םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Ha'nazor bamidron?

:טרפוה ירוא תאמ שדח רפס

?ןורדמב רוצענה

(הכלה תנידמל םידוהיה תנידממ)

ותעשב םסרפתה ,תורייתהו ץוחה ידרשמב םינוש םידיקפת אלממ רבעשל ,טרפוה ירוא ד"וע
םחלש ןושארה ןוגראה יליעפמו ימיקממ היהו ,םילשוריב תיתדה הייפכב רשפתמ יתלב םחולכ
הרזחב" ורפס רחאל ,אשונב ינש רפס והז ."תיתד הייפכ דגנ הגילה" - לארשיב וז העפותב
."וטגה לא

הריהנהמ ,לארשיב יתדה םזילטנמדנופה תורבגתה חכונל שח רבחמהש ץחל ךותמ בתכנ רפסה
תומצעתהמו ,םייתד םייגאמ תוחוכבו תועימקב תרוויעה הנומאהמ ,םילבוקמל הצואת תרבוצה
תא גיצמו ,"הנידמו תד"ב םירושקה םינוש םיטביהב ןד רפסה .ידרחה טועימה לש וחוכ
הנכסלו תילארשיה תוירוביצב גוליפל ,היתודוסי לע ,תידרח-תיתדה הרבחה לש התמורת
לש היתוברוח לע הכלה תנידמ םיקהל דוע תרתסומ הנניאש הפיאשהמ הנידמה תומילשל תברואש
.תישפוחה ,תינויצה םידוהיה תנידמ

ררושמהו רפוסל תדחוימ הדות בייח ינא" :ראשה ןיב ,טרפוה ירוא בתוכ רפסל המדקהב
םג הז) דבעושמה חומה רקחל םינש ךשמב ומצע תא שידקה רשא ,שולימ בלס'צ ,הלוגה ינלופה
ףוסוליפה ,גניב-יטרומ לע ינוימד רופיס איבה שולימ .(תירבעב אציש ,ורפס םש
ידכ ,רפסמ תולולגב יד ."םלוע תפקשה" ובוחב אשונה רישכת רצייל חילצה רשא ,ילוגנומה
גניב-יטרומ תטישב "הבושתב רזוחה" ."היוצרה" םלועה תפקשהב בלתשהלו "הבושתב רוזחל"
ידיב ילכ אוה ךליאו התעמ .תיאמצע הבישח לש תלוכי לכ דבאמו םייח תחמשב ,רשואב הכוז
."תירטילטוט היגולואידיא ידי-לע רטשמה

םירטשמ ינש תחת ותודלי רואל ושפנב ורתונש תוקלצ לע רפסמו ףיסומ טרפוה ירוא
יפלכ תושיגר ילצא ורצי אוהה םונהיגה תוקלצ " :רמואו ,ןילאטסו רלטיה - םיירטילטוט
םירוביח תביתכב טעמב אל יתוא וכירדה ולא תויושיגר .תירטילטוט הסיפת לש םוטפמיס לכ
.וימודו גניב-יטרומל הזיחא הב ןיא הרואכל רשא ,תילארשיה תואיצמל םיסחייתמה ,הלא
יתוא ואיבה ,ץראב האוגה םזילטנמדנופלו תועימקל ,םיקובידל הדיגסה ,1999 תנשב ,תעכ
."ךינפלש רפסה דלונ ךכו ,הקעזב תאצלו בוש סייגתהל

!ץלמומ

ד"וע :רבחמה לצא תורישי 20% לש החנהב וא ,םירפסה תויונח לכב רפסה תא שוכרל ןתינ
.02-6234583 :סקפ ,02-6248484 :לט ,םילשורי 23 ללה 'חר ,טרפוה ירוא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא