תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ

1999 רבוטקוא - 14 'סמ ןויליג
שמש תיבמ ירזינב ברל שדקומ ןוילגה:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב שמתשנ רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)הזה ףדה תעפוהב רוחיאה לע םילצנתמ ונחנא
(-: ...טרחתה ,ותוא ןיכיש םיהולאב עבשנש והשימ)

רמוע - ףדה תא ךרע
ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא


המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


ןימ תוריבע

םויב תסנכ תיבמ אציש ,הדוה (הבתכב םולצתב האר) 19 ןב ,ףודרומ השמ ,יתד לייח :(י ,מ) 8.10.99
.םושיא בתכ ודגנ שגוה אל ךא ,הדלי תפיקת ללגב םישדוח 5 ינפל רבכ רצענ .7 תב הדלי סנאו רופיכ
סנאה :(מ)14.10.99 .קרב ינבב םיטלקמב 10 דע 6 תונב תוידרח תודלי תורשע סנא דשחה יפ לע זאמ
.םיטלקמב תונטק תודליב ןימ תוריבע 13 -ב םשאנ קרב ינבמ יתדה
םינוגמ םישעמ 19 -ב המשאה םוקמב :ץיבלופוק ברה לש וטפשמב ןועיט תקסיע :(מ ,ה ,י) 10.10.99
,הבישי לש בר יבגל !האמ ןידכ הטורפ ןיד :רמאנ ךכ לע .םהמ קלחב קר הדוי ברה ,הבישי ידימלתב
!19 ןידכ דחא סנוא השעמ ןיד םג - תפומל למסו ךנחמ ,הרומ תויהל רומאש
-ב ןועיט תקסיע תרגסמב עשרוה ,"ריאמ ביתנ" תבישי שארב דמעש ,ץיבלופוק ברה :(ה ,י) 11.10.99
,ודרשמב שגפנ םמיעש ,םידחא םירענ "ץמאל" ברה גהנ םינש ךשמב .םינוגמ םישעמ לש םירקמ 12
תובצעמ ןה יכ" ןימ תוחיש להינו ףפגתה ,ףטיל ,קשינ ברה .ותרידב הציחמ ירוחאמו תוגרדמה רדחב
?המ לש לגד .אביקע ינב תובישי לש לגדה תניפס תבשחנ "ריאמ ביתנ" תבישי ."תוישיאה תא
והילא ברה :וקתשו ועדיש ,םינבר ינש ןידל דימעהל הצילמה תוטילקרפה :ךכ לע ףסונ :(ה) 11.10.99
.גרבנזור ברהו גרבסורג
רבכ בכעתמ וטפשמשו ,ותרזע תא שקבל האבש הריעצ לש סנואב םשאנש ,"לבוקמ"-בר :(י) 18.10.99
תושרב יתדה ךוניחה לע יארחא סנואב םשאנה .םידליל "ינחור הרומ"כ דובעל ךישממ ,םינש 5
חיטבה ברה :העיבתה בתכב .דומיל תורבוח בתוכו ,רפס יתבב הצרמ אוה .רג אוה הב תימוקמה
תינש הב עציב ברהו ,תרזוח הלועפ "בייח" םידשה שוריג .התוא סנאו ,הברקמ םידש שרגל הריעצל
.םינוגמ םישעמ
!הז תוחפל !הפי .םידימלתמ סנואב םשאנש ברה תא קיחרהל הרוה ךוניחה רש :(י) 19.10.99
רבד לבקל ןויסינו ףויז תוריבע לע םינש רפסמ ינפל ןידל דמעוה סנואב םשאנש ברה :(י) 20.10.99
שנוע לביקש םג בותכל רשפא .(...םימי יצחו 3 לכה ךסב) תוריש תודובע תועש 80 -ל ןודנו ,המרימב
.(בושיחה תא םכמצעב ושעת) תוריש תודובע לש תוקד 1440 לש
תנוכשב תסנכה תיבל ותא סנכיהל תוירכוסב 11 תב הדלי התיפ יכ ,דושח 79 ןב בר :(מ) 24.10.99
םאו ?"הנוצרל דוגינב" הז המ .הנוצרל דוגינב הלש הזחב עגנו התוא קשינ םש ,םילשוריב םחנמ תירק
?ןימ עשופ אל אוה זא - הנכומ התיה ןכ איה
.תורענ 8 -ב ןימ תוריבע עוציבב עשרוה ,"אביקע ינב" ךינח יתד ריעצ ,ירדא רימא :(ה) 26.10.99
םינוגמ םישעמ עוציבבו םידלי 3 סוניאב םשאנ ץראה ןופצמ הרהט הווקימ להנמ :(י) 31.10.99
םתוא התיפ ךכ רחאו ,םינוגמ םישעמ םהב השע ,ותיבל סנכיהל םיקתממב םתוא התיפ אוה .םפוגב
.םהמ םיינש סנא םש ,הווקימל ומיע תכלל

תונברה ידיב סנוא

תושעל ינבר ןיד תיב ידיב הבייוח ,טג השקיבו הלעב ידיב הסנאנש תנעוטש השיא :(מ) 26.10.99
יתד קדצל האלפנ המגוד וז .הנממ ולשי היתויוכז לכו ונממ שרוגת איה תרחא ,תיב םולש ותא
ןידה תיבו ,התוא סנא הלעבש תנעוט ,היתד ,השאה :(מ) 28.10.99 אשונב הבתכ .ונימיב תודהיב
זרכות תרחא ,ןימ יסחי םויק ללוכ םיאלמ םייח ומע תויחל ךישמהל התוא ץלאמ ינברה
םוקמ אל אוה ינברה ןידה תיב :ןגר ימענ תרפוסה .תונוזמ ימדל התוכז תא דבאתו ,"תדרומ"
הצעומה תרבח ,בלוד ןורש .ביבא-לתב תונברה לומ האחמ תואל וניגפה צרמ יריעצ ."קדצ לש
יסחי םייקל השיאה תא סנוא ןידה תיבו ,סנואכ הומכ תאזכ הטלחה" :הנגפהב הרמא ,תיתדה
."ותוכמסבש חוכה לש הערל לוצינ ךות הנוצרל דוגינב ןימ


חצרו תינפוג תומילא

תיבל וכלה ךכ רחאו ,חצרל יבילא ומאית רדימע תמרב "ינשה רודה" תייפונכמ םידושח :(ה) 3.10.99
.ללפתהל תסנכה
הרוה אוה" :ותנגהל ןעוט ףקותה :(מ) 5.10.99 .תפצ לש ברה תא הכיה ד"בח דיסח :(מ) 4.10.99
."יתוא םירחהל


םימס

.םימסה תא וציפה םיידרח םירדלב :דשחה .תימואלניב םימס תשר ףשח יתרטשמ ןכוס :(ה) 13.10.99

םזילדנאו

.הפירשב םיעגפנ וצליח םירטושהשכ ,הרטשמ תדיינ לש גימצ וכתח םירעש-האמב םידרח :(ה)15.10.99
ולבקו םילשוריב תבשה רכיכב שמא וצבקתה (ףלא 40 :"בירעמ"ב) םידרח ףלא 30 :(י) 20.10.99
עציבש םורגופ ללגב רסאמ ישדוח 10 רחאל אלכהמ ררחושש ,טילבנרוק לאומש ברה תא תובהלתהב
ואבש ,עגרל ,חיננ .ומצעב רומח והומכ עשופל דודיעה םצע .תוירצונ 3 לש ןתרידב וירבח םע
30 איבהל !םתס הככ םיאב אל ףלא 30 לבא .עשופה לש םיבהלנה ויכמות ,םיטוש םיבשע 3-4 רכיכל
האמב ללכב םירג םידרח המכ ?הזל יארחא ימ ?הז תא עציב ימ !בכרומו רקי ,רידא ןוגרא והז ףלא
!רעיה תא םיאור אל הלאכ םיטוש םיבשע בורמ :ונרמא םעפ אל ?םירעש

והשימ םאה .ןליא-רב בוחרל תועטב הסנכנש תינוכמ תשמיש הצפינ םידרח תצובק :(מ) 24.10.99
אוה םא קר ?ןידל ודימעתו עשופ ידרח רוצעת לארשי תרטשמ !!יתוא םתקחצה ?ןידל דמעוי ?רצענ
אל בוחרל הסנכנ םאו ?"תועטב הסנכנ" הז המו .ותונכסמ לע ןיגפמש ןכסמ וא ינוליח טנדוטס
??תומילאב גוהנלו שוכר תיחשהל ,ללעתהל רתומ זא תועטב


הבינגו המרימ לש תוריבע םתס

המרימ ישעמבו הבינגב םשאומ ,אשידק הרבח לש רבעשל ר"וי ,ךילרא לארשי יתדה :(י) 1.10.99
.רעיה תא םיאור אל רבכ הלאכ םיטוש םיבשע בורמ .תוילילפ תוריבע לש הכורא הרושו
.יקסבונישורפ דגנ דיעהל אל הנידמ דע וחידה םינבר :(ה) 8.10.99
.ותינוכמ תא בונגל וסינו בר לש וסיג תיבל וצרפש םיעשופ םע הקסיע השע םענקויב בר :(י)20.10.99
ריגסי אלש ברה לש החטבה תרומת תוחתפמה תא וריזחה םה :תיקוח אל הקסיע םתא השע ברה
הלופע תרטשמ דקפמ .תופסונ תוריד עבראל םיעשופ םתוא וצרפ ךכ רחא העש יצח .הרטשמל םתוא
סינכה םאה ?הרטשמה לש דקפמה השע אוה המ לבא ,רמא ,רמא .הרוסא הקסיע ןאכ התשענש רמא
?ןידל ותוא דימעמ וא ,רחא םדא לכ םע השוע היהש יפכ ,רצעמל ברה תא
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא