םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Lo Dati'im

:הנטק הרעה ונל שי .ץלמומו ןיינעמ רפסה

יוגש "םייתד אל" םשה ןכל !אל" אלו "ןכ" הב שיש ,תיבויח הרדגה םיפידעמ ונחנא םג
איהו ,הבש "לוח"ה ידגב תא ןמזמ הטשפ "ינוליח" הלימה !העבק המצע הרמתש ןורקעל םאתהב
,ונחנאו ,םישודק םניא ,םייתדה ,םה ."שדוק"ל דגנמ דמועש גשומל דוע הרושק הנניא
,לאב הנומאה אוה וניניב לדבההש ,םדא ינב ונחנאו םה ."ןילוח" ונניא ,םינוליחה
"יתד"ש דועב ,ומצעל ןוביר אוה ,"שפוח" םעטל ,"ינוליח" .ונייח לע "ןוביר"ה תעיבקו
ונלוכ היהנ הבה .םייק אל - ונמעטל ,עודי אל ,רכומ אל ,רז םרוג ידיב ומצע ריקפמ
!ונמצע תרדגהב "םייתד" הלימה תא ללכב םיצור ונניא ."םייתד אל" אלו ,"םינוליח"


:.א.י ונל בתכ ,הבוגתב

לאה ידבע לומ םיישפוח

הרפס) "םייתד אל ונחנא" 28.7.1999 םוי תבתכ תא ןיינעב יתארק שפוח רתאב דימתמ רקבמכ
.םייתד אל ינפ לע םיינוליח םשב שומישה תופידע לע תכרעמה תרעה תאו (יתימא הרמת לש

היישפוח ,ישפוח) "םיישפוח" הנה יתעצה .םיינוליחל יבויח םש תתל ןמזה עיגה יתעדל
הבישח שפוחל רשקמ זמרו תיבויח תועמשמ שי ,םיינוליחל דוגינב ,םיישפוחל .(דיחיב
.םינבר לועמ שפוחו

"לאה ידבע" וניה םלוה םש .םהילע וניתובשחמ תא אטביש םש םייתדל תתל יוצר ליבקמב
.רחש תורסח תווצמ ףסואל םדובעשו ינוימד לאל םתודבע תא אטבמ רשא (דיחיב לאה דבע)
רתוי םילודג הטילק ייוכיס שי לאה ידבע םשל לבא םינברה ידבע ןבומכ םה לעופב
.םלצא

ררחתשהל יעבטה ןוצרל זרזו עינמ חוכ ותויהב ךורא חווטל לודג ןורתי שי לאה ידבע םשל
םהילע לבקתי לאה ידבע םתואנק בורבש ףא ןכתיי ףסונב .םיישפוח תויהלו תודבע לועמ
.םמשכ


,יתימא הרמתמ ונלביקש בתכמ ,דועו
:"םייתד אל ונחנא" תרבחמ

,יתימא הרמת
.הפיח

,םולש "שפוח" רתאל

רשאב .םכל הנותנ יתדותו "שפוח" רתאב םסרופ "םייתד אל ונחנא" ירפסש חכוויהל יתחמש
אל ונחנא" :ןייצל יל בושח ,הלילש ןושלב לוכיבכ טוקנה ,רפסה לש ומש רבדב הרעהל
םמצעל םיארוק "םייתד"ה !תיתד אל החפשמ איהש ,יתחפשמל אמאכ יתוסחייתה איה "םייתד
םניאש הלאכ קר חרכהב םניאש ,םיטרפ םישנא םה םייתד אלהו ,הצובק םיווהמו ,הז םשב
הייפכל דגנתהל ונל ומרגש ,םייתדה םה הצובקל ונלוכ תא ךפהש ימ .םיהולאב םינימאמ
"חצחצל" ידיקפת תבתוככ ךא ,םוי םויה ייחב תשמתשמ ינא םג "ינוליח" גשומב .תיתד
!רתויב יל הרזה תירוקמה התועמשמ תורמל ,יפב הרוגשה "לעב" ומכ הלימל לשמ .םיגשומ
םישנא" ןכא ויהי םייתד אלה לכו ןתי ימ ךא ,ילע בוהאו לבוקמה "םיישפוח" גשומהו
?"םייוג" םמצעל וארקי םידוהי םניאש םישנא םאה :הלאש !"םיישפוח

יתימא הרמת


:הריש לש הבושתהו

"שפוח" רתא

,בר םולש יתימא הרמתל

םיווקמ ונאו ,ךלשכ םיפי תונויער אלמ רפס תצפהב רוזעל לוכיש אוהש לע חמש "שפוח" רתא
.וקוויש תחלצהב די ונל שיש

תתל הסנמ תאש רבסההו ,"םייתד אל" חנומב ונמצע תרדגהל עגונה לכב ךתדמעל הפתוש ינניא
לבוקמ אל ןיטולחל ,"יתעדל ,יאנג תלימ תאז םינוליח" תבתוכ תא וב ,ךמעטמ ריילפב
אל ינא" ,"הדלז אל ינא" הרוצב ימצע תא רידגא אל םלועל ,הריש ימשש ימכ .ונילע
,תרמוא קדצב תאש יפכ ,ומצע רידגמ אל ילגנאה .הריש ינא .רחא "אל ינא" לכ וא "הדיסח
ומצע רידגי אל ירצונה ."ילארשי אל ינא" חנומב ומצע תא ההזי אל םג אוה לבא ,"יוג"
לע ותוהז תדגהו שיא שיא ."ימלסומ אל ינא" ומצע רידגי אל טסיהדובהו ,"ידוהי אל ינא"
.הלילשה ךרד לע אל טלחהבו ,בויחה ךרד

.ךכב הצור אוה םא אלא ,יהשלכ הנומאל והשלכ םדא לש והשלכ רושיקב ןויגיה םוש ןיא
רמואש ךכב ונממ לדביהל יתוא בייחמ אל טלחהב הזשכ ,"יתד ינא" ומצע תונכל יתדל רתומ
,ורוביד וא ,ותפקשה וא ,ותוגהנתהב המ ?וילא ילש רשקה המ ."יתד אל ינא" ימצע לע
הזו ,אוה אל ינאו ,ינא אל אוה !ספא !םולכ ?יתרדגהב וילא ימצע רושקל יתוא בייחמ
הלימה תא סינכהל המ םשל הניבמ אל ינאו ,ילע תלבוקמ אל ,תד לכ ומכ ,ותד .יל קיפסמ
!אל ןפואו םינפ םושב .ימצע תרדגהל "יתד"

קבדוהש ,יאנג-ות תרירג םושמ הז חנומב שי - ךמע קדצהו ,םנמא .הדוקנ .תינוליח ינא
איצמהל .דחא לכל ןבומש ,םויכ םייקש דיחיה חנומה הז לבא .יתדה ונדידי ידיב ונל
אל" אל קר ,ימיטיגל רחא חנומ לכ !ךתא ונחנא !המידק ?רתוי הבוט ,השדח הלימ םויה
?ימוי-םוי שומישל סנכיי הזכ שדח חנומש דע היהי המ לבא ."יתד

םה םייתדה אלו ,הצובק םניא םיינוליחהש ומכ ,הצובק םניא םייתדה :יתעדל ,העוט תא
ולא לבא .תוינוליח לש םג ומכ ,תויתד לש תונוש תוגרדו תורוצ שי .הצובק ונתוא ושעש
לש סיסבה תא טומשנ ונחנאש הקדצה ןיא .בויחה ךרד לע הצובק לכ לש הרדגהה תולימ ןה
.יתד ביכרמ הסיסבב שיש ,הרדגה תבוטל ונתוימצע

רבודמשכ הנוגמ הלימ איה "תולעב" ןושלמ ,"לעב" ,ןכא ?"לעב" הלימל הז לכ ןיב רשקה המ
ישמתשת לא - הלוספ וז הלימש הרובס תא םא .גוז ינב ינש לש הבהאו בוליש ,ףותיש ייחב
הלימב ךשיא תא רידגהל הלוכי תא םא ,ךיפב הרוגש היהת וז הלימש עודמ !הרקמ םושב הב
?"ישיא" תיבויחהו הפיה

.ךלש םירפס דוע אורקל הווקמ ינאו ,תרשכומ תינוליח תרפוס ,אופא ,ךל םולש

,ךלש
,יצרא הריש
תינוליח תארוק
(-: "שפוח" ינוליחה רתאה לש ינוליחה תווצב תינוליח הרבחו
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא