תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפהעישפ ,תומילא ,תוניירבע ןמוי
ידרחה םלועב העישפל תודשחו
2001 רבמצד-רבוטקוא
תרושקיתה יעצמאב ומסרפתהש תושדחהמ קלח לש טקל

,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
(בג.ח :ףדה תא ךרע)ןימ תוריבע

24-ל אלכל לומתא חלשנ ,רדפ קחצי ידרחה ,קרב ינבמ תולכה סנא :(מ ,י) 18.10
.םינש

סנואב םשאנש ברה לש ואפור :ירבצ ברה דגנ סנואה טפשמ לטוב ךכ" :(י) 14.11
."וטפשמ תא לטבל הצילמהש הדעווב בשי

לש תינימ הדרטהב הדוה תותדה דרשמב רבעשל בשחה ןגס :(הלאוו תושדח ,ה) 3.12
.שדוחה ףוסב ןתניי ןידה רזג .תודבוע


תומילא

שבוח הירכז - הנומתב .ותבו ותשא תא חצר 70, ןב ,םרמע הירכזש דשח :(מ) 24.10
:םירמוא םימייוסמ םידרח ,ונרעצל הלאכ םיבר שיו ,חצור ינוליחשכ .הרוחש הפיכ
םיאור ונחנאשכו .םיהולא תאריו רסומ םהל ןיאש םיחצורה םינוליחה תא וארת
ןיבש רשקה המ .חצרה לע רעצ תעבהמ ץוח ,םולכ םירמוא אל ונחנא ,חצור יתד
ותוא קוידב .חצר םע הפיכ תשיבח-יאל שיש קוידב רשק ותוא ?חצרל הפיכה תשיבח
.רשק


ךרבאה .םיימיטניא םיבצמב םישנו םירבג ותאנהל םליצ הבישי דימלת :(י) 1.11
אוה .ואדיו תמלצמב ןהיבשוי םלצלו תורידל ץיצהל גהנ ,ינבר ןעוט ראותל דמול
.טפשמה תיבב עשרוה

ירחא ףדר דחא טחוש" :םיטחוש לש תוגהנתה לע םיטרפ הפשח תונברה :(מ) 11.11
אשונב ושעיי אלש םישעמ השע רחא טחוש ,םייחבטמה תיב ךותב ןיכס םע ורבח
."םימוגפ םיניכסב שמתשה ישילש טחושו ,תועינצ

.תרש הוונב םידרח ידיב ופקתוה םיפוצה ישאר :(ביבא-לת ןותיע) 11.11

הנעטב םילשוריב "ןלא וטופ" םוליצה תונח תא ותיצה םידרח :(מ ,ה) 16.11
הטטקב עגפנש ,טמס ידרחה תמ :(מ) 23.11 .תועונצ ןניא הב תורכמנה תוטלקהש
:(י) .םילשוריב ידרחה תיוולהב תויוערפתה :(ה) .ןלא וטופ םוליצה תונח דיל
ףחדש םוליצה תונח לעבש הצילממ הרטשמה :(מ ,י) 26.12 !המחלמל אצנ :םידרחה
?גוגחל וכישמי ?םיסרוההו םיתיצמה יבגל המו .ןידל דמעוי ידרחה ברה תא

.תשוב יתב תיצהל רבח דדועש ידרח ,ירתשוש ןונמאל רסאמ תונש עברא :(י) 6.12
.תוצורפ 4 תוומל ופרשנ תותצההמ תחאב


םיפסכ

םשר :(ה) .ףסוי ברה תותומעב תויקוח אל םיפסכ תורבעהל דשח :(מ) 27.12
- רושיאה לוטיב .ףסוי ברה םיקהש התומעל ןיקת לוהינ רושיא לטיב תותומעה
ואצמנש םירדס יא ללגב


העישפו תוניירבע "םתס"

דשחב (ס"ש) ירזינב רשה תא רוקחל םוקמ שי םאה תקדוב הרטשמה :(מ) 16.11
.הקוסעתה תורישב זרכמ תוטהל הסינש

,ןויצע שוגב תויתד תוחפשממ 17-14 ינב םבור ,םירענ 20 :(הלאוו תושדח) 5.12
.םימס תוריבעב ודוהו ורצענ

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא