תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


26.8.01

?ףצפצמו הפ הצופ ןיאב הנידמה תדדשנ עודמ

שפוח רתאמ דהוא

(הריש :ףדה תא הכרע)


ידלי ,ויקלח לכ לע ךוניחב םיצצקמ .ףסכ ןיא .שדוחל שדוחמ הלוע הנידמב םילטבומה רפסמ
םיכישממ דורשלו תויחל םתלוכיב םילבגומהו םיגירחה .ףסכ ןיא - םיננוחמו תונוכש
- םירגסנ תוכומ םישנל תונועמ .ףסכ ןיא - םילזואו םיכלוה םימה .ףסכ ןיא - רדרדיהל
רבדל רשאמ ץוח ,ףסכ ןיאו ןיאו ןיא .ףסכ ןיא .םירגסנ םיכנ םידליל תודסומ .ףסכ ןיא
אלא ,הרגאינה ילפמב ומכ ךפשנ ףסכהש קר אל ןאכ !ףסכ שי ןאכ .תויתדה תובישיל :דחא
:וב השענ המו ,המ םשל ,ףסכה ןתינ ימל עדוי ונניא שיא םגשימ ררועתמ וישכע קר עודמ ?עודמ .הכ דע ביגה והשימש ילב השענ תירוביצה הפוקה דוש
לככ לטונ תותדה דרשמב יארחאהשכ ,הרימשב םדרנ רצואה דרשמב יארחאה םאה ?ררועתמש
?תטלחומ תורקפה ךות ,תילמינימ תרוקיב ילב ,תחקלו הפוקל סנכיהל הככ ?הז המ ?ותלוכי

תובישי שיש אלא ,וארבנ אלו ויה אלש ,תויביטקיפ תובישי הנמימ הנידמה תפוקש קר אל
םישוע המ ,יארחאה ימ ,המכ ,םש דמול ימ ,תובישיה תואצמנ ןכיה תיסיפ קדב אל םג שיאש
?קודבל ילבמ םינוילימ םינתונ הככ םתס !ףסכבףלא םירשע הזיא ,הנטק הכימת שקבי ,לשמל ,הנומידב ןוכית רפס תיבש ,תעדה לע הלעי אל
והשימש ילבמ ,ריכזמה לש תופיה םייניעה ליבשב ,םתס הככ ,םתוא לבקיו ,לשמל ,לקש
סנכייש ,חקפמ וחלשיי ,להנמה םע וחחושי ,םוקמב ורקבי דחי םג רצואהו ךוניחה דרשממ
אלו ,תחא םעפ אלו ,ףלא םירשע אל הזו !ףסכ שקובמ ללכב המ רובע תוארל דומיל תתיכל
!דבלב תחא הנשב לקש ןוילימ 85 אלא ,דחא דסומטקל הנה .קתוש רומחה לדחמל יארחאש ימ תאז ףא לעו ,בר ןמז רבכ םיברל עודי הזה דושה
:ןורחאה שדוחה ןמ אשונב תועידי לש

תודושח תובישי 200" :ףשוח רצואה לש רומח ח"וד :12.8.01 ,תונורחא תועידי
.םידימלת ואצמנ אל ללכ תובישי ןתוא ךותמ 17 -ב ...םינוילימב בזכ-יחווידב
תקלחמב ןוגריא-הר עצבל טילחה רשה :ביגמ תותדה דרשמ :13.8.01 ,תונורחא תועידי
.ודרשמב תודסומה ףגאבו תובישיה
יללכה בשחה יאצמימ !לקש ןוילימ 85 - תובישיה לע חוקיפב םילשכהמ קזנה :12.8.01 ץראה
םיפסכ הרזחב םיבגנ אל ;םיבזוכ םיחוויד לשב םיילילפ םידעצ םיטקננ אל :םה דרשמה לש
ירוערע בור ולבקתה ;ןנכותמ תובישיה חטשב תורוקיבה תא ונקור םילהונה ;המרימב ואצוהש
.דרשמה תובשח תדובעב םירומח םייוקיל ;םירוסיחה תורמל ,תובישיה
םייתש :ןויליג ותואב .תובישיל תובצקה ילהונ ושבגי רצואהו תותדה ירש :13.8.01 ץראה
.המרימב תודושח תובישי שמח לכמ
תא םישאמ ןליא רחש .תובישיב תותיחשל תובא הברה :רמאמב ןליא רחש :14.8.01 ץראה
הרטשמה האיבה ,בושו בוש תויותיחשה ופשחנ םינש רשע ךרואלש תורמלש ךכ לע ,הרטשמה
,הנידמה רקבמ אוה ןליא תנעטל ףסונ יארחא .עבש-ראבמ תחא תינויקיק התומע קר ןידל
דרשמ אוה ףסונ םשא .תותדה דרשמ ביצמש יניירבעה רגתאה םע דדומתהל ךורע ונניאש
םה םייזכרמ םימשא .וישכע קר ח"ודה תא םסרפ ךא תותיחשה לע ןמזמ רבכ עדיש ,רצואה
.תוידרחה תוגלפמה תא םיגיהנמה םינברה
תרוקיבל רימחמו שדח להונ תותדה דרשמו רצואה תלהנה ומסרפ שמא :15.8.01 ץראה
.תובישיב

:24.8.01 םוימ "ץראה" לש תכרעמ רמאמ ותואב הנטק הקסיפ איה לכמ תעזעזמהםיחווידב תודושחה תובישי דגנ םושיא יבתכ הכ דע ושיגה אל תוטילקרפהו הרטשמה"
!רפוסי יכ ןמואי אל ."בורקב ונתשי ןהלש תויופידעה ירדסש חינהל הביס ןיאשו ,םיבזוכ
בנגה לש וטפשמלו ורסאמל דיימ האיבמ ,םילקש 85 וריחמש ,לוכרמב ןוזמ רצומ לש הבינג
םילקש ןוילימ 85 לש םוי רואל הבינג לבא ,ומיע ןידה לש אלמ יוצימלו ,הזבנה עשופה
.הנידמב קוחה תרימש לע םידקפומה םימרוגהמ שיאל הזיזמ הנניא הנידמה תפוקמ
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא