תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
99 ראוני :6 רפסמ ןוילג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,(רבמצדמ םיריישו) 1999 ראוני שדוחמ םיעוריא ןלהל
."םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ .תינוליחה


םיקוסע טושפ ,םינלצע שממ אל ונחנא :רתאל רמוחה תאבהב רוחיאה לע תולצנתה ,בושו)
םישקבתמ !חמשי דאמ דאמ רורד ?אבה שדוחב הזה ףדה תא ךורעל םיצור .דאמ
(.visual html-ב ןויסנ הברה םהל שיש ימ קר תונפלתויביטקיפ תובישי .א


תותדה דרשממ לקש ןוילימ 70 המרימב דשחה יפל ואיצוה תויביטקיפ תובישי תורשע :7.1.99
תריקח תרגסמב תותדה דרשמ לע הטשפ הרטשמה :7.1.99 "תונורחא תועידי" .("ץראה")
?ובנגי ,ולאכ םינוגהו םירשי ,ולאכ םיקידצ !תויהל לוכי אל .תויביטקיפה תותומעה
השירד התיה הריקחל המזויה :בגא . . .תינוליחה תרושקתה לש רקש והז ?םהלש דרשמהמ
תמרזה לע םייוליגה תובקעב :אלפו אלפה - הנהו !"ישפוח םע" תתומע לש תצרמנ
תועידי") תובישיהמ לקש ןוילימ 13 תותדה דרשמ ץציק תויביטקיפ תותומעל םינוילימה
?ראשנ הז סיכ הזיאב ?םינוילימה 57 רתי םע המו ?לכה הז .(17.1.99 ,"תונורחא

ומרגש םיטוש םיבשע ןה תויביטקיפה תובישיה" :("בירעמ") ביגמ תותדה דרשמ :7.1.99
דע קפואמ םיערתשמה אשד יבחרמ ונרכיה אל ןמזמ רבכ ,ונ ונ ."תובישיה םלוע לכל לווע
.םיטוש םיבשע הברה ךכ לכ םע ,קפוא

הארנכ והז .("תונורחא תועידי") תויביטקיפה תותומעה תשרפב דושח רצענ :25.1.99
.בשעה תא חסכמש ןנג-ברה

תורשע םהיסיכל ולשלישש ,םיידרח "םירעכאמ"כ םידושח 3 לומתא הרצע הרטשמה :26.1.99
תויביטקיפ תותומע תמקהו םייביטקיפ םידימלת תגצה תועצמאב (!!!) םילקש ינוילימ
דעסל םיקוקזהמ לזגנש ,ונלש ףסכ והז ?וילעבל ףסכה רזחוי םג םאה .("בירעמ")
!ךוניחלו

וכשמש םירדלב תשר זכירו ליעפהש דשחב רצענ ,תידרחה הדעה ןמ ,ןמציו ןנחוי :27.1.99
ינפמ רתתסה דושחה .("בירעמ) תותדה דרשממ םילקש ינוילימ תורשע לש לדוג רדסב םינמוזמ
?ברה םש המ) םייוסמ בר לש רושיא לביקש רחאל קר בצייתהו ,םינורחאה תועובשב הרטשמה
.(חירב-בר:םיהולאה רבד תאו הרותה תווצמ תא םימייקמה .ב


.("בירעמ") ותשאב תוללעתהל דשחב רצענ ,םילשורי בשות ,22 ןב הבושתב רזוח :12.12.98
?ךמצע לש שוכרב ללעתהל רוסא ?הרק המ

,צרממ איה" :ןעוט השיא לש הידשב עגנש הנוגמ השעמב םשאנש ידרח ךוניח שיא :7.1.99
.("בירעמ") "ילע הלילעה ןכלו

,תליאמ רגרב הירוא ןעט "ירודכ ברה לש עימק יתלביקש ללגב יתבס תא יתגרה" :8.1.99
לש עימקהמ אבה תוריחבה םויב ורהזיה .("תונורחא תועידי") 84 -ה תב ותבס חצרב םשאנש
!ירודכ

עשרוהש ,ןסחלב דוד לע רסאמ תונש 12 רזג ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב :14.1.99
םולצתב .("ץראה") תויווכ ול םרגו ןיטנפרטב ותוא תיצהשכ ,לגס ד"וע לש חצרל ןויסינב
רבדו הרותה תווצמ םייקמש םדאל למס ,ושארל הרוחש הפיכ :ןוכנ םתשחינ .ןסחלב דוד -
.םיהולא

,ןישח םיטפושה לע םייאש (הדוהו) רצענ ,קרב-ינבמ 24 ןב ,רמייהטרו ללה :17.1.99
תעבגמו תולסלוסמ תואיפ ללהל .("ץראה" ,"בירעמ" ,"תונורחא תועידי") רימזו שינייב
.ןהבש הנורחאה דע הרותה תווצמ םייקמש םדאל למס ,הרוחש

,36 ןב קרב-ינב בשות ,ינא'גח םהרבא לע רזג ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב :18.1.99
חצרה .("תונורחא תועידי" ,"ץראה" ,"בירעמ") םינש 14 ינפל חצר לשב םינש 8 לש רסאמ
למס ,הרוחש הפיכ ושארל ,ןכא .חצרנל ינא'גח ןיב םיילאוסקסומוה םיסחי עקר לע עצוב
.םיהולאה תווצמ םייקמש םדאל

דליב םודס ישעמ עוציבב םשאנ ,הנורחאב אשינש ,יצחו 19 ןב ידרח ,סייו לאיחי :18.1.99
,"ץראה" ,"בירעמ") ביבא-לתב תודיסחב "ןתח תבש" ךלהמב הנושארל ריכה ותוא ,13 ןב
םורגופב תופתתשהב רבעש עובשב עשרוה ,סייו עשוהי ,רחא סייו .("תונורחא תועידי"
.(31.1.99 "תונורחא תועידי")

לשב ,ץג קחצי ,םילשוריב תיתדה הצעומה ר"וי לש וייח לע ומייא םינומלא :18.1.99
היה המ :60,000 תלאש .("בירעמ") הצעומב םיביטברסנוקהו םימרופרה יגיצנ ףתשל ותנווכ
?"םינומלא" םתוא לש םשארל הפיכה עבצ

.12 תב התיה זאמ הב ללעתהו ותב תא סנאש דשחב הריקחל רצענ ץראה ןופצ בשות :21.1.99
רחאל הפשחנ השרפה :רסמנ העידיה ךשמהב ?תיתד תומילא רודמב הז רופיס השוע המ - ולאשת
תכרעממ דבל ןכיה .םירוסא םה םישעמהש הדליה הניבה רפסה תיבב תדה ידומיל תרגסמבש
?"תד ידומיל" םידמול תיתדה ךוניחה


םש ,םילשוריב הבישיל ררחוש - שוכמ ימויאב הרענ סנואב םשאנש ריעצ :22.1.99
םימשאנל "טלקמ" תשמשמ הבישיש ינשה הרקמה הז .("בירעמ") וטפשמ םויסל דע ההשי
ןמז ךותב .סנאל וגאדת לאו .ונימ תא ןימ אצמ :דומלתב רמאנ ךכ לע .ןימ-תוריבעב
הצרמ שמשל םלח לש תונברהמ רשכה לבקי וליפאו ,קידצ ךופהיו "הבושתב רוזחי" רצק
לש םייעדמה םיסנכב וא ,קוק היקוקה לש הדיצל "הבושתב הרזח"ל תואצרהב יעדמ
לע רמואש ירזינב ,ןכ) "םעונ יכרדב" ךייחמה ירזינבו ,ןורחאה אלו קחוצה ןונמא
תאלעה ומצעל רדסמ ךכ רחא םייעובשו ,"םיינע ונחנאש ונל בוט" וב רחבש רוביצה
.(םלועה תאירבמ תיביטקאורטר םילקש 1300 לש רכש


:("בירעמ"ב םסרופ) קידצ ךפהש הבושתב רזוחל קוחר אלה רבעהמ הבוט המגוד הנה


Poper is Zadik

םישעמו םודס ישעמ עציב הרות דומלתב ותדובע ךלהמב יכ םשאנ יצחו 16 ןב רענ :24.1.99
.("בירעמ") יצחו 13 ןב דליב םינוגמתוניירבעו תומילא ,העישפ םתס דועו .ג


והז .םילשוריב תוירצונה 3 תרידב םורגופב םידושח דגנ םושיא בתכ לטוב בוש :24.12.98
םזילדנווה השעמב ססובמ םושיא בתכ דימעהל תוטילקרפה לש םידחא םימי ךותב ינש ןולשיכ
תחלצה ,םיינוליח םיטנדוטס ולא ויה םא .("תונורחא תועידי") םירעש-האמב ידרחה
םיריעצ 5 דגנ םושיא יבתכ ושגוה :בוט לכה בוט ףוס לבא .תחטבומ התיה תוטילקרפה
תתחשהב ,תורידל תוצרפתהב ,ל"נה םורגופב תוברועמ לע תוביתנמו םילשורימ 22-25 יאליגב
.(31.1.99 "תונורחא תועידי") םיריידה תא קלסל הרטמב ,התצהבו שוכר

,ןובית ירא טפושה דגנ "ףודיג ירבד" ומסרפ "ןמאנ דתי"ו "עידומה" םינודרחה :1.1.99
.("תונורחא תועידי" ,"ביבא-לת" ףסומ") תבשב הערצ ץוביקב תויונחה תחיתפ תבוטל קספש
רבודמ ,םיילרבילה םיטסירורטה תא התריש תיטפשמה תכרעמה" :ץיבר הבושתב ריזחמה
ןיינעל םיאתמ 'תשרי םגו תחצרה' יוטיבה" - ינפג ודידיו ."יטפשמ םזינטלרשב
בתכ םדגנ שיגהל יטפשמה ץעויהמ שרוד "ישפוח םע" תתומעמ יקצירפ יסוי ד"וע ."הז
םסרפמה לע רסאמ תונש שולש תויופצ ןישנועה קוח יפ לע .טפשמה תיב תוליז ןיגב םושיא
,םיעדוי םה ןויסינהמ .שיאמ םיארי םניא םתומכשו םהש ,איה הרצה .טפוש דגנ ףודיג ירבד
,הכרב שקבל ירודכ ירוא לצא ךלי ,הפיכ ינוליחה גיהנמה שובחי ,הערכה לש עגר אובבש
קרפ האר) ותלד ףס לעש הזוזמה תא ןקתי ,לתוכה יקדס ןיב קתפ ליטי ,ונקז תא קשני
ויכמות-וידרח דגנכ המשאה תנעט לכ לטביו ,(1999 ראוני ןמויב "תולפת תונומא"
.תוריחבב

םיללפתמ לש תוינוכמב ולביח םילשוריב םיתיזה רהב "תורוא תיב" תבישי ידימלת :3.1.99
תועידי" ,"ץראה") ובקונ ןהילגלגו וצפונ תוינוכמה תושמש .תיבה-רהב םימלסומ
.םיתיזה ןמ רשעמ ושירפה אל םהש ללגב הז .("בירעמ" ,"תונורחא

.("בירעמ") קחש לארשי ארוק "םינוליחב םידרח לש רורט ישעמ לע גילבהל יד" :3.1.99
תומילא ןמוי האר) םילגלג אסכב הכנ שישי לע תולפנתההש ,ועדייש הצור ינא ימלשוריכ"
םה םהבש תומוקמב ,םידרחה םינש הזמ .םילשוריב ללכה ןמ תאצוי הניא (98 רבמצד תידרח
םיעגופו ,םיכנו םינקז ,תודדוב םישנ דחוימב ,עשי ירסח לע םילפנתמ ,קזח םישיגרמ
."םהב

ימ רבכ שי .םיגחבו תותבשב סוטל הרבחל רשפאל תנמ לע קבאמב וחתפ לע-לא ידבוע :5.1.99
טפשמה ול םיאתמש ימכו "יטפשמ ןטלרש" םשב םתשקב תא רשאיש טפושה תא תונכל חתפב ברואש
"?תשרי םגו תחצרה"

תועידי") תוריחבה עסמ יכרוצל ותכשל יתורישב שמתשמ תותדה רש ןגס :10.1.99
איצוה דרשמהש םינוילימה תואמל האוושהב םילקש יפלא המכ הז המ - Peanuts! .("תונורחא
?תויביטקיפ תובישיבו תובישיב תיקוח יתלב הכימתל


ס"שמ תורשכ יחיגשמ ורכשנ ךסחנש ףסכבו ,"ןעשמ" תודסומב ץצוק םינקזל ןוזמה :99
7" ףסומ ,קנע-תבתכב ."ןעשמ" תסירקל האיבהש תותיחשה תגיגח :("תונורחא תועידי")
"?תורשכ יחיגשמ 11 רבכ שישכ ,תויחא ךירצ ימ" :"תונורחא תועידי" לש "םימי
ןיקת-אלה לוהינלו תונזבזבל ,בואיסל ודגנתהש םייעוצקמ םידבוע ופיעה 'ןעשמ'מ"
,הדובעה תגלפמו ס"ש לש םיליעפ םינש רפסמ ךותב וחנצוה תאז םוקמב .תשרה לש
."ס"ש םעטמ םישדח תורשכ יחיגשמ ועיגה ורטופש תויחא םוקמבו

.הרוחש הפיכ שבוח דחא דושח הארנ םולצתב .ןיאקוק ג"ק אוביב םידושח 2 ורצענ :25.1.99
.שארב רק םתס ול היה ?הפיכ שובחל רוסא רבכ

דעונש ,ידרח יטריפ וידרב הכימת סנכ לש ומויק ענמית יכ העידוה הרטשמה :26.1.98
.("בירעמ") הרטשמה המירחהש הלא םוקמב ,םייקוח אל םירדשמ תשיכרל םיפסכ סייגל
הרטשמה יכ הארנ ,ןוישר אלל תולעופה תוידרחה תונחתה רפסמ יפל .חילצת הרטשמהש יאוולה
.םדגנ התוליעפב דחוימב תצמאתמ הנניא

,ידרח ליעפ :"דסחו הקדצ" רודמל אלא ,הז רודמל תכייש הנניא האבה העידיה :31.1.99
ןיינב ילעופ ינש לש םרורחישל תוברע לע םתח ,םילשורימ "הרותה רהוז" תבישי ריכשמ
תותומע לש םיקנב תונובשחמ םילקש ינוילימ תכישמב ודשחנש ,תיאניתשלפה תושרה יבשות
ונלצא םידבוע" ,ידרחה רמא ,"ילש םירבח םה" .("תונורחא תועידי") תויביטקיפ תוידרח
רוסמלו ,קנבב ק'צ תודפל ידכ 'ש 400 םהמ דחא לכ לבק ,םיינשה לש םתודע יפל ."הבישיב
לש רעי תעיטנל תונכהב לחה "שפוח" רתא !קינוו-דמל !שממ לש קידצ .ץוחב ןיתמהש םדאל
."רעי אלו םיבוד אל" :אוה רעיה םש .קידצה לש ומש
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא