תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפהעישפ ,תומילא ,תוניירבע ןמוי
ידרחה םלועב העישפל תודשחו
2001 יאמ - לירפא - ץרמ


,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

לכל הבוח דומיל רמוח איה "ןמאנ תיב" םשב דומיל תרבוח :(י) 17.4
תוניחבב הילע ןחביהל םיבייח םהו ,יתד-יתכלממה יכוניחה רזגמה ידימלת
:םידלי תאכה דדועמה ,קרפ שי תרבוחה לש השדחה הרודהמב .תורגבה
לע תלטומ םנמאו" ,"יוצרו בוט יעצמא איה ןב תאכה יכ תוטשפב עמשמ"
,ךרד לכב תאז תושעל וילעו ,רסומ יכרד ודמללו ונב תא ךנחל הווצמ באה
."ךכ םשל ותוכהל ךרוצ שי םא ףאוןימ תוניירבע

תודלי 4 סנאש דשחב רצענ ,עברא תירקמ ידרח ,ינלהק והיקזח :(י) 12.3
.בושייהמ

:ןוילימה תלאש

וסרק ייאסרו ימלואש ,ןעוט (1.6 ץראה) יול ןבואר ברה
ןעוט שורופ כ"חו ,םישנ םע ודקר םירבגש ללגב
(31.5 תועידי) תווצמ םויק-יא ללגב וסרק תומלואהש
,רקיה יול ןבואר ,סורקל ךירצ המ
?םיניטק םיסנוא שדוקב םישמשו םידרח רשאכ

תעב 12 דע 6 ינב םידליב םינוגמ םישעמ עוציבב דושח דמלמל רזוע :(מ ,י) 11.4
-תיבב הרומל רזוע אוה דושחה .תיב רצעמל חלשנ אוה לומתא .הרות םתוא דמילש
.הרות ןיד לע יתרבע אל :רמא הרטשמב ותריקחב .תידרח תולחנתהב שרדמ

באו יושנ ,28 ןב ,קסירב עשוהי" - םוסרפל רתוה דושחה לש ומש :(ה) 11.4
תא ףטללו טישפהל גהנש ךכב דושח הרומה .תודהיו הרותל ףילחמ-הרומ ,םידליל
."ויכרב לע ובשיש ןמזב םתא החיש ידכ ךות םידלי 19 לש םיענצומה םהירבא

דשחב ב"הראב רבעש ישימח םויב רצענ ,58 ןב ,יול 'מ דלרא'ג ברה :(theNet) 13.4
.טנרטניאה תועצמאב ריכה רענה תא .ןימ יסחי ומיע םייקל 14 ןב רענ לדישש

םידליב סנוא ישעמ עוציבב הדוהש ,ןמדלוג הירא ,יתדה ליפודפה :(Ynet) 24.4
.ימיכ סוריס רובעל טפשמה תיבמ שקיב

השעמבו דחושב םשאומ א"תב ינברה ןידה תיב ריכזמ ,ןרוהנייא דוד :(ה) 8.5
.הנוגמ

ברה לבא .עשפב הדוהש רחאל ,ויתונב 3 סנואב עשרוה ,46 ןב ,ידרח בא :(י) 17.5
קודבנ אוב ,דבכנ בר ,ייקוא ."עשפמ ףח אוה ונתניחבמ" :סרוג רג אוה וב בושיב
ףח" הז המ ?"ונתניחבמ" הז המ :הז תא רמוא התאשכ ,ןווכתמ התא קוידב המל
?הזכ בעתנ עשפ תקדצהב גציימ התא ימ תא ?ךתסריגל ,"עשפ" הז המו ,"עשפמ
יוארו ,תנקותמ הנידמב בר שמשל יואר ךניא ,וללה םירבדה תא תרמא ןכא םא
.ברכ ךתוליעפ תא ךממ וללשיו ךראות תא ךממ ולטיי תויושרהש


.הלמרמ ידרחה ליפודפל רסאמ תונש 16 :(י ,מ) 23.5תוריבע "םתס"

9.3 .סוטמל ר"ומדא תוולל ידכ ג"בתנל הסינכ ירושיא ףייז ידרח ריעצ :(מ) 7.3
ירושיא ףויזב דושחה ר"ומדא לש דכנ ררחשל הרטשמהמ שקיב ינפג כ"ח :(ה)
.הפועתה הדשב יריווא םחתמל הסינכ

.םירעש האמב תינוליח םוליצ תונח רבעל ןומיר ךילשה ידרחש דשח :(מ) 9.3

הבנג ,ביבא-לת תרטשמב םייעובש רבכ הרוצעה ,םידרח לש היפונכ :(מ ,י) 11.3
תסנכ יתב 60-מ רלוד ןוילימ 50-כ לש ללוכ יוושב הקיאדוי יצפחו הרות ירפס
.הפוריאו ב"הרא ,לארשיב

םה .הבערהו תוכמ לע הרטשמב וננולתה םורדב הבישי ידימלת העברא :(י) 18.3
םידליה לכל"ש ורפס םה .םילובח םהשכ הרטשמ תנחתל וחקלנו ,הבישיהמ וחרב
."םיטעוב ,םיידי םימקעמ ,תוכמ םיפיטחמ הבישיב

רשב תרכומה דודשאב תונח לע וריוצ סרק בלצו "םיסורל תוומ" תובותכ :(מ) 19.3
םידרח םילהנמש העורפה התסהה לש הרישי האצות וז :(יוניש) דיפל כ"ח .ריזח
.םינוליחה דגנ

,(הרוחש הפיכ שבוח - םולצתב) קרב-ינבמ ידרח ,ןיצ בקעי דוד :(מ ,י ,ה) 21.3
ובנגנש םירלוד ינוילימ תורשע תנבלהל דשחב םירחא םע דחי םושלש רצענ
.דנלוהב

,תותדה דרשמב בשחה ןגס לש ורוערעב עובשה ןד ןוילעה טפשמה תיב :(מ) 21.3
.תדבוע לש תינימ הדרטהב עשרוהש ,ינמח רזעילא

םלועה יבחרב תוריזנ תואמ וסנא םירמכ :יקלטיא ןותיעמ טוטיצ :(י) 21.3
...םירצונה לצא םג שי םיקאינאמש ,עיגרמ שממ ."םלעתה ןקיתווהו

יפש-רה תילגרמל ריבעהל הסינ ,"תורעיה סנא" - ירדא ימע ריסאה :(י) 28.3
שבוח ירדא ימע - םולצתב .קוניצל חלשנ תאז ןיגב .דודיע יבתכמו םיריש תטלק
סנואב ?המב הכימת יבתכמ .םילשורי בוט דלי .םילוחכ םילוש תלעב הנבל הפיכ
?הלשממ שאר חצר לע חוויד-יאב ?תורעיב


הנוכשב תעסונ תינוכמ רבעל םינבא וכילשה םידרח םירענ :(הלאוו תושדח) 1.4
םידרח םירענ וכילשה תומר תנוכשב םג .השמש ורבשו ,איבנה לאומש תיתדה
.םהירחא תוקירסב החתפ הרטשמה .תוינוכמ רבעל םינבא

לוק" לש תיטאריפ רודיש תנחת לע הטשפ הרטשמה :(הלאוו תושדח) 3.4
לדגמ תוליעפ תא השק הרוצב ושביש הנחתה ירודישש תנעוט הרטשמה ."המשנה
.ג"בתנב חוקיפה

רייסש תעב טרמלוא ריעה שאר רבעל םינבא רטמ לומתא וכילשה םידרח :(מ) 5.4
.תוידרח תונוכשב

תד תודסומל עויסב יערד הירא הדומ (ינשה) ירוביצה וטפשמב :(מ ,י ,ה) 18.4
22.4 .יחא לש התומעל ףסכ יתרבעה :הדומ יערד :(י) 20.4 .הריבע ךכב ןיא :ןעוטו
.רושיא ילב תד תודסומל ףסכ יתרבעה :הדומ יערד :(ה)

הקיאדויה דושב םידושח לארשימ םידרח השימח :(תונורחא תועידי םימי 7) 20.4
תוירפס ,תסנכ-יתב 60 םייתנש ךותב "ודקפ" םה דשחה יפ לעו ,לודגה
50-כ יוושב םיטירפ ובנגו ,םימימת םיללפתמל וזחתה ,םלועה יבחרב םינואיזומו
.רלוד ןוילימ

םתוא ףקת ,ךכ לע ול וריעהש םישנא ידיב ףזננו הריפצב דמע אלש ידרח :(מ) 22.4
.ןיכסב םהילע םייאו

ודיקפתמ ותחדה לע הרויש ץ"גבל לומתא רתע ת"מענ ןוגרא :(ה) 24.4 ,(Ynet) 23.4
תריבעב םינש 5 ינפל עשרוהש ,םירפא רעש בשומ לש ברה ,יליזרב םולש ברה לש
.בשומה לש ברכ ןהכל ךישממ אוה תאז ףא לעו ,הימגיב לש


,הילעבש תוללזמ תשר רובע םיפסכ הניבלה ןילקורבב הבישיש דשח :(י) 25.4
.היפאמל םירושק .יא.יב.פאה תנעטל

תד-ינבמל תובצקה תואמ :"תותדה דרשמ" ףיעס ,הנידמה רקבמ ח"ודמ :(ה) 30.4
.קוחל דוגינב וקלוח

ןותרמל ןושארה םויה תא שידקהו הנושאר השפוחל אצי יערד הירא :(מ ,י ,ה) 2.5
וידר ,יל ודיגת :לאוש 6-ה ןב םרוי .םייטאריפה וידרה יצורעב הבושתב הרזחה
הריבע רובעל השפוחל אציש ריסאל רתומ המל זא ?ןוכנ ,יקוח אל וידר הז יטאריפ
?םיישדוח-שדוח דועב רסאמה תא ול וכיראי ילוא ?יקוח אל וידרב שומיש לש


.םירעש האמב ב"גמ ירטושל םידרח ןיב תומולהמו תוללק יפוליח :(י) 7.5

תויולכנתה לש הרוש גפס ,םילבכ תשרל רבחתהש ,דודשאמ ידרח :(מ ,י) 15.5
.תסנכה תיבב םימח םימ וילע ךפש וינכשמ דחאו ,ולש הליהקה ינבמ

תבשות לש התיבל סנכנש ,הנח סדרפמ לילבוב ברל יאנת לע רסאמ :(מ) 16.5
רבעב ףקתש לילבוב ותוא הז .תבשב הקיסומ העמשש םושמ התוא ףקתו םוקמה
.םתור-הוונ תנוכש יבשות תא

ישי ילא תא םימישאמה ,םיליווקשאפ יפלא וצפוה םילשורי יבחרב :(י) 24.5
תא וניכ"ו ,הלשממה שאר דובכל "הבעותו המיז לש תוצירפ תודועס" ןוגראב
."תוצורפ םירשה תושנ תאו תנבל רומיל"ירתיא" תוללועמ

1999 ינוי ,11 'סמ העישפ ןמויב ירתיא תבישי תשרפ לע םיטרפ האר

סמ תומלעהל דשחב ורקחנ "ירתיא" תבישי ישארמ 3 :(הלאוו תושדח ,י ,מ) 21.2
מ"ע "ןחלושל תחתמ" תורוכשמ םירומ 60-ל ומלוש ,םירקוחה תנעטל .םינוילימב
.םיסמ "ךוסחל"

לפא .םיריכב רוביצ ישיאל האנה תובוט ןתנש דשחב רקחנ לפא דוד :(מ ,י) 23.2
לפא :(מ ,י) 25.2 .לכה שיחכמ לפא .םילשורי בוט דלי .ושארל הרוחש הפיכ םע
תבישי תשרפב םג רקחיי לפא דוד :(מ) 27.2 .תיעיברה םעפב הרטשמב רקחנ
םידשוח ירתיא תבישי תשרפ תרגסמב" .לארשי יעקרקמ להנימו "ירתיא"
רשאכ "םיפסכ תסבכמ"כ םילשוריב תידרחה הבישיב שמתשה לפא יכ םירקוחה
ןומימל ףסכה רבעוה השעמלש דועב ,'ד ןוילימ העשתכ הבישיל לוכיבכ םרת
יערד הדוהי ברה :(ה ,מ) 28.2 ."יערד הירא ,ודידי לש וטפשמב הנגהה תואצוה
.לפאמ האנה תובוט לבקש דשחב רקחנ ("יאכז-אוה" לש ויחא)

.ירתיא תבישימ םירלוד ינוילימ תבינגל יארחא סייו ברה :הרטשמה :(ה) 12.3
ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה :(מ) .יערד תוברועמ :החותפ הראשנ תחא הלאש
הבישיל םילקש ןוילימ 9-מ רתוי ריבעה לפאש דשחב ,לפא דוד תאו סייו ברה תא
.םיסממ קמחתהלו תומדא הבישיהמ שוכרל הרטמב ,המורתכףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא