םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


3 רפסמ שפוח תלאש

God's sonsGod's sonsGod's sons

?םיהולאל שי תמאב םינב המכ זא

.3 רפסמ שפוח תלאש התיה וז

תובושת דאמ הברה ויה :השק התייה םעפה תוטבלתהה - םיכוז השולש שי ,ונחטבהש ומכ
תורמל ,וכז אל תואלפנ תובושת המכש הככ ,שולש רוחבל םיכירצ ונייה לבא ,תונייוצמ
.(ןונל ןיסו ןאילו'ג - 2 :לשמל ומכ) ןתוא ונבהא דאמש

בתוכ ירואש ןוויכ - םיכוזה תריחבב ןובשחב וחקלנ אל (ףוסב) םות לשו ירוא לש תובושתה
תווצ תרבח - הריש לש החפשמ בורק אוה םותו (ל"וחל תוליבח םיחלוש אל ונחנאו) ןודנולמ
.רתאה

ינש דוע שיו ,לוחכב ולש הבושתה תא ונמיסש ימ הכז "תושפנה ידייצ" רפסב :הככ זא
.םודאב ונמיס םהלש (םשה וא) הבושתה תא - שפוח תצלוחב םיכוז

?העצה םכל שי .שפוח תלאש ונל עיצהל םינמזומ םתא םג) .א.י לש ותבושת ,לכ םדוק לבא
:(רורדל ובתכ

?םיהולאל שי םינב המכ

.א.י תאמ

."םדאה לש ונוימד ירפ ונה םיהולא ירה יכ םינב םיהולאל ןיא" הניה הטושפה הבושתה

,תיזכרמ תומד שי תורצנל .ובש ןיינעמה יתדה טביהה לשב ןוידל יואר הז אשונ ,םלוא
תודהיב תלבוקמה תידגנה הנעטה .םיהולאו הלותבה םירמ לש םנב וניהש ןעטנ וילעש ,ושי
יפל יכ הארמ ,(ותליחתב) 'ו קרפ ,תישארב רפסב האירק ,םלוא .םינב םיהולאל ןיאש הניה
ויה םיהולאה ינב ,ףסונב .(...םירוביגה המה) םידכנ ףאו םיבר םינב ויה םיהולאל הרותה
(יופצכ) ענצומ הז ךיבמ קרפ ,תונבומ תוביסמ .ץראה תונבב וקשח םהו ינימ רצי ילעב
.תובישיב דמלנ וניאש חינהל שיו ,ך"נתה ידומילב

תויומד לש ףסוא ך"נתב שי .יוגש סותימ והז םלוא ,תיטסיאיתונומ תדכ תגצומ תודהיה
ידכנו םיהולא ינב ,ןטש ,םיכאלמ ,םיפרש ,םיבורכ ןוגכ ,םיהולאל ףסונב תוישונא-לע
(סואז) םילילאל ךלמ שי הב תינוויה היגולותימל הרורב היגולנא הז ףסואב שי .םיהולא
.רתוי םיכומנ תוחוכ ילעב םילילאו

:תופסונ תושק תולאש גיצמ םיהולאה ינב לש אשונה

.םיהולאה ינב לש םאה וא תוהמאה ןהימ .1

חנ קר ולצינ וב לובמב וידכנו וינב תא גרה אוהש עשר הכ היה םיהולא םאה .2
.ותחפשמו

לש החפשמ ינב ונלוכ ילוא .םויה םה ןכיה ,לובמהמ ולצינ םיהולאה ידכנו ינב םא .3
."לוחכ" םד םע םיהולא

םיינוימד ,םירזומ םירופיס ףסואב םינימאמ םירגובמ םישנאש הז ךיא הניה תיזכרמה הלאשה
?הלעמל הרותה ירופיס ומכ החכוה לש ץמש ירסחו

God's sonsGod's sonsGod's sons

,.א.י לש ותבושת ןאכ דע

:ונלביקש תורחאה תובושתהמ קלח הלאו:ירוא

,םינב העברא שיש הרמאו ךתלאשל רבכ התנע הרותה
.לואשל עדוי וניאש הזו ,םת ,עשר ,םכח
.םדאה ינב לכ םיקלחתמ הככ
.התא ימ תעדל לכות ,ןב לכ לש םינייפאמה המ הרותב בוט רוקחת םא:blue-sound

.םירוה הברה ול שי לזמה עורל ,םידלי 0 שי םיהולאל:יעור

יה יה
?תונב אל המל םינב המל עגר
.רפוס ינא הינשו
.םינב ידימ רתוי תמא'ת ..1..2...3
.שדח חישמ םישפחמ ונחנא םיבדנתמ שי םא ןוירהב היה אל ןמזמ 'ה הזמ ץוח
.שיגר לבא ירירש תולוחכ םייניע םע ינידנולב יוצר:ינור

ךיא ימצע תא יתלאש דימת .(םינצוח וא םיאצאצ תוחפל וא) םיהולאה ינב םה םדאה ינב לכ
יכ רורב הז הרותב םהילא וסחייתה אלו תונב םהל ודלונש הז .תלשוש הכשמנ הווחו םדאמ
המ ...התייה תירקיעה הלאשה לבא ,...ללכב תורוקמבו טרפב הרותב םישנל סחייתמ ימ
תונבל םדא ינב ןיב תועזעדזה לש האצות ונא םאה ?(ל"ר) תוירע ייוליג לש םירצות ונחנא
(?םיחא תויהל םירומא ויהש) הווח

זא וארק ךכ ילוא וא) םיהולאה ינב ונלוכש איה תורוקמהמ החכוהו רבדה ךכ אל ןכבו
:(םינצוחל

תונב תא םיהלאה ינב ואריו .םהל ודלוי תונבו ,המדאה ינפ לע בורל םדאה לחה יכ יהיו"
ינב ואובי רשא ןכ ירחא םגו ...ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקיו הנה תובוט יכ םדאה
תישארב) "םשה ישנא ,םלועמ רשא םירוביגה המה :םהל ודליו ,םדאה תונב תא םיהלאה
.('ו

:'א תישארב לש תנקותמה הסריגה תא טטצל םג רשפא ...הבושתל רשק ילבו

יהי" :םיהלא רמאיו ..םוהת ינפ לע ךשוחו ...ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב
"!רוא יהי" :םיהלא רמאיו .ךשוח יהיו "!רוא

י ה י !םיהלא אל ינאש וא םיהלא ינאש וא" :קעזיו םיהלא בוש הסניו .ךשוח יהיו
השאר תא הנכשה אצותו תיעיבר המוק לש חבטמה ןולחב טאוו 40 לש הרונ קלדיתו "!!! ר ו א
"...םיהלא אוהש הלילב 2 -ב קעוצ הפ הז ימ" :ארקתו ןולחהמ:ןורוד

?םינב המכ הנווכה המ
!הדגהב ומכ העבראש ןבומכ
דבל םייח לש םינש רפסמ ירחא התיבה ורזח ץיבבולמ יברהו ושי
.דויצ םיזרוא רבכש ךש .א ברהו הידבוע ברהו


:יעור

לארשי םע לכש עודי יכ םידלי ןוילימ 5.5 ול שיש וא תוירשפא תובושת 2 הזל שי הארת
.תיהולא ילוא .תב םיהולא לע יתעמש אל יכ דלי ףא ול ןיאש וא ,םיחא:ןיעמ

.ןומה ול שי לבא ,הז תא לבקל השק תצק הז ילוא

.הירמ םע יארפ ןימ השע בבושהש ירחא תחא םעפ קר ספתנ אוה
ולש ןבל השע זא ,ארונ אל .ליגר בבוש דוע הזש םיחוטב ויה הככ ללותשמ היה אל אוה םא
.לאוגל ותוא ךפהו עושוהי ול ארק ,היצקטורפ תצק
.דואמ בחר ןמז לעופש יתרדיס בבוש אוה 'ה ,הרקמ לכב
.םלועה לכב םירזופמ םהינבש םישנאה ראשו זפוט ודודל הארשהה אוה אוה
!הנושארל ןאכ הפשחנ תמאה לבא ,ךכל עיגהל ךירצ היה הזש לבח:ףסא

הלאה םיטוטאזה לכ ןכסמ היה םיהולא יתעדלו תוקונית 120 ויה םיהולאלש בשוח ינא
םיטוידיאה תא קורזל טילחה םיהולא דחא םוי הז ללגב .םויה לכ ותוא ונבציע
.םילשוריב רעוכמ ןיינב הזיאל הלאה םינבצעמה

חוכ שי ימל לבא םכח ינב ולש םינבל אורקל ךירצ אוה םכח ומצע תא בשוח םיהולאש ללגב
.כ"חל םשה תא רצקל טילחה םיהולא זא םכח ןב ןמזה לכ דיגהל:ינוי

?"םיהולאל שי םינב המכ" העודי הלאש התייה םינשה יפלא תצורמב

:תוחפ תורעובה תולאשה לע הנענ לכ םדוק זא

?םירחאה םימעה םע המו ?לאה לש םינבל םיבשחנ ידוהיה םעה ינב םאה

לש-םידכנ לש-םידכנ ונחנא זא ,רבכ-םאש הזמ ליחתנ !אל - תחא הבושת וזה הלאשל
.םיהולא לש 'וכו 'וכו ...םידכנ

.דיגנ ,בקעי תא הדלי איהו השיא רביע םיהולאש ךכל רוכזא לכ ןיאש אוה ,ינש רבד

ה'רבח 3 ,םיעדוי םתא .ולש היעב הז "םיכאלמה" לש הזה רופיסה תא "עלב" םהרבא םא
.ועדי םה ךיא ןיינעמ .דלי ול דלת ותשאש לכוא ולבקש ירחא ול ורמאו ולש תיבל ועיגה
.(םהרבאמ ץוח) הל ןימאי ושימש הבושת יל תיארנ אל "םיכאלמ םה" לבא ,הבוט הלאש

םינב המכ ,ןכ םא םגו .(ןבומכ שודק) ןוירהל יהשימ סינכה תמאב םיהולאש בשוח אל ינא
תא םשר םיהולאש ןוויכמ לבא .ך"נתב רוכזא ןיא יכ ,הנשמ אלש ןבומכ הז ?הל היה רבכ
."ןוראב םידלש" המכ םילעהל הצרש חטב ןכתיי ,ובור

לש אמא :השדחה תירבב בותכש המ הז !חטב ?םיהולא לש ונב אוה ושי םאה .ושי-ינש רבד
ינא םא יכ הנשמ אל הז ?תקדוצ השדחה תירבה םאה .םיהולאמ הרבעתה איהו םירמ התיה ושי
.הנוכנ איה ןכלו ,השדחה תירבב ןימאא אלש הביס לכ ןיא ך"נתל ןימאמ

,תומשנ לש תולגלגתה אוה אהדוב .ואיבנ אוה ,ונב אל דמחומ ?םיהולאל םינב דוע שי םאה
ןלוכ ןה לבא ,תותדה ראש יבגל עדוי אל ינא .ןב-בא לש טנמלא הפ שי םא קפסב ינאו
.ןימאהל המל ןיא הרקמ לכב זא - רחש תורסחו תוירקש

?םיהולא לש םינבה לכ תא םכסמ ושי םאה ?הבושתה המ זא ?ונ

יאנכט" ,החילס) הבושתב םיריזחמ לש תואצרהל בל ומישת םא לבא .גשומ יל ןיא ,ןכבו
םילאושש םיאשונהמ יצחב גשומ ןיאש חטב םהלש וניבת םתא ("תמדקתמ תידוהי-היגולואת
.ולבקתש הבושתה וזו ,םימלשומ אל םייחה זא .םתוא

.תושעל המ:רימא

Amir (Rashi) Malenky


:זרא

.דופ קנא'ג םויה לכ לכואו ודיל בשוי אוה ,דחא ןב שי םיהולאל
.יונפה םנמזב שב-שש םיקחשמ םה הזמ ץוח
תירואית לש ןויגה ותוא לע תנעשנ איהש שיגדהל בושח ,תאזה הירואיתה תיארנ אלש ימל
.לכל תרכומה 'םיהולאה'
.םיהולא ללכ ןיאש ןעטי םא קר ותמישמב חילצי התוא ךירפהל הסניש ימ
ןב ודיל שיש רמוא ינא ,רמא אוה םא המ זא ,דבל אוה ךא םיהולא שיש ןעטי והשימ םא
.םויה לכ ריהמ ןוזמ ןחוטש
? לדבהה המ:רומ

...ושי ומשש דחא ןב שי םיהולאל
הזיא) םלועב םידוהיה רפסמכ םינב ןוילימ 6 ול שי תרחא ךרדב תכלל ךל אב םא וא
.(!טסימיגיב
,'תהלו הדות
.רומ
(!םירקיטסה ול ורמגנש) ...האג שפוח רירגש:רוד

.השיא שי םיהולאלש יל רוכז אל:תירוא

.קירה ןבומב ןהו אלמה ןבומב ןה .םינב ףוסניא שי םיהולאל

ומלצב) םיהולאה ןבכ ומצע ןנוכמ ירה באכ וב הצורו םיהולאב ןימאמש ימ ,אלמה ןבומב
...אוה ןוכנ םינב לש רפסמ לכ םיהולא ןיא םא ,קירה ןבומב .(הז לכו:ןד

2
ןונל ןיסו ןאילו'ג:לאגי

המש וליפא .ס"הנפל 8 -ה האמב ,תחא תוחפל ,ול התייה השיא לבא ,עדוי אל - םינב המכ
(דור'גע תלי'תנוכ) ןמית תברוח רתאב תויגולואיכראה תוריפחה ייוליג .הרשא - עודי
.הוהי לאה לש ותשא דמעמ תא הרשא הלאה הספת םימודקה םירבעה לצא יכ םיארמ

תכירעב "לארשי ץראב תויגולואיכרא תוריפחל השדחה הידפולקיצנא"ל תונפל אנ םיטרפל
"תוירבע תובותכ תפוסא" בוטיחא לאומש לש םירפסלו ('תברוח ,ןמית' ךרע) ןרטש םירפא
"?Did Yahweh Have a Consort" לשמ באז לשו (152 'מע):ריני

.םינב םיהולאל ןיא
,טישלוב םתס הז
...םיהולא:רוא

?םיהולאל שי םינב המכ

.םירזממ המכ דועו ןיאושינמ םינב השולש הל שי ןורקעכ בוט

תונורחאה הנש ףלאב ,םיבצע הברה לעבו ,ןשוימ יד אוהש היעב ותיא שי ,רוכבה אוה ,הוהי
.הילאמיהב ומצע תא שפחמ אוה

.(השולש אוהש חוטב אוה) הינרפוזיכסה זבלמ הפי חתפתהו דמחנ יד אוהש ,ושי

חילשכ םג שמשי דמחומ ולש יכותהשו ידיחיה הללאה היהי אוהש גאד וגא ימעטמש ,הללאו
(םיהולאה חילש אוה דמחומו םיהולא דבלמ םיהולא ןיא) ותולעבב הציפה

לא רו'ת ,ןומא ,ער ,רטיפוי ,סונוו ,סואז ,הרשא ,לעב - ןיאושינל ץוחמ תונבו םינב
.ינא ןבומכו ,הנשירק יראה ,סינאוי ,םערה

.תוישיא לפכ םע 14 ,56 כ"הס:ירוג

,תאז תורמל .יתימא ןב היהיש ןכתי אלש רורב ןכלו ,יגולויב םזינגרוא אל אוה םיהולא
ןיבמ אל םהמ דחא ףא .םישק םייחה תא ול םישוע שממש םיגרוח םידלי דראילימ השיש ול שי
תאש םינעוט קלח .עבוכ אלל ספתנש ימ לכ תושק שינעמו ,רזכא אוהש םיבשוח קלח .ותוא
וניא ללכ אוהש ןעוט ףא רחא קלח .תועובש ןוילימ 700-ב אלו םימי עובשב ארב םלועה
,רוציקב ."ליחתה ינשה"ש רמול ךכ-רחאו ,המחלמ יקחשמ קחשל םיבהוא םלוכ טעמכ .םייק
.ןמז םהל שידקהל לבח שממש םיליטנפניא תצובק

?רגבתנ רבכ יתמ ,ה'רבח:ירוא

הבושתה ."םילאוש ימ תא יולת" :איה "םיהולאל שי םינב המכ" הלאשל הטושפה הבושתה
הסיפת יפל ,םיהולא ."ספא" :איה (םאלסאה לש םג ,יתנבה בטימלו) תודהיה לש תיטרדנטסה
.רשב לכ ךרדכ הברתמ וניא אוה ךא ,םייח םירוצי (רבעב ארב תוחפל וא) ארוב ,וז

םירצונה .ושי אוה אלה - "דחא ןב שי םיהולאל" איה ,תאז תמועל ,תירצונה הבושתה
םיחיכומה םילופלפ ינימ לכ איצמהל םיכירצ םה ןכלו ,םיטסיאיתונומכ םמצע תא םיספות
לבא .דחא לא לש תויומלגתה שולש השעמל םה (שדוקה חורו ןבה ,באה) םהלש םילאה תשולשש
.הלשמ תויעב שי ונמע לש תדל ;ןבומכ ,ונתוא דירטהל ךירצ אל הז

ןוגכ םייוניכב שמתשהל םידוהימ תענומ הניא לאה לש ילטוטה ודוחייב הנומאהש ,ןבומכ
רפסמכ - םינב דואמ הברה שי םיהולאלש זומרל ךכבו ,םיהולאל סחיב "םימשבש וניבא"
םייתדה םידוהיה ןיב םנשי יכ הווקמו חינמ ינא - םדאה ינב רפסמכ וליפא ילוא) םידוהיה
לע רוסיא לח אל יכ ,םג חינמ ינא .(תושונאה לכ יבא אוה םיהולא יכ ,םירובסה ולאכ
הלאשהו) תונבו םינב םיהולאלש ירה ,הנוכנ יתחנה םאו ;ולא םייוניכב שמתשהל םישנ
,ןבומכ ,רבודמ ךא .("םינב המכ" קר אל ,"םיהולאל שי םידלי המכ" תויהל הכירצ התייה
לש ונב אוה ושי יכ תירצונה הנעטה ןיבל ולא םייוטיב ןיב שממ לש הלבקה ןיא - הרופטמב
.םיהולאה

ינב ,ילא רמא הוהי ,קח לא הרפסא" קוספה לש הרקמב םג ,יתעדל ,ףקת הרופטמה ןועיט
חינמ ינא) הדוהי יכלממ דחא אוה עונצה רבודה .(7 'ב םילהת) "ךיתדלי םויה ינא ,התא
.םימשבש ויבא תא תורישי טטצמ אוה יכ ןעוטה ,(דיודל ולאה םירבדה תא תסחיימ תרוסמהש
;הדילמ םיהולא-ןב וניא ןעמנה ,עמשמ ."ךיתדלי םויה ינא" רמאנ :חוסינל בל ומיש ךא
םיהולאש ,קיסהל רשפא ןאכמו .(ךלמל ותחישמ עגר ילוא) םייוסמ עגרמ קר הזכל ךפה אוה
היצקטורפ ,סחוימ לופיט ול חיטבמ "לכה ךסב" אוה ;ישונא-לע רוציל וחישמ תא ךפה אל
יספא ךתזחאו ,ךתלחנ םיוג הנתאו ינממ לאש" :אבה קוספב רהבומש יפכ ,החפשמ ןבל ומכ
םזילאירפמיאו תומילא הברה .(9-8 'ב םילהת) "םצפנת רצוי ילככ לזרב טבשב םערת :ץרא
...דרפנ ןוידל אשונ רבכ הז לבא ,הזה טסקטב שי

יכ יהיו" :םלעתהל רשפא-יא ונממ םגשו ,הלאשל תפסונ הבושת איבמה ,ףסונ טסקט םג םייק
יכ םדאה תונב תא םיהלאה-ינב ואריו :םהל ודלי תונבו ,המדאה ינפ לע בורל םדאה לחה
םג םגשב םלעל םדאב יחור ןודי אל הוהי רמאיו :ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקיו ,הנה תבט
רשא ןכ ירחא םגו ,םהה ימיב ץראב ויה םילפנה :הנש םירשעו האמ וימי ויהו ,רשב אוה
תישארב) "םשה ישנא םלועמ רשא םירבגה המה ,םהל ודליו םדאה תונב לא םיהולאה ינב ואבי
.(4-1 'ו

םדאה תא" תוחמל הוהי לש ותטלחה ןיבל חונ לש ןושארה ורוכזא ןיב םיעוקת ולא םיקוספ
םישוע םה המ רורב אל "טשפ" האירקב תוחפלו ,(7 'ו תישארב) "המדאה ינפ לעמ יתארב רשא
"הוהי" לע רפוסמש המ ןיבל םניב רשקה המ ?"םיהולא ינב" םהימ .םירבדמ םה המ לעו םש
?"הנש םירשעו האמ" ויה ימ לש וימיו ?לובמה תא איבהל ותטלחהו

"הוהי"ו "םיהולא" םייוניכהש וא :תויורשפא יתש גיצהל רשפא ,ונתלאשל עגונש המב
,םינב ויה (הוהי) םיהולאלש ריהצמ טסקטהש ירה ,ןכ םא .אלש וא ,תומד התואל םיסחייתמ
- דחא לאמ רתוי לש ומויקל זמר ןאכ שיש ירה ,אל םא .םידכנ ול ודילוה ולא םינב יכו
.םידכנו םינב םהל ודלונש ,"םיהולא" םתוא/ותוא םימייק/םייק הזמ ץוחו ,"הוהי" םייק
דילוה אלש ,דחא לא קר היהש םינימאמש ולאל היעב הווהמ הזה טסקטה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
.התע הז יתטטיצש םיקוספה תא רביח רשא הז אוה-אוה דיחיו דחא לא ותואשו - םידלי

ירה .רזומ והשמ ןאכ שי ,תאז לכבו .םדא ינב ידי לע רבוח הזה טסקטהש עדוי םנמוא ינא
דציכ .םיטסאיתונומ ויה תישארב רפס לש םיישונאה ויכרועו וירבחמש ,חינהל דואמ ריבס
הנומאל בייוחמ ולוככ-ובורש ,סותימ ךותל בברתשהל הזה טסקטל וחינה םהש ,אופיא ,הרק
רוקממ קתעוה טסקטה - תונלשר םתסב רבודמש ןכתי ,ןבומכ ?תונבו םינב ספא ולו דחא לאב
תא וריתהשכ םייתייעבה םיקוספל בל ומש אל טושפ ויכרועו ,יטסאיתונומ שממ היה אלש
ינרדומה רקחמה ןהו תיתרוסמה תונשרפה ןהש חוטב ינא ,הרקמ לכב .תישארב רפסב ותללכה
.ולא םירזומ םיקוספל םתעד תא ונתנ

יפל) דחא ;(יללכ ןפואב םאלסאהו תודהיה יפל) ספא :ןה הלאשל תובושתה ,םוכיסלו
ידלי/ינב ומכ םה ,תושונאה לכ וא ,םיהולאב םינימאמה לכ וא ,םידוהיה לכ ;(תורצנה
םיהולאלו ;(שממ אל לבא) םיהולא ןב ומכ היה (?דיוד) ךלמה ;(שממ אל לבא) םיהולא
םיידוהי םיטסקטו ך"נתהש חוטב ינא .לובמה ינפל עודי אל רפסמב םידכנו םינב ודלונ
עדומ ינאש ולא לכ תא יתמכיס וז הבושתב לבא ,תובושת הנהכו הנהכ דוע םיקפסמ םירחא
...וישכעל ןוכנ ןהל

םע :תידיתע שפוח תלאשכ עיפוהל לכות ילוא לבא ,ל"נל רשק םוש הל ןיאש הלאש ,םויסלו
םדא לש םיאצאצ תויהל םירומא ונלוכ אלה) ?הוחו םדא לש םהיתונבו םהינב ונתחתה ימ
רתוי התייהש וא - תוירע ייוליג לש םיאצאצ ונלוכש וא ,הזה ןויגהה יפל ךא ;הוחו
לש ויאצאצ תויהל םירומא ונא יכ "שונא ינב" םיארקנ ונאש חינמ ינא .תחא םדא-תאירבמ
ויתויחאמ תחא התייה איה םאה ?תש לש ומא התייה ימ ךא .םדא לש ונב ,תש לש ונב ,שונא
םאו ...תוירע יוליגל אצאצ היה - הלוכ תושונאה ויתובקעבו - שונא ירה ,ןכ םא ?תש לש
הוחש יפכ ,תש לש ועלצמ הארבנ איה םאה ?תינומלא השיא התוא לש הירוה ויה ימ - אל
דרפנב וארבנש השאו רבגל הדלונ איה םאה ?תרחא הטישב הארבנ איה םאה ?םדא עלצמ הארבנ
,ןימאהל יל השק ...תניינעמ דואמ היעב הפ שי ,הזה לע םילכתסמ אלש ךיא ?הוחו םדאמ
תוריתס ןנשיש שחנמ ינאו ,וזה הלאשל וסחייתה אל תורצנה לשו ונלש םיגולואיתהש ,בגא
(ןנחובלו ןאיבהל ןיינעמ היהי ;תובושתה ןיב תוקתרמ תוידדה:םות

= םשודא ,םיקולא ,םשה ,םיהולא ,הווהי ,ינודא = ידוהיה ןימאמה לש םיהולאל :הבושתה
לש ,ההדוב לש ,דמחומ לש ,ושי לש אבאה - םירחא םיהולאל שי םינב המכ .םינב 3284 שי
ןכומ ינא זא סרפ דוע ונתת םא .עדוי אל שממ ינא - דוע-ימ-לש-עדוי-ימו לשו סואז
עבש ,הנשמ-תולאש יתש סיסב לע הזה רפסמל יתעגה :לקו טושפ ?עדוי ינא ךיא .בושחל
:וארת .תונקסמ יתשו אצומ-תודוקנ

?םיהולאה ינב ויה ימ :הנושאר הנשמ תלאש

הנה תובוט יכ םדאה תונב תא םיהולאה ינב ואריו " :בותכ 2 קוספ 'ו קרפ תישארב רפסב
רשא ןכ ירחא םגו " :בותכ 4 קוספב ,ךשמהבו ." ורחב רשא לכמ םישנ םהל ורחביו
." םשה ישנא םלועמ רשא םירוביגה המה םהל ודליו םדאה תונב לא םיהולאה ינב ואובי

:איה יתבושתל הנושארה אצומה תודוקנ

;חונ דעו ןושארה םדאמ םדאה ינב תלשוש רופיסב 'ו קרפ תישארבב םיעיפומ םיהולאה ינב

:איה הינשה אצומה תדוקנ

ישונאה ןימל ודלונש תונבה תא - רמולכ ,םדאה תונב תא םישנל םמצעל ורחב םיהולאה ינב
.חונ דעו ןושארה םדא זאמ

:איה תישילשה אצומה תדוקנ

ךישממ אוהו) תוקוור הנראשיתש תנמ לע אלו םינב הנדלתש תנמ לע םישנה תא ארב םיהולא
תוחפל האשינ הפוקת התואב הדלונש השיא לכש ,ןאכמ .(הזה םויה םצע דע הז תא תושעל
.תחא תב וא דחא ןב תוחפל הדליו דחא רבגל

?חונ דעו ןושארה םדא זאמ ישונאה ןימל ודלונ תונב המכ :הינש הנשמ תלאש

:הככ בותכ 'ו קרפ תישארב רפסב זא
;(5 קוספ) הנש 800 ןושארה םדא יח תש ונב תדלוה ירחא -
;(7 קוספ) הנש 807 תש יח שונא ונב תדלוה ירחא -
;(10 קוספ) הנש 815 ישונא יח ןניק ונב תדלוה ירחא -
;(13 קוספ) הנש 840 ןניק יח לאללהמ ונב תדלוה ירחא -
;(16 קוספ) הנש 830 לאללהמ יח דרי ונב תדלוה ירחא -
;(19 קוספ) הנש 800 דרי יח ךונח ונב תדלוה ירחא -
;(22 קוספ) הנש 300 ךונח יח חלשותמ ונב תדלוה ירחא -
;(26 קוספ) הנש 782 חלשותמ יח ךמל ונב תדלוה ירחא -
.(30 קוספ) הנש 595 ךמל יח חונ ונב תדלוה ירחא -
!יל ונימאת לא !וקדבת

,אוה חונ דעו ןושארה םדא זאמ ןושארה םנב תדלוה ירחא םירבגה לכ לש םהייח תונש כ"הס
.6569 ,ןכ םא

:איה תיעיברה אצומה תדוקנ

םינש האמ ןב ותויהב ונב תא דילוה םהרבאש ,םיבותכב תחכומה תיעמשמ דחה הדבועה רואל
םדא זאמ תלשושב םישנאה םתוא לכש קפס ןיא ,םיעשת תב התויהב קחצי תא הדלי הרשו
.ןמא ,הבוט הבישב םתומ םויל דע תונבו םינב םה םג ואיבה חונ דעו ןושארה

:איה תישימחה אצומה תדוקנ

.םישדוח העשת לכב דחא אצאצ תוחפל דלונ םימודק םימי םתוא לש החפשמ לכב

:איה תישישה אצומה תדוקנ

קוידה לדג ןכ םיקדבנה רפסמ לדגש לככו ,הווש איה ישונאה ןימב תונבו םינב ןיב הקולחה
םנב תדיל רחאל) םהייח תונש ךשמ םא ,רמולכ .תונב יצחו םינב יצח = תוגלפתהב יטסיטטסה
תוחפל ואיבה םה הנש לכבו ,6569 אוה חונ דעו ןושארה םדא זאמ םירבגה לכ לש (ןושארה
- ןאכמו ,תונבו םינב 6569 תוחפל כ"הס ויה ,םלועל תחא תב וא דחא ןב

:הנושאר הנקסמ

.תונב 3284 תוחפל ודלונ חונ דעו ןושארה םדא זאמ

:איה תיעיבשה אצומה תדוקנ

רבכו ,בותכ ךכ - " םישנ םהל ורחביו הנה תובוט יכ םדאה תונב תא םיהולאה ינב ואריו "
ינב רפסמש ןאכמ ,םדא תב ,ךכ םא ,ול רחב םיהולא ןב לכ - רמולכ .םדוק תאז ונטטיצ
.םישנל םהידי לע ורחבנש םדאה תונב רפסמכ םיהולאה

!וגניב .3284 אוה םיהולאה ינב רפסמ :תיפוסו הינש הנקסמ


God's sonsGod's sonsGod's sons
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא