תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


םיפסכ תנבלה - םימס - צ"דב

...רוחש - ןבל - רוחש


םיפסכ תנבלהו םימסב רחס היפאמה :צ"דב
ישפוח עשפ רוזיא

היפאמה :תידרחה הדעה לש ןידה תיב

ןיב ךווית"ש (תידרחה הדעה לש ןיד תיב) צ"דב לע תיקנע הבתכב רפסמ 21.7.98 םוימ "ץראה"
רקוח ,ןמדירפ םחנמ 'פורפ תא תטטצמ הבתכה ."םימס יפסכ תנבלה לש קנע תוקסעב םיצינ
היפאמל (צ"דב) תידרחה הדעה לש םיימינפה ןידה יתב תכרעמ תא הוושמש ,תידרחה היסולכואה
קוחה תויושרל ץוחמ - תימצע הפיכא לע םמויקו םתלכלכ תא םיססבמ ולא םינוגריא ינשש ,ךכב
תידרחה טפשמה תכרעמ םגו היפאמה םג .תורוחש תוקסע םויקו ןיד יקספ לש - הנידמה לש
.םהלש םיידוחייה הפיכאה יכרדו םהיתוטלחה ,םתוליעפ תוידוס לע םירמוש

רוחשה ףסכב תושמתשמ ,תידרחה הדעהו היפאמה ומכ ,ולא תורוחש-תויטרפ טפשמ תוכרעמ
ןיב ,םישמשמ םירוחשה ןידה יקספב םדי לע םיבגנש םיזוחאהו ,תימצעה םתלעותל םג
לע רוחש" רמאנש ומכ) םייטרפ םישיאו םיללוכ תובישי ןומימל םג ומכ ,םה םנומימל ,ראשה
ללגב ,ןמדירפ םחנמ 'פורפ תעדל ,תאזו ,םיבר םיצ"דב םויכ םילעופ ידרחה רזגימב .("רוחש
ןוטלשה תכרעמ תשלוחו תיזכרמה תוגיהנמב תונימא רדעה ,תידרחה הרבחה תוררופתה
.תידרחה

המקנהו האווסהה ,הקיתשה רשק םייוצמ יהשלכ תירנויפאמ תוליעפ תחלצהל תודוסיה ןיב
םה םיידרחה ןידה יתב לש םילוקוטורפה .תידרחה טפשמה תכרעמב םג ךכ .םינישלמב
לארשי תנידמ לש) תונוטלשל הנשלהה רוסיא רבדב וילע רובעל ןיאש ללכ םייקו ,םיידוס
תומילא אוה וילע שנועהש ,"רסומ ןיד" וילע לחו ,"רסיומ" הנוכמ הז ללכ רפמ .(הז הרקמב
.דועו תותצה ,תוכמ ,תודחפה ,תובלעה ,םימויא :לובג אלל

!הנשלהה לע אלא תידרחה תומילאה לע אל עוזעזב ,ללכב םא, ביגמ ימשרה ידרחה דסמימה
תא ןהכ ןר כ"ח ףשח רשאכש ,רלימ םייח ,םילשורי תיריע שאר מ"מ לע רפסמ ןותיעה
תוריש תייחד ולבק םמצע םהש דועב ,"רוחשב" םידבוע םהיתושנו רוג ידיסחמ 40-ש ,הדבועה
דיב" וביגי םה ,ןישלה ימ ועדי םה םאש ,ורמואב ביגה ,"םתונמוא םתרות" הנעטב ל"הצמ
ןישלמהש ,עדונ רצק ןמז רובעכ ."ןידה תא ונתי" הנשלהל םיארחאהו ,"םישק םידעצבו השק
.רוג ידיסח ידיב תושק הכוה ןכא אוהו ,סרדנס םולש םשב רוחב היה


!?םיצ"דבה ןומימל םילקש המכ םימרות םתא םוי לכש םתעדי םאה
.םיצ"דבה תא ןממלמ םיענמנ ךיא ןאכ וארק


     

ףדה שארל


םיפסכ תנבלהו םימסב רחס

"ןורהא תודלות" תודיסחמ ר"ומדא ןב לש ותוברועמ לע "ריעה לכ" ןומוקמה חוויד 1989 תנשב
,(!) רלוד ןוילימ 400 תנבלה לע היה חווידה .היבמולוקמ םימס לטראק לש םיפסכ תקסעב
5% רבד לש ופוסבשכ ,לטראקל הרזח םשמו "תובישיל תומורת" לש הווסמב הצרא וחרבוהש
ךיא הזל וארקת ?הרוקת ?ןויסימוק) ןמצע תובישיה ידיב ורתונ רלוד ןוילימ 20 ולא םימוכסמ
.(דיב רשי רוחש ףסכ הז רבד לש ופוסב וצרתש

תורבחל דשחב (10.7.98 ,בירעמ) 1998 ילויב רצענ ,"ללוכ"מ ךרבא ,םואבלא לארשי
הרטשמל ותאדוהב .םילקש ינוילימ תואמ לש םימוכסב םיפסכ תנבלהבו םימס לטראקב
,טפושה ינפב ןעט הסנכהה סמ גיצנ ."דבלב םידרחל" התיה םיפסכה תנבלהש ,םואבלא רמא
דרחתמ ,ןיקרוק בקעי .הסנכהה סמל חוודל ילבמ "רוחש" 2% דע איה םואבלא לש ותלמעש
4 ועשרוה 1998 ילויב .היבמולוקמ םס לש ג"ק תואמ אוביב 1995 תנשב עשרוה ,בלסרב דיסחו
םימס תשרל תוכייתשהב ,דלפטנורג ברהו סייר ריאמ ברה םינבר 2 םהב ,קרוי-וינב םידרח
.בובוב תודיסח ןובשחב םיפסכ תדקפהו


     

ףדה שארל


ישפוח עשפ רוזיא - "עורפה ברעמה"

םיצממ םניא ,הנידמב יללכה יחרזאה רזגימב שיא לע םיחסופ םניאש ,הסנכהה סמ תונוטלש
ןליא בתוכ ,"יסיפ ןוכיסב הכורכ סמה ישנא לש תוליעפה" .תידרחה הדעה יעשופ םע קוחה תא
רבדה לבא ,םירעש האמל םסנכיהב יתרטשמ יווילל םיקקזנ הסנכהה סמ ידבוע ."ץראה"ב רחש
.םהב תינפוג העיגפו דויצב תולבח ,םהילע םינבא תקירז ענומ ונניא
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא