םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Life's Other Secret

רפס לע הצלמה
Life's Other Secret -
The New Mathematics Of The Living World
by Ian Stewart
Publisher: John Wiley & Sons ,Inc.

?"יח" אוה המ רבדש דיגנ יתמ ,רמולכ ?םייח םהמ

לעמ איהש חורב ?ףוגל לעמ איהש שפנב רבודמ םאה ?רוצי לש "םייח" ןיבהל ןתינ דציכ
?םדאה ןב וא םייחה לעב לש "ופא תמשנ" איה וז םאה ?רמוחל

ןורתפ ןהל ןיאו ,דואמ תודירטמ תולאשהו .תוקולח תובושתה םיינוליח םישנא ברקב םג
.תופסונ תובר תויעבו תולאש הירחא תררוג תורשפא לכ .וילאמ רורב

תוגהנתה טושפ וז "םייח" ול םיארוק ונאש המש ךכ לע עיבצמ Life's Other Secret רפסה
.עדמה םוחתל ץוחמש "םיינחור" םיטנמלאל תוקקדזה אלל אלמ רבסהל תנתינה ,תילקיסיפ
ינטנופס ןפואב תוחתפמ רשא ,תיתוכאלמ הרוצב "םייח" תוקחמה תוכרעמ אמגודכ גיצמ רפסה
ייח ןיעמ וליפאו ,תויטיזרפ ,הזויבמיס) תובכרומ תויוגהנתה - היצולובא יומד ךילהתב -
.יח רוציל תוצופנה תורדגהה לע תונועש (ןימ

ןתינ םא םלוא .(ריעז יאת דח רוצי) הבמאה ןוגכ ,םיטושפ םירוצי תומדמ הלא תוכרעמ
רשאכ ,םיינוציח םייוריגל תוילקיסיפ תובוגת לש לולכמכ הבמאה לש התוגהנתה תא ריבסהל
םירוציב ןודל ונאובב םינוש ויהי םירבדה ינפש עודמ זא ,"הריחב" תלוכי לכ תלוטנ איה
?רתוי םיבכרומ

תא ריבסמו ,עבטה לש םייטמתמה םיטביהה לש האצותכ םייחה "תמולעת" תא ראתמ רפסה
complex) תלגתסמ תבכרומ תכרעממ תשקבתמה תוגהנתהכ יח רוצי לש תבכרומה תוגהנתהה
ףוג"ה תלאשו ונלש ישפוחה ןוצרה רבדב תובשחמ ךכ בגא ררועמ אוה .(adaptive system
.ולא םיאשונב תורישי ןד וניא אוה יכ םא ,"שפנו

לעב אוה בתוכה .(!הקיטמתמב תואחסונ אלל) הריהב הפשבו תירלופופ השיגב בותכ רפסה
.Scientific American ירלופופה יעדמה ןולעב Mathematical Recreations רוטה


:רפסה ןמ
"Systems such as Tierra and Amoeba, without being given any
explicit instruction to do so, display high-level patterns very
similar to those found in real earthly evolution. These patterns
include the spontaneous appearance of replicators ,spontaneous
increases in complexity ,rudimentary forms of symbiosis and
parasitism, lengthy periods of stasis punctuated by rapid
changes - even a kind of sexual reproduction .The message is
that all of these puzzling phenomena are entirely natural; they
are typical properties of complex adaptive systems. Instead of
being surprised when we saw them in the evolutionary record ,we
should have been surprised if we did not". (p .118)ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא