייל םידז

Yermiahu
והימרי
(1931-1861) ירוא רסל ינמרג-ידוהיה רייצה תאמ םושיר


טפשמב םינפ אושמ ןיא .ד

ןייפאמ הנממ הלוע יכ דע ,תידוסיו תיסיסב הכ איה והימרי לצא קדצהו רסומה תפידר
היהי ומצע אוה יכ ,םיהולאמ איבנה לש ותעיבת איהו ,ויניעב תוהולאה תסיפת לש יעיבר
:ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ,ךילא בירא יכ 'ה התא קידצ" :םדאה-ינבל וסחיב ירסומו קידצ
ססהמ ונניא והימרי .(1 / ב"י והימרי) "?דגב ידגוב לכ ולש ,החלצ םיעשר ךרד עודמ
לש ינשה וקלח תא אוה אלממ ךכב .ומלועב קדצ גהונ וניאש לע ןידל ויהולא תא עובתל
יפלכ םדאה-ינב לש םחילש םג אלא ,םדאה-ינב יפלכ םיהולא לש חילש קר אל :חילשה דיקפת
עשרו קידצ :יעוצקמ יטפשמ חונימב ולש הז קוספב שמתשמ והימרי :ןכ לע רתי .םיהולא
אצוי - יאכז אלא ,תירסומ הניחבמ קדוצ קר אל ועמשמ קידצ :לופכ דיקפתב םישמשמ ןאכ
,אוה הז קוספ לש ועמשמ .ןידב עשרומ תאצל םג ושוריפ עשר שרושהש םשכ שממ ,ןידב קדוצ
!טפשמל ימע דומעל ךתוא עבות ינא תאז לכב - ןידב יאכז אצת יכ ינא עדויש תורמל :אופא
,והימרי יכ ,העדה תא םיקזחמ ךא םהו ,םייטפשמ םיחנומ םה םיטפשמ-ו ביר םיגשומה םג
וז הניחבמ .ומלועב קדצ גהונ וניא םיהולאש רובס אוה רשאכ ,ןידל ויהולא תא עבות ,ןכא
ויהולא תא עובתל ותזעהבו ,םלועה תגהנהב טלחומ קדצל ותפיאשב ,בויאל והימרי המוד
תחא וננעי אל ,ומיע בירל ץופחי םא ?לא םע שונא קדצי המו ,ןכ יכ יתעדי םנמא" :ןידל
:והימרי שמתשמ הב תיטפשמ הפש התואב שממ ןאכ שמתשמ בויא .(2-1 / 'ט בויא) "ףלא ינימ
םא .ויהולא םע ןידב יאכז תאצל לוכי וניא םדא ,טפשמל דומענ םא יכ עדוי ינא םנמא
ימ יכ ,יוכיס םוש ול ןיא - ומע (והימריב ומכ ,"טפשיהל" לש יטפשמ חנומ) בירל ץופחי
?הזכש טפשממ םלש אצי

רסומ ומכ םילענ םיכרע םשבש ,םילוגד םיגיהנמ לש תרשרשל םהינש םיפרטצמ בויאו והימרי
תרשרש חתפ ,המואה יבא ,םהרבא .םיהולאל תוצרחנ תועיבתב םג םמצע ןכסל םינכומ םה קדצו
לכל תפתושמה .(25 / ח"י תישארב) "?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" :הלאשב וז תראופמ
ךפוה םהרבא :וירחבנל הנענ ,ארקמה תסיפת יפל ,ומצע םיהולאש ,הדבועה איה וללה םירקמה
הכוז בויא ;וז ותריחבל העירפה אל ולש הנלבוקהו ,תמאה תדל למסו םייוג ןומה בא תויהל
;ויער לש תדסחתמהו העובצה םתנומא ינפ לע יעמשמ-דח ןפואב תפדעומ ותנומאו ,הנעמב
ויבירי ינפמ ישיא קוזיחב תוכזל וימי ףוס דע ףיסומ ,איבנל השדקהב הכזש ,והימריו
!חילשכ ותוריש לע רתוומ ונניא םיהולא - ותוחילשמ ררחתשהל זעה ונוצר ףא לעו ,םעב
תונויער העברא שיגדמ ,'גדירבמייק תטיסרבינואב כ"נתה תורפסל רוספורפ ,ילסמלא.א.ו
יכ ונימאה םה ,תישאר" :(4( הרבחה לשו םדאה לש םתוהמ רבדב םיאיבנה ירבדב םיבושח
םדאל שי יכ םיחוטב ויה םה ,תינש ...דימת טפשמל ותדמעה איה םלועה לש הירוטסיה
בוטה תא רוחבל (בייח םג ןכ לעו) לגוסמ אוה יכ ,ערהו בוטה ןיב ישממ הנחבא-רשוכ
תירמוחה תוברתל םיאיבנה ודגנתה אל ...תישילש ...תירסומה ותושיגר תא חתפלו
ךרד ...קדצה לש ילסרבינואה ויפואב הרכהה הררחתשנ ןמזה תצורמב ,תיעיבר ...המצעשכל
.(249-247 'מע ,םש) "...דבלב לארשיל הדעונ אל השודקה

Yermiahu
רפסה-תליגמ תא הירנ-ןב ךורבל ביתכמ והימרי
(4 / ו"ל והימרי)
(1883-1830) הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחתהאישב תיאובנה םלועה תפקשה לש הגיצנ - והימרי

,ליעל וניארש יפכ ,םייוצמ ארקמב האובנה לש הינייפאמכ ילסמלא הנומש תונויערה תעברא
.תילארשיה האובנה תוחתפתהב ךילהת לש ופוס הניה וז תיאובנ הסיפת .והימרי לש ותאובנב
ףצר לכ .םינש תואמ תב היגולונורכ ינפ לע םיענה ,רפסמ םיפצר םירוזש הז ךילהתב
תנייפאתמ איהו ,התמדוקל סחיב רתוי ההובג הגרדמל האובנה תא םדקמ ונמזבו ומוקמב
םיאיבנה תא קלחמ (5) יולה ןימינב .תע התואב םעב ואבינש ,םיאיבנה לש םלעופ תועצמאב
:תואבה תוצובקה שולשל תיגולונורכ הניחבמ לארשיב

י"ע ןייפואמ הז גוסמ איבנ .(םיאיבנה תוקהלו םיאבנתמה ,האורה לאומש) הזוחה-האורה .1
;םיהולאה תועדוהכ ןתוא שרפמו עבט תועפות האורה ,(הזטסקא) הרתי-תובהלתה

איבנה עצבמ הזה בלשב םג .(עשילא ,והילא :9 -ה האמה יאיבנ) 'הל םיאנקה םיאיבנה .2
.םיהולאה לש ולעופל הייארכ םיסנ-ישעמ רואיתו ,םשג תדרוהל םיסכט ומכ ,היגאמ ישעמ

:רקיעב ,ךליאו 8 -ה האמה יאיבנ) ימואל דוחיילו יתרבח קדצל םימחולה הארשהה יאיבנ .3
ישעמ לש םכרע תא םילטבמ ולא םיאיבנ .(לאקזחיו והימרי ,והיעשי ,הכימ ,סומע ,עשוה
.קדצהו רסומה תא ישונאה םיכרעה םלוס שארל םילעמו ,תיגאמה תוליעפהו הזטסקאה ,ןחלופה

םתודימצ" :(6) יולה ןימינב בתוכ ,םתלודג אישב לארשי יאיבנ לש םדוחיי תא ונייצב
תימואל הסיפת ,ירסומ םזיאתונומ ידע םתאיבה ,םעה לש םיימואלהו םייתרבחה םיקבאמל
וכפה יתרבחה םקבאמו תירוביצה םתוריע .םימעה לכל בוטו םולש תונוזח ,תילסרבינוא
םישיא לש תרשרשל (היגאמו ןחלופ ישנא ,םינקיטטסקא ,םינקיטנאמ) "םיהולא ישנא"
םלועה תותד לע ועיפשהש ,תפומל םינמוא - םיררושמו ,םהיתותימאל םימחול ,םילוגד
וב ,והימרי איבנה ."יפויו תמא ישפחמל הארשה רוקמ םויה דע םיווהמו ,ותוברתו יברעמה
םישיא לש תרשרש התואב יזכרמ םוקמב בצינ ,האובנה לע ונירבד תרדיס תא ונא םיחתופ
.הלא ונימי לש תיתדה תוגיהנמה ברקב ערו חא םהל ןיא ונרעצלש ,םילוגד

Yermiahu
םילשורי ןברוח לע לבאתמ והימרי
(1696-1606) ןייר ןו טדנרבמר תאמ ןמש רויצ
("Olga Gallery" רתא תובידאב)


:םוקמ-יארמ

:ךרוע ,'א קלח ,והימרי רפסב םינויע :ךותמ .ותרותו ותוישיא ,והימרי :דלפנדייו 'מ .1
,ארקמה רקחל הרבחה תאצוה ,אישנה תיבב כ"נתב ןויעה גוח ירבד :רפסב ,אירול צ"ב
.54-53 'מע ,1971-א"לשת
.42 'מע ,ב"לשת ,ביבא-לת ,אמוג תאצוה .איבנה והימרי :רדא יבצ .2
.43 'מע ,םש .3
- ילסמלא.א.וו .4
,W.A.Elmeslie :Ethics .Record and Revelation .Edited by H.Wheeler Robinson
.At the Clarendon Press ,Oxford ,1938 ,pp .275-295
,"כ"נתה לש םלועה תפקשה" רפסב םסרופ ,רש 'ד ידיב תירבעל םוגרת
.251-239 'מע ,1965 ,הדסמ תאצוה ,רדא יבצ תכירעב
.ך"שת ,יצראה ץוביקה לש ךנויחל הקלחמה תאצוה .האובנה :יולה ןימינב .5
.209 'מע ,םש .6
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא