תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפהעישפ ,תומילא ,תוניירבע ןמוי
ידרחה םלועב העישפל תודשחו
2001 רבמטפס - טסוגוא


המרימב תודושח תובישי שמח לכמ םייתש

,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
:הנגהה תנעט .םינוילימ הבגו אפרל חיטבה הפפ ןב דוד "לבוקמה" :(ה) 3.8 ,(י) 2.8
שובלב םולצתב) הפפ-ןב דוד :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 3.8 !לבוקמש המ הז
תאצוה לש דשחב תונידמ 8 -ב יאשח בקעמ רחאל עובשה רצענ (ןירדהמל ידרח
.םיידוהי םירנוילימ תורשעמ המרימב קתע-ימוכס

ותרגסהו רגרב םייח לש ידיימה ורצעמ לע הרוה ןוילעה טפשמה תיב :(מ ,י ,ה) 6.8
.רלוד ןוילימ 20 לש המרימב הלבקל דשח ןיגב ב"הראל

יכדרמ תאמ הבתכ - יערד לש ןורחאה בזכה :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 10.8
תולפא תואקסע הלשיב הנידמה תוטילקרפש םשור רוציל יערד ישנא ץמאמ :תליג
עובשה עיגה ,ץיבלומש בקעי ,יערד טפשמב הנידמ דע תבוטל ץיווש תונוטלש םע
הסריגה תא םיכפוה ןוילעה טפשמה תיבל ושגוהש ץיווש תונוטלש יכמסמ .וציקל
.החידבל תאזה

תוידרח תובישי ידיב הנידמה תפוק דוש

בזכ-יחווידב תודושח תובישי 200" :ףשוח רצואה לש רומח ח"וד :(י) 12.8
דרשמ :(י) 13.8 .םידימלת ואצמנ אל ללכ תובישי ןתוא ךותמ 17 -ב ...םינוילימב
תודסומה ףגאבו תובישיה תקלחמב ןוגריא-הר עצבל טילחה רשה :ביגמ תותדה
יאצממ !לקש ןוילימ 85 - תובישיה לע חוקיפב םילשכהמ קזנה :(ה) 12.8 .ודרשמב
;םיבזוכ םיחוויד לשב םיילילפ םידעצ םיטקננ אל :םה דרשמה לש יללכה בשחה
חטשב תורוקיבה תא ונקור םילהונה ;המרימב ואצוהש םיפסכ הרזחב םיבגנ אל
םייוקיל ;םירוסיחה תורמל ,תובישיה ירוערע בור ולבקתה ;ןנכותמ תובישיה
ילהונ ושבגי רצואהו תותדה ירש :(ה) 13.8 .דרשמה תובשח תדובעב םירומח
.המרימב תודושח תובישי שמח לכמ םייתש :ןויליג ותואב .תובישיל תובצקה
םישאמ ןליא רחש .תובישיב תותיחשל תובא הברה :רמאמב ןליא רחש :(ה) 14.8
,בושו בוש תויותיחשה ופשחנ םינש רשע ךרואלש תורמלש ךכ לע ,הרטשמה תא
תנעטל ףסונ יארחא .עבש-ראבמ תחא תינויקיק התומע קר ןידל הרטשמה האיבה
דרשמ ביצמש יניירבעה רגתאה םע דדומתהל ךורע ונניאש ,הנידמה רקבמ אוה ןליא
ח"ודה תא םסרפ ןמזמ רבכ עדיש ףא לעש ,רצואה דרשמ אוה ףסונ םשא .תותדה
ץלמומ .תוידרחה תוגלפמה תא םיגיהנמה םינברה םה םייזכרמ םימשא .וישכע קר
רימחמו שדח להונ תותדה דרשמו רצואה תלהנה ומסרפ שמא :(ה) 15.8 .אורקל
."םיחייטמו םיזזוב" :תכרעמ רמאמ :(ה) 24.8 .תובישיב תרוקיבל

יונשה רורחשהש רוסא" :רטכפ םהרבא תאמ רמאמ - דבל אל יפש-רה :(מ) 13.8
דומעל םייוארה םירחאה םימרוגהמ ןוידה תא טיסי יפש-רה תילגרמ לש תקולחמב
רתומ ,הרורחש םע ,התע ךא .ךכמ קוחר .תלכת הלוכש תילט הנניא יפש-רה .ןידל
.הנממ תוחפ אל ועדיש םירחאו םינבר ,ע"שי ינקסע - רתיה יבגל המ לואשל ונל
יפש-רה תילגרמ קר ויחאו חצורל טרפ יכ ררבתי לארשי לש הירוטסיהב םנמאה
?עשפ תעינמ-יא לע ןידל הדמע

אולכלו ביערהל הגהנ דשחה יפ לעש ,השיאה םאה ,םיקדוב הרטשמב :(מ) 13.8
.שדח "רפס תיב"ל תועדומ תמסרפמ ,םילשוריב "תונופצ" תיימינפב םישדח םילוע
והשמ אציש םתעמש .םיקדובו ,םיקדובו ,םיקדוב .(י) 13.7 -מ הז ןמויב העידי האר)
?ולאכ תוקידבמ

ךורב" רפסהו ,"העשה וצ" ינעזגה רפסה רבחמ ,גרובזניג קחצי ברה :(ה) 16.8
.הדרמהלו התסהל דשחב רקחיי ,ןייטשדלוג ךורב חצורה לש וחבשב רפסמה ,"רבגה
!הריקחהמ אציי המ דחא שוחינ

הריקח תחיתפ לע עובשה עידוה הרטשמה לש האנוהה גלפמ :(ביבא-לת ןותיע) 17.8
תוכיאל העונתה תאמ הנולת רחאל תאז .ביבא-לתב תיתדה הצעומב תיתרטשמ
.םי עשוהי תאמ הבתכ .הצעומה תודסומב ,הרואכל ,ןיקת אל להנימ לע ןוטלשה

לע והישעמ אלכ דיל האחמכ המקוהש ,"הירא תגאש"ב הלעפש הבישיה :(ה) 23.8
.בזוכ חווידב הדושח ,יערד הירא לש ורסאמ

טפשמ תיבב עובשה עשרוה ,ד"בח תליהקב רכומה ,'ץיבליה םחנמ ברה :(מ) 30.8
דומלל ועיגהש םידליב תורימחמ תוביסנב םינוגמ םישעמ עוציבב תובוחרב םולשה
םע בולישב ימיכ סוריס לש לופיטל חלשנ אוה .הווצמה-רב תשרד תא ולצא
.תוריש תודובע ישדוח 6 וילע ולטוהו ,היפרתוכיספ

דשחב ,יגוח רפוע ,ס"שמ כ"ח תא ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה :(ה ,י ,מ) 6.9
רוא" םייכוניח תודסומב ותוליעפ תרגסמב ,םילקש ןוילימ 2 המרימב איצוהש
הלחה השרפב הריקחה .(םויכ הבושתב םיריזחמה ילודגמ) זבלא ברה לש "םייחה
.יונישמ יקצירפ יסוי כ"ח לש הנולת תובקעב

לש הקוצמ ינצחלל םירדת תשבשמ ס"ש םע ההוזמה תיטאריפ וידר תנחת :(מ) 7.9
.ןיעידומ דילש רפתה וק לע ךוניחה תודסומ

.רטוש תפיקתב םשאומ הידבוע ברה לש ודכנ :(מ) 23.9

:ביבא-לתב יוסיע ןוכמ תיצהש ידרחה ,ירתשוש ןונמא םע ןועיט תקסיע :(ה) 26.9
בירי ,השעמ התואב ינשה םשאנה יבגל .התצהל עויסל הרמוה חצרב המשאה
.השעמה עוציב תעב תויפש לש היגוסה תדמוע ,דרחתמ ,םיכורבףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא