םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:שדח רפס

:רפסה תיינקב החנה רבחמה ןתונ "שפוח" ירקבמל
.ןג-תמר 8410 .ד.תל תונפל אנ

Haredi Intimacy

2000 טסוגוא ,ןג-תמר 8410 .ד.ת ,"חוכ םע קוויש - חומ" תאצוהב

שפוח רתא לש םירפסה-תדלוח :תאמ

,רגבתהו דמל ,הכותב לדג ,תידרח-תידיסח החפשמל קרב-ינבב דלונ םיובלפא לריצ ןב םייח
,אלפנו לודג םלוע וביבסמ האר ,הכו הכ לכתסה ,ויניע תא חקפ ,וישוח תא ליעפהש דע
ומש .ידרח תויהל לדחו וייח-חרוא תא תונשל טילחה ,ונלש ונמלוע - ינוג-ברו ןיינעמ
םינוגרא ללוכ) הבש םינוציק דוחייב ,תידרחה הרבחה :םינבומ םימעטמ יוסח יתימאה
,איהש ךרד לכב וז הרבחב "קוח יערופ" דגנ לועפל ונגראתהש ,(הצמשל םירכומה םידחוימ
.רבד יתפסי אלו יתרדגהב יתרהזנו ,הישטונל שפנ-ןויוושב תסחייתמ הנניא ,תומילאב םג
םהיתונב וא םהינבמ דחאש ,תומילש תוחפשמ תידרחה הרבחה המירחמ הב ,"םרח"ה תטיש םג
שפוח-ירחושו לע יניצר םויא הווהמ ,םהייחב םהל רתומה דיחיהו דחאה רטשימהמ גרח
,ששוח םיובלפא לריצ ןב םייח .דחא רפס אלו דחא רמאמ אל ךכ לע ובתכנ רבכו ,םהינימל
ןויסחב ראשיהל ףידעמ אוהו ,םידרחה ותחפשמ ינב לש תישפנהו תינפוגה םתומילשל ,אופא
םיברשכ ,הבושתב רזוחה ,דרחתמהמ הלאשל רזוחה לדבנ ךכב .ער לכ םהל הנואי לבל ,ומש
קר אל רוביצב ףושחל םינכומו ,רבעה ןמ םהירבחו םתחפשמ לע ץוצק םימש םניא םידרחתמהמ
.םיכז םימ ותשו וקני הנממ ראבב שפר ליטהל םג אלא ,םתודרחתה רבד תא

רתיל הפצמ יתייהו - הרתי-תויצמתב םנמא ,םיובלפא לריצ ןב םייח רקוס הז שדח רפסב
.םיידרחה םידיסחה לש םייחה-תוחרוא ירקיע תא - תוידוסיה םושמ םהב שיש תוכיראו טוריפ
םיסחי ,ינימה ךוניחה ,תונבלו םינבל ידרחה ךוניחה תונורקע תא ללוכ רפסה
,תולולכה לילו םיאושינ ,םיכודיש ,תורגבתהה ליג תויעב ,תויבסלו םיילאוסקסומוה
.תידרחה-תידיסחה הרבחהו החפשמה ייח םוחתמ םירחא םיאשונו


Haredi Intimacy

תרדס איצוהלו ךישמהל ותעדב יכו ,ןושארה ורפס והזש ,בתוכ םיובלפא לריצ ןב םייח
וירפסב קימעיו ףיסוי אוהש הווקמ ינא .ול םיבורק םימוחתבו הז םוחתב תפסונ םירפס
דוע םיארוקה ינפב גיציו קימעי ,אשונ לכב הרצרצק םיתעל ,הרצק הריקסמ דבלו ,םיאבה
םיאבה וירפסש תנמ לע ,םייחכ םישנאל שיגנו םייק אוה קפס ןיאש ,בושחו ןיינעמ רמוח
לכויש ,רישע ןכות וללכי םג אלא ,תידרחה תוימיטניאה ךות לא הפוטח הצצה קר אל ווהי
.םהיארוק תא בטיה שמשל


:רפסה תיינקב החנה רבחמה ןתונ "שפוח" ירקבמל
.ןג-תמר 8410 .ד.תל תונפל אנףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא