תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
98 רבוטקוא :3 רפסמ ןוילג

.המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

.תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,1998 רבוטקוא םישדוחמ םיעוריא ןלהל
:"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ

ללעתהש דשחב לומתא רצעמ םילשוריב תידרחה הדעה ישארמ בר :8.10.97 :ןויכראה ןמ
"תויכוניח תורטמ"ל קר לבא - םידליה תא הכיה אוה :הביגה ותשא .םינש ךשמב וידליב
וטבש ךסוח" :הרותה תווצמ תא םייקמ טושפ אוהש ,ןועטל לוכי אוה ותנגהל .("בירעמ")
.(14/ג"י ילשמ) "ונב אנוש

ןיבל "םולשה ןעמל םישנו תוהמא" ןוגראמ הניגפמ ןיב גחה ברעב ץרפש חוכיו :1.10.98
הניגפמה לש התעיצפל איבה םילשורי זכרמב לודגה תסנכה תיבל ךומס הפיכ שבוח ידוהי רבג
הרק המו ?ונ .("בירעמ") בירעמ םלצ תא םג ףורגא תוכמב ףקת דושחה .ףקותה לש ורצעמלו
!טנדוטס ונניא אוה ירה ."ירוביצ ןיינע רסוחמ" ררחוש חטב ?ול

חטתשהל םיאצויהמ םיזוחא הרשעכ .העפותל ולגרתה רבכ ןוירוג-ןב הפועתה הדשב :2.10.98
.("א"ת ןמז") .םיפייוזמ םינוכרד תרזעב תאז תושעל םיסנמ בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ורבק לע
סנכנ והשימ .םיחילצממ-צממ-מ אל םומי-סמ-כמ-מ ,םיסנמ-סנמ-נמ-מ !ליד גיב ?המ זא
,הבושתב םירזוח םה םיניירבעה בור .םינוליחה .םיסנכנ ןכ ,החילס ?רהוס תיבל הז ליבשב
םימימת ,םירשי םישנא לע םיליטמ המל .ץראהמ האיצי בוכיע וווצ לשב םהמ חקלנ םנוכרדש
8000 -כ ?וגאקיש ,ןאכ הז המ ?ץראה ןמ האיצי בוכיע יווצ בלסרב יכרבאכ םייפכ-ייקנו
.םיפייוזמ םינוכרד תרזעב תאצל וסינ 800 - רמולכ .ןמואל הנשה ועסנ םידיסח

חצורה - ימשורבא הז" :"בירעמ תוכוס ףסומ"ב םכח ריפוא תאמ הלודג הבתכ :4.10.98
הפיכ השוע המ ."ל"ז גיווצניורג לימא תא חצרש ןומירה קרוז ,לארשיב ןושארה יטילופה
?ימשורבא לש ושאר לע

סנא םשו הווקימל ומע אובל םירענ התיפש דושח הפיח דיל יתרוסמ בושי בשות :4.10.98
.םילימ םאאתס - "הווקימ" ,"יתרוסמ" .("בירעמ") םתוא

- הרואכל) קרב ינבמ 25 ןב :("בירעמ") ול בישקה אל יכ טועפ הכיה ףטרמש :4.10.98
ותוא הכמ אל ינא" :ותריקחב ןעט (?קרב-ינבב םירג םייתד קר םולכ ,םדא לכ תויהל לוכי
.(!יצחו הנש ןב קונית - "אוה")
יתוא עמוש אל וא ער רבד השוע אוה םא קר אלא ,םתס
תא רבש ריעצה :ףיסומש ,"תועידי" ןותיעב םולצתב - ושארל הפיכ ושיבלה בוש :רזומ לבא
ופתכו קוניתה לש וינפב הלבח ינמיס .עשי רסחב תוללעתה :"ץראה" .קוניתה לש ודי
.הקורפוקפסי יכ שקיב ,םישדוח 4 ךשמב ותשורג תא סנאש םשאומה ,ץראה םורדמ 37 ןב :6.10.98
סנואב ןימה ישדוח 4 ול םיקיפסמ אל םולכ ?אלכב םג .םינימה 4 תא רסאמה אתל ול
?ותשורג

הז .("לארשי לוק" ,"בירעמ") הליפתה חסונ לע חוכיו ללגב תוכמ וכלה םינזח :6.10.98
!"םימשה חלמ" !םינזח הז .הטוס הזיא אל רבכ

וב תסנכה תיבב הרות תחמש לילב ףקתוה ,לארשיב ד"בח יריעצ ר"וי ,בונורהא :14.10.98
תא לבקל םיברסמש םישנא תוחילשב לעפ ףקותה .םילוח תיבל הנופו ותרכה תא דביא ,ללפתה
."הרות תחמש" םיארוק הזלו .("בירעמ") בונורהא לש ותגהנה

תועידי") םילבחמ ידיב ותפיטח םייבש ץרווש בקעי (יתד) ל סנקו רסאמ :14.10.98
.("תונורחא

תועידי") תויביטקיפ תוידרח תותומעל תותדה דרשממ ורבעוה םילקש ינוילימ :16.10.98
.תובורקה תוריחבל הצר "ביטקיפארשי" תגלפמש ,ונל השחל הנטק רופיצ .("תונורחא

.("בירעמ") םיריסאל םימס תחרבהב םשאנ קרוי-וינ תנידמב אלכה יתב לש ברה :16.10.98
!םירופיצל לכוא הז ,םס אל הז ?ץומא ןב ןד רמא ךיא !שוקשק

("בירעמ") עברא תונב תודלי סנואל דשחב רצענ דודשאמ ידרח רבג :19.10.98א"תב םולשה טפשמ תיב .הימגיבב עשרוהו הדוה הנויצ-סנב ללוכ שארכ ןהכמה בר :21.10.98
הז ?הינש השיא אשי אל תינשש ?יאנת הזיא לע .("בירעמ") יאנת לע רסאמ תנש וילע רזג
!ונתוא םתקחצה !תמאב ?וידימלתלו ותליהקל תפומ שמשל בייחש ?ללוכ שאר ?ברל ?הז שנוע

םיפסכ קלחמ ךוניחה דרשמש הנעטב ץ"גבל לומתא הרתע לארשיב תימרופרה העונתה :22.10.98
.("ץראה") קוחל דוגינב ל"דפמה יברוקמל םיידוחיי

,דמלמ-זפ לעי תאמ רמאמ - "תסנכה תיבל וכרדב םישנ םד בוז דע הכמ יתד רבג" :25.10.98
םירופיכה םוי ברעבש ,הפיכ שבוח רבג לע רמאמ ותואב אורקלו ץמאתהל הווש ."בירעמ"
םיברה םיבשהו םירבועה .ןונבלב המחלמה ךשמה דגנ וניגפהש םישנ 12 תוילאטורבב הכיה
תילאטורב האכהב הקוסע וז ?הרטשמהו .הכמה רבגה רבעל ןיע ופיעה אל וליפא םוקמב ורבעש
.םינוליח םיטנדוטס לש

.("ץראה") יאניתשלפ חצרב דושחה בלסרב דיסח רחא דוצמה ךשמנ :28.10.98

.("בירעמ") קרב ינב תיריע שאר תיבב חנוה םלה ןומיר :28.10.98

?המ .("ץראה") תותדה דרשממ םיפסכ המרמב לבקל וסינש תודושח ל"דפמ תותומע :28.10.98
ושקיב תותומעה" !םוי רואל לזגל דשח והז ?המרמל דשחה ןאכ ןכיה ?םהלש דרשמה אל הז
ינגב תורידס דומיל תועשב השעמל רבודמש העש ,הרות ירועיש יפלא תורשע רובע ביצקת
יפ לע ,םידימלתהמ קלח ."זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" - רמאנש .רפס יתבבו םידלי
."העש התואב תומוקמ ינשב ודמל ,חווידה

אלו ,םיכרבא םהשכ םיכישממ ,םידימלת םהשכ ונתוא לצנל םיכנוחמה םייתד שיש לבח
.תוימוקמ תוצעומלו תסנכל םירחוב םה םתומ רחאלשכ םיקיספמ

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא