תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפהעישפ ,תומילא ,תוניירבע ןמוי
ידרחה םלועב העישפל תודשחו
2001 ילוי - ינוי


,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
ןימ תוריבע

שולש לש תינימ הדרטהב דושח "לארשי לוק" לש תיתדה הנחתב ריכב :(י) 6.6
.הנחתב תויתד תודבוע

הדרטהב דשחנ" קרב-ינב תנחת לארשי תרטשמב דקפ ,בו'צברק ידרחה :(ה) 20.6
ברהו ,םיקסופה ילודגמ ץילרק םיסנ ברה ...ראשייש םיצור םינברה ךא ,תינימ
ןומא םיעיבמ םהש הרטשמל ובתכ ,תועינצה תרטשמ שאר ,ןמליס אדוהי
םירטוש תוריקחל הקלחמהש רחאל שורפל ץלוא בו'צברוק :(מ) 21.6 ."בו'צברוקב
.ןידל ודימעהל הצילמה

טפשמה תיבב לומתא עשרוה ,"תולכה סנא" ,קרב-ינבמ רדפ קחצי :(מ ,י ,ה) 21.6
.םישדוח 3 דועב רזגיי ושנוע .המרימבו םינוגמ םישעמב ,סנואב ביבא-לתב יזוחמה

יזוחמה טפשמה תיב ידיב לומתא עשרוה ץראה זכרממ תסנכ תיב שמש :(ה) 22.6
.םידליב ןימ תוריבעב םילשוריב

טפשמה תיבב לומתא עשרוה ,םירפא הלעממ 44 ןב ידרח ,ןהכ ןויצ :(מ ,ה) 4.7
,ברל הזחתמ אוהש ךות ,םישנ יתשב םינוגמ םישעמו סנוא עוציבב א"תב יזוחמה
.יופיר תלוכי ול שיש

ידרפסה ברה ,יערד הדוהי ברה לש רבעשל וגהנ ,43 ןב ,יקירש סקמ :(מ) 10.7
לע רסאמ תונש 12-ל לומתא ןודינ ,יערד הירא לש ויחאו עבש-ראב לש ישארה
.פמרטכ ףסא התוא ,21 תב הריעצ לש סנואל ןויסינ

רסאמ תונש 9 ורזגנ ,םילשוריב תסנכ תיבב שמש ,57 ןב ,רזרז בקעי לע :(ה) 15.7
.םידליב ןימ תוריבע ןיגב

.םידומילל רבח תינימ ףקתש דשחב רצענ שמש-תיבמ הבישי דימלת :(מ) 23.7
."רענל ןימאה אל יכ" הרטשמל חוויד אלו הרקמה לע עדי הבישיה להנמ

בבותסי ,סנואל דשחב םושיא בתכ שגוה ודגנש ,ירצב והילא ברה :(י) 27.7
."ותואירבל ששחמ" םושיאה בתכ לטבל טילחה יטפשמה ץעויה :ישפוחתוריבע םתס

:ותוא ריגסה ,57 ןב ,ןייטשלרפ ךלמילא םכחה-דימלתה לש תיציצה ןבול :(י) 6.6
...עגפנו תיציצה .דבע הב םימולהי תשטלמ דדשש דשחב רצענ אוה

השמ ברה ,ויחא יכ ויברוקמל רפיס ,ףסוי הידבוע לש ונב ,ףסוי דוד" :(Y-net) 13.6
- קידצה לש החפשמב הרוק המ וארת ."תיסיפ ותוא ףקת ,ףסוי
ףסוי הידבוע לש ותב ,ןושש הכלמ :(מ) 22.6 :
,עבותה תלאשל .םינש ךשמב התוא הכיהש ,הלעב דגנ הרטשמב הנולת השיגה
םייח ונחנא" :התנע ,םינש 34 לעבל האושנ התיהשכ ,תעכ קר הנולת השיגה עודמ
."ךל ונימאי אל םינברה - יל רמוא היה אוה .תידרח הרבחב

-תיבב תידרחה הנוכשב ופלחש תוינוכמ רבעל םינבא ודיי םידרח 100-כ :(מ) 17.6
.תבשב שמש

םוקישש ונעדי אל .םילבוקמ תבישיב םוקישל יערד תשקבב ןויד םויה :(מ) 20.6
.םילבוקמ לש תובישיב עצבתמ םיילילפ םיריסא

דגנ תילילפ הריקחב חותפל הרוה הלשממל יטפשמה ץעויה :(IOL) 27.6 ,(מ) 21.6
התסה ירבד םסריפש דשחב ,ףסוי רבק תבישי שאר היהש ימ ,גרבזניג ברה
תוכזב ,"רבגה ךורב" ורפסב בתכ םגו תונותיעל ןתנש ןויארב הדרמהו תונעזגל
רשפא :תונויארב גרובזניג רמא ראשה ןיב" .הלפכמה תכרעממ ןייטשדלוג חצורה
היהש יופש ךכ לכ .םיזוחאה תאמב יופש היה אוה .ןייטשדלוג ךורב לע תוכז דמלל
ךכב שי .שפנ תוריסמב לארשי םע ןעמל לועפלו םיברעהמ דחפה לע רבגתהל לגוסמ
קית תא רוגסל הטילחה תוטילקרפה :(ה) 12.7 - לבא ."םשה שודיק לש דבור
טלחוה תאז םע .הדרמה תריבע עוציבב דשחנש ,גרובזניג קחצי ברה לש הריקחה
.תונעזגו התסה םוסרפ לש תוריבעל דשחב גרובזניג לש ותריקחב ךישמהל

,ורבח תא חצרש דושח םילשורימ 17 ןב הבישי דימלת :(מ) 3.7 ,(מ ,י ,ה) 2.7
.הקיסומ לע חוכיו ללגב ,32 ןב ,סירונ טרבור

רחאל םפגב הצרא ולעש ,םימעה רבחמ רעונ ינב :תוירזכאל לובג ןיא" :(י) 13.7
תרגסמב תודהיל ךוניחו םח תיב ולבקי יכ (ןבומכ ,ףסכ תרומת) םהל חטבוהש
ידיב ,םיריפחמ םיאנתבו תומהוזמו תובולע רדח-תורידב תופיפצב ואלכנ ,הימינפ
תרבגו ,הרוחש הפיכ שבוח ןירפיש ןודא :םולצתב .םילשוריב ןירפיש גוזה ינב
דשח :(מ) 13.7 .הרטשמה ידיב ורצענ ןירפיש גוזה ינב .הדוסח תעבגמ ןירפיש
ףסומב :רבעה ןמ והשמ ונל ריכזמ הז .םפסכ תא בנגו םירענה תא ביערה גוזהש
תודבע" םשב הבתכ המסרופ 13.2.1987 םוימ "רמשמה לע" ןותיעה לש ,"םתוח"
תורזוח תוקסעומ םילשוריב הרזע די תשר לש םויה תונועמב :הריחב ךותמ
התיה ולא םוי תונועמ תלהנמ"ש ,רמאנ הבתכב ."םיריפחמ לוצינ יאנתב הבושתב
תדה תודסומ תשר לעב ,טנפילא יכדרמ ברה רנוילימה לש ותשא ,טנפילא תינברה
לש תויעבו טנפילוא ברה ,"ירתיא" תודסומ תשרפ - רכוז אלש ימל ."ירתיא
.שפוח ינמוי האר - יערד הירא לש וטפשמל רשקב ורכזוה ,םיפסכ


ונתינש םייביטקיפ םירועישל תובצקהב שדחמ ןויד :תותדה דרשמב :(ה) 30.7
תאמ הבתכ - ףסכה תא בישהל וצלאיי בזוכ חוויד ורסמש תותומעש ןכתיי :1998-ב
רואל ,הנש ינפל צ"גבל הריתע ושיגה םימרופרה ?ןידל ןתדמעה םע המו .ןליא רחש
ישעמל הרואכל דשח וררועש ,תויתד תותומע לע תוילילש תורוקיב 50%-מ הלעמל
תותומעה ןיב .המרימב םיפסכ תאצוהל תונויסינו םיבזוכ םיחוויד ,תותיחש
רזע ,לייח ינב ,הלעמ ,ריאמ ןוכמ ,ד"בח יריעצ ,םיכרע :הבתכב ןליא רחש ןייצמש
.דועו ,םיחאל


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא