םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


יאדמשא לש וינרופיצ
תוינוליחב םיקרפ הנומש

ןנרוא יזוע תאמ


zipornav shel ashmedai

תא דסיי 1950 תנשב .תוינוליחה ןעמל הרשפ אלל םימחולה ינושארמ אוה ןנרוא יזוע
לש וינרופיצ" שדחה ורפסב .תובר םינש ךשמב השארב דמעו "תיתד הייפכ תעינמל הגילה"
םיקוחה לוטיבל הלועפ יכרד עיצמו ,תיטרקומד הרבח דוסימל ןנרוא יזוע ארוק "יאדמשא
.תיתד-תידוהי תוטלתשה תדלות םייטרקומד-אלה

:םה רפסה יקרפ תנומש

ונייחב תיתדה הטילשה תודלות לע הריקס - רזה ןוטלשה

תותדה תועצמאב "הנוילעה החגשה"ה תטילש רבסהל - החגשהה

תידוהיה תדה תונורקעל תוינוליחה תונורקע תאוושה - תינוליחה תמאה תא ןואגב תאשל

םיגגוח םדא ינבש םיגחהמ דומלל ןתינ המ - םדא יגחו המדא יגח

םויכ וניתויעב תנבהל םישרדנש םייתרבחה םיגשומה - םואלו טאלימ*

םילארשיל םידוהי ןיב םינייפאמה - היתוללועו תידוהיה העדותה

תודמע תוטלתשהמ ןויוושהו היטרקומדה תונורקע םירפומ דציכ - תונעזגו תונויצ
הנידמה לע תויתד- תוידוהי

וא תידוהי הרבח :םויכ ונתרבח לש תיזכרמה המלידה - הלופכ תונמאנ - לארשיב םידוהיה
?תיטרקומד הרבח

."רתכ" ידיב ץפומו "םניע" תאצוהב אצי רפסה
,"רתכ" תאצוה ךרד ונימזהל ןתינ
36017 ןועבט תירק 1337 .ד.ת ,"םניע" תאצוה וא


(תיקרוטמ) םישנא לש תיתד-תינתא הצובק - טאלימ *
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא