תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
98 רבמטפס-טסוגוא :2 רפסמ ןוילג

,העישפ לש םיאשונב תועידיה טקל לש 1 'סמ ןויליגה תא הז רודמב ונמסרפ רבעש שדוחב
.ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע

. המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

.תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,1998 רבמטפס-טסוגוא םישדוחמ םיעוריא ןלהל
:"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ

שי :רמא (םלועב ינוליח יכה אל) ץיבר םהרבא ,תסנכה לש םיפסכה תדעו ר"וי :19.8.98
הרבחה ךותב תונגלפה .("ץראה") תידרחו תינרות תוברתל תותדה דרשמ ביצקתב תובינג הברה
תא םיאנוש םהשמ רתוי םיתעל והער תא שיא םיאנוש םהש ,הלודג ךכ לכ איה תידרחה
.םינוליחה

ידרחה ןוגריאה תא םישאמה ,ריקחת םסרפ "ןמאנ דתי" (ידרח ןותיע) ןודרחה :18.8.98
תודהיה ברקמ הרות ילודגו ,םירבק לוליח לע יופיחב "אשידק ארתא" םיקיתע םירבק תנגהל
והשימ) תידרחה הרבחה לש ימינפה טפשמה תיב !הגאד לא .ןוגראהמ רענתהל וטילחה תידרחה
.עיגי אל הז ילמרונ טפשמ תיבל .תועדה יקוליח תא רותפי (?"היפאמ" הלימה תא ריכמ

ץלמומ) "םיביטקיפ םירועיש" םשב תידוסיו הכורא הבתכ איבמ "ץראה"ב רחש ןליא :18.8.98
5 םימייקמ םה יכ תותדה דרשמל וחוויד תידרחהו תינרותה תוברתה ינוגרא : (אורקל
ביצקתה .ןיטולחל יתואיצמ יתלב רפסמ - הנשב הרות ירועיש (!) ןוילימ (!השימח)
,הבינג אל רבכ וז .6 יפ לדגי ךוניחה דרשממ ל"דפמל םיברוקמה םינוגריאה םילבקמש
!םוי רואל לזג והז .ץיבר כ"ח חסונכ

דע ,הפיכ שבוח יתד םדאכ רציו יח ,יתד דלונש ,ראב םייח רפוסה םע ןויאר ךותמ :4.9.98
התיהשכ .רשפא תאז לכבש יתבשחו יתגלבהו םייתפש יתכשנ הברה ךכ לכ" :ןיבר חצרל
םירופב ינאו ,ןייטשדלוג ךכ רחאו לומיש ןב היהשכו ,ימשורבא היהשכו ,תידוהיה תרתחמה
םש ןנח םא - יתעדיו ולש החמשה םע (תרופ) ןנח תא יתיארו הטימב ימצע תא יתרבק אוהה
לע יבלב היה אלש אלו ,תוומל תרחרחמ היופשה תיתדה תונויצהש רבכ יתעדיו ,אל ינא זא
רשפא יא ךכ יכ ריהביש השעמ תושעלו ןורבחל תדרל היה ךירצ ומצע םירופ ותואבש ןיבר
הבעותה ישועו תוירעה ילגמ תובאהו םישנאהו םילוונמה לכש דוע רשפא יא םגו ,דוע
לע .הפיכה תא ריסה ראב םייחו ."רתוי יתלוכי אלו ...עורל יוסיככ הפיכב םישמשמ
לוכי יניא בושש הנחמה יפלכ אלא לארשי יהולא יפלכ הרימא אל וז" :רמא הפיכה תדרוה
ישעמ םעו ומיע ,ולש המויאה םירזה תאנש םעו ומיע ,ויתולווע םעו ומיע ההוזמ תויהל
"?םהמיע היהי אל יקלחש ,יסיפ טקאב ,ריהצהלמ ץוח תושעל דוע יל שי המ .ולש חצרה
.("ריעה")

ורופיס :ףרט תייחל "ץראה חלמ" ךפה ךיא :(תונורחא תועידי) "בוט תיבמ תצלפמ" :1.9.98
תוידרחו תויתד םישנ ויה ויתונברוק לכ טעמכ .סנוא ירקמ 11 -ב דושחה שיאה לש
ןהש ידכ !בל ומיש .הרבחהמ ודוני אלש ידכ ,דוסב ןסוניא רבד תא ורמש ןהו ,("בירעמ")
!"טקש" היהיש קר .תידרחה הרבחב שודק ןורקיע הז !אוה אלו ןה !"הרבח"ה ןמ ודוני אל
ראשיי ןכא "המינפ ךלמ תב הדובכ" הכלהב רמאנ וילע ,השיאה דובכש !רמשיי דובכהש
,ונתלוויאב ,םירובס עדיה ירסח םינוליחה - ונחנאו !עדי אל שיאש !"םינפב" רמשייו
!"אבס לארשי תוברת לש םתוחה ירמוש" ,"ץראה חלמ" ,"תירסומ" ,"הרוהט" הרבחב רבודמש
םייוצמ תוניירבעה ,תומילאה ,העישפה ,האמוטה !תוינבגע ץימב תויוטש !לכש ילוביז
הרטשמב ותודעב !!!םהיתופטהל ןימאהלו םהל ןיזאהל וקיספת זא - הרבח לכב ומכ םברקב
.הריטסו ףורגאב יתקתשה יתסנאש הנושארה הרוחבה תא" :(10.9.98 תונורחא תועידי) רמא
יביתנ' תתומע ל"כנמס אוה - םישנ 8 לש תינימ הפיקתב םשאומה ,ירדא ימע" :17.9.98
ימ ךל רמואו ל"כנמסה ימ יל רומא .("ץראה") "ךוניחב תקסועה התומע - 'ןויצע
. . . הרבחה

ויבאל רפיס דליה .ץראה ןופצב בושי לש הווקימב 12 ןב דלי סנואב דושח רצענ :1.9.98
הווקימה .("בירעמ") םודס ישעמ וב עציבו הווקימה ךותב 49 ןב שיא ותוא סנא דציכ
תואמו ,םירוסאו םירוצע םירצי יובילל םג אלא ,םיקדייחל קר אל האלפנ הממח הווהמ
ימל .עמשמ יתרת ,םישפועמ םימב םישחרתמ ,רוביצה תעידיל םיאב אלש ,םירחא םירקמ יפלאו
איה תומסרופמה ןמ ירהש) יתד-ידוהי ןימאמב רבודמש ןימאהל ברסמו ,ךר ובלש םכמ
הבו ,תפסונ השיערמ העידי תרחמל האב (אליעלו אליעל םיירסומו םירוהט םה םייתדהש
דליה סנוא תשרפב רוצעה :2.9.98 :םיפסונה ויללעמו םיישיאה ויטרפ ,דושחה םולצת
.12-ו 11 ינב םיפסונ םידלי סנאש ,יתרדיס סנא ,ןולובז תרטשמ תכרעהל ,אוה הווקימב
רבד ידרח רכמל ונרפיסשכ ,םעפ .("בירעמ") הפיכ שבוח קוור ,לובוט דוד אוה דושחה
!דימת תרקשמ םכלש תונותיעה !רקש הז :ביגה ,המוד עוריא

,תותדהו ךוניחה ידרשמל םיבזוכ םיחווידב "ד"בח תודיינ" ןוגרא ספתנ בושו בוש :3.9.98
םיבר םיטרפ הבתכב .("ץראה") ודגנ םייתועמשמ םידעצ םיטקונ ןיא תאז תורמל לבא
םלואב ד"בח ןכודב םתנחבה םאה ?ל"וחל םעפ סט םכמ והשימ !םולכ הז לבא .םיפסונ
העיבת השגוהש ,םתעדי םאה ?ד"בח ןכוד םש השוע המ ,םכמצע תא םעפ םתלאש םאה ?םיאצויה
ד"בח ירוחאמ דמוע ימ ןויער םכמ ימל שי םאה ?התחדנ העיבתהו ,ןכודה תא לטבל ץ"גבל
לע ד"בח תמסרפמש קנעה תועדומ תולע תא םעפ םתבשיח םאה ?רבודמ ףסכ המכבו ?לארשיב
ףיטהל ךישממו רגפתהש םהלש רקשה חישמ תודוא ,תוצוח לכ שארבו ,תונותיעב םימלש םיפד
!חירה ןמ ורהזיה קר !רוקחל אלפנ םוחת םכל שי - חורחירה יבהוא ?ורבקמ

לעו ינובשח לע !תסנכה ןובשח לע םואתפ המ) תסנכה ןובשח-לע חלש תרופ כ"ח :4.9.98
תרופ .ישילשה שדקמה תיב תמקהל לעופש ןוגרא - "שדקמה ירחוש" סוניכל תונמזה (!!ךנובשח
רוסא הז" :תסנכה לש תרוקיבה תדעו ר"וי ."תיכוניח תוחילש ךכב האור ינא" :ריבסמ
רמוא המ תפכא ימל !תרוקימש תרוקיב .("תונורחא תועידי") "רוסיאה תילכתב
?ת/רקבמה

שמשמ לבזה .("ץראה") םילשוריב צרמ יליעפ םע תומיעב הפשא תולגע וכפה םידרח :6.9.98
לע האוצ-יאלמ םילותיח וליטה ,הנשכ ינפל ,לתוכב .םהייחב בושח רזיבא ,םתסה ןמ ,םהל
.לתוכב םימרופר-םידוהי םיללפתמ

:םישנה .("בירעמ") ךוניחה דרשמל תועיגמש םישנ םיפקות בוש םילשוריב םידרח :7.9.98
הדעה לש "תועינצה תורמשמ" לע תרפסמ העידיה ."ונתוא ולליקו וכיה ,ונילע וקרי"
.רזומה םמעטל דוגינב תושובלש םישנ םיפקות םהו ,הרטשמ ידיקפת םמצעל ולטנש ,תידרחה
לבא .אלכה תיבב דאמ רהמ םכמצע ואצמתו ,הלאכ רוטיש תודיחי םכמצעל םיקהל םתא וסנ
?םה

יוניכ ןיא הלא לצא .("בירעמ") "קלמע" דירש יסוי כ"ח תא הניכ ירזינב כ"ח :7.9.98
ןימאמ ידוהי לכש תווצימה ג"ירתמ תחא יפ לעו ,תידוהיה הכלהב קלמע ןיד יפ לע ."םתס"
- חוצרל ,גורהל ,לסחל :רוציקב .המדאה ינפ לעמ יקלמעה תא דימשהל הבוח ,םייקל בייח
.וז התסה תאירקב ירזינב יפ-לע דירש יסוי לש וניד המ וטילחהו ,םכל םיאתמש המ ורחב

המרימב םיפסכ תלבק תמשאב ןידל דמעוי עבש-ראבמ אריצח-ובא רזעלא ברה :8.9.98
!ןטק ףסכ הז !ובזעת .("ץראה")

רידס תורישב ב"גמ רטוש דמע זכרמה רוזאב הלעפש םידדוש תייפונכ שארב :8.9.98
והשימל שי םאה .ודקדוק לע חנומ רוחשו לוגע והשמ הארנ םולצתב !רזומ המכ .("בירעמ")
?תויהל לוכי הז המ ןויער

םיטנדוטסה תדוגא ר"וי - דיפל ריאמ דגנ םושיא יבתכ שיגהל הצילממ הרטשמה :11.9.98
םירמ - םמיא ידיב השגוה םדגנ הנולתה .אווש-תאילכו הפיקת ןיגב ,ויחא דגנו ןליא-רבב
ראפמ אוה וב ,"רבגה ךורב" רפסל ריש בתכ דיפל ריאמ ותוא .("תונורחא תועידי") דיפל
.הלפכמה תרעממ חצורה לש ותומד תא שדקמו ללהמו םמורמו

התכז הדבע הבש תיתד היימינפב להנמ דצמ תינימ הדרטה לע הננולתהש תדבוע :14.9.98
להנמ י"ע םינש 5 ךשמב תינימ הדרטוה איהש ,הנעט תדבועה .םילקש ףלא 50 לש יוציפב
עגמל המע ויתושיגפ תא לצינ להנמה יכו ,"אביקע ינב" תובישי תרשל תכיישה היימינפב
.("בירעמ") הפוגב םיימיטניא םיקלחב עגנו חוכב התוא ףקת ףאו הנוצרל דוגינב יזיפ

ינפב הדוה לבא ,11 ןב דימלת הכיהש המשאמ הכוז םילשוריב יתד רפס תיב להנמ :14.9.98
.םינש רפסמ ינפל רחא דימלת הכיה יכ ,םולשה טפשמ תיב טפוש

(תוריש תודובעב ועצוביש) רסאמ ישדוח 6 לומתא רזג א"תב םולשה טפשמ תיב :15.9.98
:ורמאת .("ץראה") 10 תב הדליב םינוגמ םישעמ עציבש ,אפור לע םילקש 7500 ךסב יוציפו
המ תא ונל הארה (16.9) היזיוולטב 1-ה ץורעה ?תיתדה הרבחב תוניירבעלו הז עטקל המ
תלפוטמ התיה הדליה !הרוחש הפיכ תראפתל הססונתה אפורה לש ושאר לע :הריסחה הבתכהש
!ולש

ופשחש תורומחה תותיחשה תוישרפ לכב ןידל שיא ודימעה אל הרטשמהו תוטילקרפה :15.9.98
.("ץראה" ,רחש ןליא תאמ תטרופמו הכורא הבתכ) תותדה דרשממ תובצקהה לע תרקבמה תוח"וד
?תותדה דרשמ תא עובתל רשפא רבכ המכ

לש םתעיצפל המרגו ,הווקת-חתפב תסנכ-תיב ךותב לומתא העריא המילא תירקת :18.9.98
רשפא יא םעפהש לזמ .("תונורחא תועידי") תסנכה תיב הנבמב סרהלו םיטטוקתמהמ םיינש
!ילדנווה השעמב םינוליח םישאהל

ידגסמ תא ץצופל ךירצ יכ ,רמא "שדקמה תיב ירחוש תדיעו"ב עיפוהש ,ל"חנ לייח :18.9.98
.("תונורחא תועידי") אלכל חלשנ אוה .תיבה רה

:הרטשמב הננולתה ,ןוירהב תאצמנה ,תוירקהמ הבושתב תרזוח" :הפיחב דשח :24.9.98
השע" :ברה לע בתכנ רחא ןותיעב ("בירעמ") "םישודק ערז יל חיטבהש ברה ידי לע יתסנאנ
!םירקיטסה יבבוחל אלפנ ןויער ."הב רופחל םודנק הרותה תא

אשידק הרבחב תורומח תוגירחל תודשח קודבל דחוימ רקוח הנימ תותומעה םשר :28.9.98
ס"שמ יסחנפ כ"ח היפל הנולת קדבית דוע .םיריכבל םיזרפומ רכש ימולשת ןהב ביבא-לתב
ןמע שיש תוריבעב ותעשרה ללגב תאז רשפאמ אל קוחהש תורמל אשידק הרבחה דעווב ןהכמ
?רדסב ןכ הז ןולק ןמע שיש תועשרה ללגב תסנכ-רבח תנוהכב ךישמהלו .("ץראה") ןולק
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא