םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Berosh Galooi


:תידוהיה תוינוליחה לש םירקיעה לע שדח רפס
יולג שארב
יקחצי הידידי ר"ד תאמ
ןתיב הרומז - הפיח תטיסרבינוא תאצוהב

תטיסרבינואב ,םיצוביקה רנימסב תירבעה תורפסה רקוחו הצרמ אוה יקחצי הידידי ר"ד
ןמאנ דידיו ,"תישפוח תודהי" ןואטיבה לש יתורפסה קלחה ךרוע ,"רתימ" תללכמבו ןליא-רב
.שפוח רתא לש


םידוהי טעמ אלו ,תילארשיה תוירוביצב םיחוכיו טעמ אל ררועמ "תינוליח תודהי" גשומה
תיתוברתה ,תינחורה םתושיי תא אטבמה ,גשומה לש ותועמשמ ףוסל םידרוי םניא םיינוליח
,תדל תוקודה רושקכ וא ,דבלב "תד"כ םיבר לצא ספתנ ןיידע "תודהי" גשומה .תישעמהו
ידוהיה םעה רציש היישעהו תוברתה לולכמ אוה תודהי :ןיטולחל הנוש תואיצמהש דועב
.תד קר אל טלחהב לבא ,תידוהיה תדה םג וב תמייק םיברה םיביכרמה לכ ןיבשכ ,ויתורודל
םאה ,תינוליח תודהי יהמ - ומכ דוסי תולאשל בישמו ,ורפסב הז אשונ חתנמ יקחצי הידידי
.תיסכודותרואהו תימרופרה ומכ ,תודהי לש תורחא תורוצ דצל החתפתה דציכו ,תירשפא איה


.טנרטניאבו ץראב םירפסה קוויש תותשר לכב רכמנ רפסה


:רפסה לע דועו
:םירפס תרוקיב
יולג שארב
יצרא הריש תאמ תונשרפו ןויד
(שפוח טנרטניאה רתא תווצב הרבח איה יצרא הריש)

,"תישפוח תודהי" לש 21 'סמ ןויליג ב םסרפתה רמאמה
ןואטיבה תכרעמ לש בידא רתיהב רתאב אבומו


הרבחהש ,הרואכל םירזומו םיהומת םיחנומ ינש - "תינוליח תודהי" ,"תידוהי תוינוליח"
.ישומישה הנולימב םתוא לולכל המיכסה אל ןיידעו ,הלכיע םרט תוצופתבו ץראב תידוהיה
תדרפנו תיאמצע תושיי תמייק םאה ,היגוסב םימייקתמ םדועו ומייקתנ רופס-ןיא םיחוכיו
"ה"ליחת" לש הנואטיבב רלמ ןד םע חוכיווב ,לשמל ,ןבא אבא ."תינוליח תודהי" היורקה
,תינוליח תודהי ללכ תמייק אלש םינש רשעכ ינפל ןעט ,"תישפוח תודהי"ל םדקש ןואטיבה -
םייתוברתה ויקפוא ףא לעו ,העודיה ותליהת ןבא אבאל ול הדמע אל .ינוליח ידוהי קר אלא
תוכז ןיא שיאלש ,ןיבהל ליכשה אל אוה .וז הדוקנב הגש אוה םירישעהו םיבחרה םיינחורהו
גשומה ןבא אבא לש תינרמשה ותעדל םגו רחאמ !ותוהז תרדגהל רחאה לש ותוכז תא לולשל
תא ,ומצע תא רידגהל ינוליח ידוהי ותוא לש ותוכז תדמוע ,םייקו ףקת "ינוליח ידוהי"
תאו וישרוש תא םג תוהזל יאדוובו ,ךייתשמ אוה הילא תינויערה תושיה תא ,ותוהז
.ותשרומ

רבדב תיעמשמ דחה הבושתה תא יקחצי הידידי גיצמ םיללושהו םידגנתמה ,םינקפסה לכל
היתוסיפת ןיב רשפל ךרוצ ןיאש העדה תחנומ רפסה לש ודוסיב" :תינוליח תודהי לש המויק
תודהיה לש הינפ יוביר תא ןיבהל חילצנ םא ונייד .ןהילע 'רשגל' וא תודהיה לש תונושה
יוביר תנבה-יאב ."םהל היוארה הנבההו דובכה תדימב הז דצל הז םמויק תא רשפאל ידכ
,םינקפסה לכל .תודהיה לש םירחא םיבר םינשרפ םג וגשו ןבא אבא הגש תודהיה לש הינפ
תודהי לש המויק רבדב תיעמשמ-דח הבושת יקחצי הידידי גיצמ םיללושהו םידגנתמה
היורקה תינללוכהו הבחרה תוהמה לש היתוסיפתו הינפ רתי ןיב התוא ללוכו ,תינוליח
,תינוליחה תודהיה תודוא םירובידהו םירמאמה ,םישגדהה ,תורימאה וברתיש לככ ."תודהי"
.וז תושייל תיתרבחהו תירוביצה הנבהה רבגת ןכ

םלועה תופקשה דצל דבוכמה הדמעמלו "תוינוליח" גשומה רבסהל בחר קרפ שידקמ יקחצי
ןיא ,ללוכ ןויער איה ןיא" ןכש ,תדל ףילחת הנניא תוינוליחהש ,שיגדמ םג אוה .תויתדה
,הדוסיב ."תיביטקלוק וא תישיא הלואג לש םרוג הב ןיאו ,יהשלכ תטלחומ תמא העיצמ איה
הב היוצמ"ו ,יטסינמוהה ןויערה לע תססובמה םלוע תפקשה איה תוינוליחה ,רבחמה רמוא
תא ףיטהל ךרוצ םיאור םינוליחה ןיא ןכלו ,םינווגמו םינוש תונויערלו תועדל תוחיתפ
."תושפנ םהל תושעלו םיברב םהיתונויער

Berosh Galooi

,םינושה ויביכרמל וקרפמ אוהשכ ,"תוהז" :ףסונ גשומ רידגמו רבחמה קמעתמ הבר הבחרהב
,תימואלה תוהזהו תיתדה תוהזה ,תוהז ןייפאמכ תדה ,ללככ םדא לש ותוהז ,םדאה לש ומשכ
רתאמ םג יקחצי .ותעשב טריפ שפוח רתא םגש יפכ ,"םזיאיתא" בכרומה גשומה תא חתנמו
תלילשב םזיאיתאה לש ורקיע" :תיטסינמוה תוינוליחל םזיאיתא ןיב תיתוהמ תונוש עבוקו
.םיהולאב הנומאה דגנכ תרחא תיכרע הפקשה עיצמ אוה ןיא לבא ,םיהולא לש ומויק
הגיצמ לבא ,תיהולאה תונובירה ןויער תא החוד ,םזיאיתאה ומכ ,תיטסינמוהה תוינוליחה
."םדאה תונוביר ןויער תא ודגנכ

,קיר ילככ םייתדה הידגנתמ ידי לע תופוכת תגצומ ,התוברתו היכרע לע ,תינוליחה תוהזה
ןוירוג-ןב לש וימי זאמ רוגשה יוטיבכ ,וא ,"תד אל" ןושלב - רסחב הקולה תושייכ
הראות ינוליחה ידוהיה לש ריבכמל האלמה ותלגע ."הקירה הלגעה" - שיא-ןוזחה םע ותחישו
,םירחא םיברו (3) רלמ ןדו היפוצ ,(2) רהזי 'ס ,(1) זוע סומע ידיב רבעב הנודנו
ידוהיה לש ותלגע ןיב לודגה רעפה תא שיגדמ אוהשכ ,הבר הבחרהב םהילע ףיסומ יקחציו
וא ,יקחצי לש ותרדגהכ ,תידוהיה תוינוליחה .ידרחהו יתדה ותימע לש וזל ינוליחה
ידוהיה םעה רציש חורהו תוברתה לולכמ איה ,ילע תפדעומה הרדגהכ ,תינוליחה תודהיה
:ןכ לע רתי .הז לודג לולכממ ןטק קלח קר הווהמ ,התוברתו היכרע לע ,תדהשכ ,ויתורודל
םיללוכ םה יכ ,םייתדה לש הלאמ םילודג תידוהיה תוינוליחה לש תוברתה תורצואו םיכרעה"
הלודג תידוהי תוברת תניחבב ,היתורצחו הימרז ,היגלפ לכ לע ,הלוכ תידוהיה תדה תא םג
תינברה תודהיה לש התעד לע ולבקתה אלש ונמע תוברתב םיקלחה םתוא תא םגו ,הרישעו
תיכרעה תכרעמה לע הלוע ףא ינוליחה םזינמוהה תירסומו תיכרע הניחבמ ...הדי לע וחדנו
,חור ישנא לש הכוראה המישרה תא ויארוקל ריכזמ םג יקחצי ."תוניחב הברהמ תדה לש
ףא וא ורכוה אל םתיברמשו ,ויתורודל וברקמ ידוהיה םעה םיקהש רסומו תונמא ,תוברת
.תידוהיה תדה ירטונבש םיינוציקה ידי-לע ומרחוהו וחדנ

םינוש םיטביה רבחמה הלעמ ,היתורוקמו תידוהיה תוברתה לש הירוטסיהב ןיינעמ רויס ךות
םיבר םישיא ומכ ."האלמה הלגעה" :ןוידבש זולל רזוחו ,תוברת התואב ינוליחה ביכרמה לש
םירפסה ןורא תא ריכמ ונניא בחרה רוביצהש ,יקחצי םג שח תידוהיה תוברתב םקוסיעש
םיעדומ םניא וא ,םיחכוש ותוא םיריכמש ולאמ םיברו ,תינוליחה תודהיה לש רישעה
הרישעו הלודג תוברת" :רועיש ןיאל אלמו שודג הז רישע ןורא ,רבד לש ופוסבש ,הדבועל
המצועה תבר תינוליחה תוברתהו תידוהיה תדה תוברת ,ונל ומדקש תורודה לשו ונימי לש וז
."תיטסינמוהה ,תינוליחה תודהיה לש 'האלמה התלגע' איה ,תדל רבעמו ץוחמש

ידוהיה ליכשמה לש דיה קיתב וימדוק דצל אצמייש יקחצי הידידי לש ורפס אוה יואר
.ידוהי תיב לכ לש םירפסה ןוראבו ,ינוליחה

:היפרגוילביב

.1986 ,דבוע םע 'צוה .לארשי ץראב םשו הפ :זוע סומע .1
.ינוליח תויהל זוע :יקסנלימס רהזי .2
.1981 ,תומדש :ןושאר םוסרפ
.20 ,2000 'סמ תישפוח תודהי :ינש םוסרפ
,1998 ,ןתיב-הרומז 'צוה ,תושפנה ידייצ :רלמ ןדו היפוצ .3
.האלמה ונתלגע :יעישת קרפ


Berosh Galooiףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא