תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ2000 ינוי-לירפא העישפו תומילא ,תוניירבע

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיס
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא

,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ


חצרל דשחב המשאה ,חצרל דשח ,חצר


סנרב ."לארשיב בר חצרל ןויסינב םשאומ" סנרב ינוציקה תדה ליעפ :(ה ,מ) 24.4
שקנתהל יתשקיב" :ףיסומ סנרב :(מ) 25.4 ."םימש םשל יתלעפ ,רעטצמ אל" :רמוא
."חישמה ךלמ אוה ץיבבולמ יברהש ,העיבקל דגנתה אוהש ינפמ וייחב
.תפצ לש ישארה ברה תא חוצרל ןויסינב םשאומ סנרב ידרחה :(י ,ה) 3.5
ינפל רדנאליונ לורק ותשא חצר תא ןימזה קרוי-וינמ רדנאליונ ברהש דשח :(י) 3.5
.םינש שש
ותוחא לע רמאמ תרתוכ - "הטרח אל ,השוב אל ,המשא אל" :(בירעמ עובשפוס) 5.5
.ןייטשדלוג ךורב ידרחה חצורה לש
.ד"בח דיסח ידיב סרדנש ,יקצירטסיב ברה לע הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 26.5
,יסר'ג וינב םולש רוקמ תסנכה תיב בר ,רדנלונ דרפ :(מ) 2.6 ,(ענענ תושדח) 21.6
יסר'ג וינב ןושארה תדה שיא תויהל יושעו ,ותשא חצר תנמזהב עשרוה ,ב"הרא
.תוומ שנועל ןודיישןימ תוריבעב תומשאהו תוריבע


עשרוה ,("בר" אוה בירעמ פ"ע) הרותל הרומ ,ןולוחמ חרזא :(י ,מ ,ה) 5.4
םירענ ןיכה הנורחאלש ,הבושתב רזוחב רבודמ .וידימלתמ 3-ב םודס-ישעמב
הבושתב רזוחה גהנ תינימה הפיקתה תרגסמב .(םודס-ישעמ תווצמ) הווצמ-רבל
דחא לש ויבא .הקבדה יטרסב םהיפ תא םותסלו ,וידימלת-ויתונברוק תא רושקל
.הרטשמה םע הלועפ ףתשל בריס ,ומצעב הבושתב רזוח ,תונברוקה
לע א"תב יזוחמה טפשמה תיב ידיב ולטוה רסאמ תונש 12 :(מ) 18.5 ,(י) 17.5
הרות דמילש ,בירעמ תסריגל "בר" ,תועידי תסריגל "דמלמ" ,ןולוחמ חרזא
-ו 7 ינב םידלי השולשב עציבש םירחא םינוגמ םישעמו םודס ישעמ ןיגב ,תסנכ תיבב
םהידי תא רשוק היה אוה ?הווצמ רבל םידמול 7 ליגב .הווצמ-רבל ולצא ודמלש 9
.תינימ םתוא ףקותו הקבדה טרסב םהיפ םסוחו ,םידליה ויתונברוק לש םהילגרו
ןמ תאצוי הביס .תסנכה תיבל הברה םרתש םושמ שיאב ובשחתיש שקיב רוגינסה
!וימרות םה הלאש תסנכ תיבל יוא .ותוא ררחשל ללכה
הפיחב יזוחמה טפשמה תיבב לומתא עשרוה ץראה ןופצב בר :(הלאוו תושדח ,י) 3.5
.הינונחת תורמל ,9 תב התויהב התוא סונאל לחה אוה .ותב סנוא לע
םיטלקמה סנא ,ףודרמ השמ לע לומתא ולטוה רסאמ תונש 15 :(מ ,י ,ה) 12.5
.םידלי 13 סנאש קרב ינבמ (הפיכ שבוח :םולצתב)
.םילוח תיבב ימואל תורישב תבדנתמ סנא ידרחש דשח :(ה) 15.5
.יצחו 8 תב הדלי סנאש דשחב רצענ ,67 ןב ,תולעממ תסנכ תיב שמש :(מ ,Ynet) 26.6
ברה ,יערד הדוהי לש ישיאה וגהנ ,יקירש סקמ דגנ שגוה םושיא בתכ" :(ה) 28.6
."תינפוג הלבח תמירג םע הנוגמ השעמו סנוא תנעטב ,עבש ראב לש ישארהתובינג םתסו תויפסכ תוליעמ ,ןוממ תוריבע


הרבחב להנמו הננערב אביקע ינב תבישיב יביטרטסינימדא להנמ :(ה,י) 13.4
,"אביקע ינב" לש ךוניחה תשרב םיריכב ,אביקע ינב תובישיב היינב לע תחקפמש
.םילקש ןוילימ 4 תבינג לש דשחב רבודמ :(מ) 13.4 ".הליעמב םידושחכ ורצענ
תרדס לע רבעשל אשידק הרבח ר"וי ,ךילרא לארשיל יאנת לע רסאמ :(ה ,י) 1.5
.דוע דבוע ונניאש ,77 ןב אוה ךילרא לארשי .המרימב םיפסכ תלבק לש םימושיא
יזוחמה טפשמה תיבב עשרוה םירעש האממ יקסבונישורפ ףסוי ידרחה :(י ,ה) 3.5
.ל"וחבו ץראב םירלוד ינוילימ תורשעב ףויזו המרימב םילשוריב
םע תויביטקיפ תומישר ורסמ תוידרח תובישיש ,תדשוח םילשורי תרטשמ :(מ) 4.5
.םילקש ןוילימ ולבקו םינוליח לש תומש
לע ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב עשרוה רקוט םחנמ ידרחה וידרה בכוכ :(ה) 8.5
.בהז תחרבה
.םידרח םה בהזה יחירבממ %90 :(ה) 8.5
ינוילימב םיקנב המירש יקסבונישורפ ידרחל רסאמ תונש עבש :(מ ,י ,ה) 25.5
.םירלוד
:תורוטלח השוע ביבא-לתב תיתדה הצעומה ר"וי םוקמ אלממו רבזגה :(מ) 31.5
עיסמו ,בכר תקזחא 'ש 1500 דועו לקש ףלא 20-מ רתוי לש תרוכשממ הנהנ
ינאו ,קלדה רובע קר יתיבג :ןעוט ותנגהל .ףסכ תרומת ירוביצה בכרב םידימלת
."םינכשל הבוט השוע
תורשע לש םימוכסב ,תיקוח-אל הווקימ הנמימ ביבא-לתב תיתדה הצעומה :(מ) 1.6
????םינש ןתוא לכב הייריעה רקבמ היה הפיא .םינש ךשמב םילקש יפלא
דחא :םידושח ינש :םולצתב .ןעשמ קנבמ המרימב ואצוה 'ש ןוילימ 60 :(מ) 6.6
.הרוחש הפיכ שבוח ינשה ,חרק
תאצוהב תותדה דרשמ תאנוהב םימשאומ עבש-ראבמ הבישי ישאר ינש :(ה) 14.6
.המרמב ףסכ
הרהצהבו סמ תמלעהב עשרוה דולב תיתדה הצעומה ר"וי ,ןודעס ןב לאינד :(ה) 21.6
.תבזוכ
תוכייתשהב דושח קרוי וינבו קרב ינבב ררוגתמה ץיבוניבר בקעי ברה" :(י) 23.6
."רלוד ןוילימ 16-ב ל"קק תא התנוהש םילכונ תרובחלתורחא תוריבעו תומילא


לגרודכ קחשמל חוכב וצרפ שייע-ינב בושייה יבשות םייתד תואמ :(מ ,י) 2.4
.ווק-סוטטסב העיגפ לע תונעט - הביסה .םש ךרענש קחשמה תא "וצצופ"ו
.שמש-תיבב תבשב ועסנש םינוליח ועצפו םינבאב ומגר םידרח :(מ) 2.4
םיזורכ םיציפמ רדהב יזכרמה שרדמה תיבמ אנהכ ברה ידיסח :(הפיח תועידי) 14.4
.דירש רשב העיגפל םיארוקש
ןורהא תודלות תבישיב דימלת .שמש תיבב לארשי ילגד תא ופרש םידרח :(י) 30.4
ןכלו ,םידרחה םיבשותה לש ןופצמבו הנומאב העיגפ איה לארשי לגד תיילת :רמוא
.ףרשיהל וניד
אוה .דירש תא ללקל הווצמ" :"פוקס"ל ןויארב רמא ס"שמ לאילמג כ"ח :(י) 2.5
לעו ."ןיוע שיא אוה .ס"ש תא לסחל שיש תסרוג ולש תרהצומה היגולואידיאה .עשר
."קוחצ ןוטלש הז .קוח ןוטלש אל הז" :לאילמג רמא תוטילקרפה
ידרחה :(מ ,י) .יוויל תרענ םע "השיגפ" לע טחסינ קרב ינבמ ידרח רנוילימ :(ה) 8.5
.יווילה תרענ םע םלוצ
ךשמב :תוכמה אל ,שדח ןועמה .תוכומ תוידרח םישנל ןועמ - הנושארל :(מ) 14.5
תומרונו תידרחה הרבחה יפוא ללגב םיכמ םילעב לע םישנ וננולתה אל תובר םינש
.םישנל הסחיו תוגהנתהה
תפיטחב םשא אצמנש ,סרבלה המלש ברה תא לארשיל השריג ב"הרא :(י) 14.5
.הנטק "רצח" םילשוריב םיקהש ,הבושתב רזוח אוה ברה . 1994-ב המיפ יש דליה
רחואמ אצמנו םלענש ,ידרח דליל ותוא ךפה ברהו ,הווצמ-רבל דומלל וילא אבוה יש
.ל"וחב רתוי
בוש ,"האמוטב םחלנ"ש ,"חישמה" הנוכמה ,31 ןב ידרח ,יבוקלא עשוהי :(י ,ה) 2.6
.ביבא-לת םורדב יוויל ןוכמ תיצה
םושמ ותשא תא הכיהש דשחב רבג שמא הרצע הרטשמה :(הלאוו תושדח) 7.6
.הנממ שרדש יפכ םיליהת רפסב אורקל הבריסש
םימרז ןיב תובירי עקר לע תצוה םילשוריב יביטוורסנוקה תסנכה תיב" :(מ) 26.6
םיביטוורסנוקה ןיב תובירי אל הזש ,חוטבש המ .הרטשמב םירמוא ,"םייתד
...םימרופרל
םימויאב וטחס יכ םידושח (ןוסא תונברוק יוהיז) א"קז ידבועמ השולש :(מ) 28.6
תרזעב םהיניב םירחתמ תופוגה יליבומ :(יזכרמ ןיינע) 29.6 .רפיב תרבחמ תוינומיז
:םיבונג םירפיב


םיידרח םיפוגמ תיפסכ הכימת הלביקש רחאל תאז התשע" (רפיב תרבח) "התנעטל"
,םי-תבמ רנטרג ןורהא :(י) 30.6 ."רפיבה ירישכמ תא גיצהל םדי לע השקבתנו
תורחתב רבודמ ."תוומה תיישעת" תשרפב עובשה רצענ ,"תמא לש דסח" תתומעמ
תמקהו תויוול ירודיס ןוגראמ שיש םילודג םיחוור לע םיסנלובמא תורבח ןיב
לע "פיט" לכ רובע 'ש 3000 םימלשמ םיסנלובמא ילעבש ,תנעוט הרטשמה .תובצמ
?תמא לש ןוחריס וא תמא לש דסח .ותונפל שיש רטפנטפשמה יתבב תונוש


דגנ ותודע תשרפו ןוארב ידרחה רנוילימה לע ןושחנ ןליא תאמ הבתכ :(םימי 7) 14.4
.ןיינעמ .יערד דעבו
- איה העיבתה .םילשוריב םויה חתפנ יערד הירא לש ירוביצה טפשמה :(י ,ה) 3.5
םינפה דרשמ ביצקתמ םילקש ינוילימ ןידכ אלש םירזהל ידכ תויוכמס לוצינ
המרימה תומשאהב רפוכ יערד :(מ ,י ,ה) 4.5 .(ס"ש) ותגלפמל תוברוקמ תותומעל
.ול תוסחוימה
יערד" :המשאהה .יערד הירא לש ירוביצה וטפשמב תוחכוהה בלש חתפנ :(ה ,י) 2.6
רוניצ השמיש עבש-ראב תייריע :(מ) ."ס"ש יברוקמ םיפוגל ףסכ תויריע ךרד ריבעה
.ןמרבליז השמ ,רבעשל הייריעה שאר דיעה תאז - "יערד לש םיפסכה תרבעהל
יפל .רש ןגסכ תוריבע עוציבל דשחב רקחנ (הרותה תודהי) שורופ כ"ח :(מ) 5.6
עויסה לוצינ ךות ותגלפמ יניינע תא םדקל הסינ ,ןוכישה רש ןגסכ ןהיכש תעב דשחה
.םיקקזנל קינעהש
ותנגה ןומימב ועייס הבישיה יפסכש ,דשח הלעומ ירתיא תבישי תשרפב :(מ) 5.6
.םינפה רש ותויהב דחוש תחיקלב עשרוה וב טפשמב יערד הירא לשףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא