תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


!תידרח רורט תעונת - "תועינצה תורמשמ"

קוחה דיו ,םיוולש םיחרזא ברקב םיידרח לעילב ישנא םיערופ בושו בוש
ישנא :יתימאה םמש וניא "תועינצה תורמשמ" !םענומל רבד השוע הנניא
תוירצונ תוריעצ שולש לש ןתריד ותיחשהו וסרה םייעובש ינפל !םה לעילב
,"ץראה" האר) "הלאשב רזוח" ,ריעצ לש ותריד התצוה לומתאו ,םילשוריב
,ינרק ןויצ ןב ,עגפנה .(23.11.1998 "תונורחא תועידי"ו "בירעמ"
רבכ אוהש ,רמוא ,ישפוח םדא תויהלו תידרחה הרבחב םייחמ שורפל טילחהש
אל ללכ ,ותריד תפירש לש ,תאזכ תומילאל לבא ,םיפודיגלו תוכמל לגרתה
בתכל רמא ,"יתוא תיצהל וצרו הרידב אצמנ ינאש ובשח םה" .הפיצ
?רחמ הרקי המ לבא .לזמ ול היה לומתא ."תיבב יתייה אלש לזמ" ,"ץראה"
?ונלוכל ?ךל םג ילואו ?ול הרקי המ


ובשי יתמ דע ?םחור לע הלועש לככ ונב ושעי םה יתמ דע ?יתמ דע
תומילא תעצבתמש תמיא לכ םיידי קוביחב רדסהו קוחה תרימשל םיארחאה
,תיבב ךלצא הז רחמ - םילשוריב םירעש האמב הז םויה ?םידרח דצמ
!סאמנ !יד !ביבא-לתב וא הילצרהב ,עבש ראבב ,הנומש תירקב ,הרדחב
!תינוליחה העינכהו תושידאה וסאמנ - לכמ רתויו


"ישפוח םע" תעונת שארו ,"וישכע םילשורי" תעונת שאר ,ילאיתוקי ןנרוא
שרוד אוה שוכר סממו ,רורט תעונת לאכ הלא ןודז ישנאל סחייתהל שרוד
.םתוצפלו הביא תולועפ יעגפנכ תידרחה תומילאה יעגפנב ריכהל
:.א ונל בתכ אשונ ותואבו

וררוגתה ןהבש תוריד םידרח וסרה םירעש-האמ תנוכשב םילשוריב
תושדחה ךותמ ) ןשוכר תא ובנג תצק םגו תוירצונ םישנ
.(היזיוולטב

וירבח תאו "ונלשמ " תויהל קיספהש רוחב םידרח וכיה םילשוריב
.(היזיולטב תושדחה ךותמ) ותריד תא ופרש ןכמ רחאלו

, לארשיב ידרחהו יתדה רוביצה יגיהנמ תבוגתל יתיכיח ינאו
!! יתיכיחו יתיכיחו

קתש - לארשיל ישארה ברהו
הקתש - לארשיל תישארה תונברהו
קתש - ןויצל ןושארהו
וקתש - צ"דבה ינברו
וקתש - הרותה ילודג תצעומב םינברהו
וקתש - תסנכב תוידרחה תועיסה יגיהנמו
וקתש - םידיסחה יגיהנמו

? םמוי רדס לע רתוי םיבושח םירבד םהל שי םתסה ןמ

םיכירצ םימעפל " - היזיולטב טקשב הרמא תחא תידרח השא קרו
. " ףורשל

ילוש רוביצ םה םיעצבמה " - היזיולטב רמא םילשורי תיריע שארו
םניאו םהימודו רמטאס ידיסחו ןורהא תודלות תבישימ ילושבש
. " ידרחה רוביצה ללכ לע םידיעמ

?םנמאה היריעה שאר תא- לאוש ינאו


ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא