םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:שדח רפס

The 8th day

רואל האצוה ןדומ / רינ הירא

,םיבכוכהו חריה ,שמשה תא ,ץראה תאו םימשה תא ,םלועה תא "םיהולא" ארב םימי השש ךשמב
,ינימשה םויב ,תרחמל ."חנ םיהולא" יעיבשה םויב .םדאה תאו ,םייחה ילעבו םיחמצה תא
?המ םשל ?עודמ .תדו םיהולא ,םילילא ארב ,הנומא ול רצי :םיהולאה תא ארבו םדאה םק
תובושת שפחל םדאה ךישממ ,ילנויצרהו ינרדומה ונמלועב ללוכ ,הזה םויה םצע דע עודמ
?םיישחומה םייחל ץוחמש םיינוימד תומלועב ,ןירותסימב ,הקיטסימב

לעו "םינוילע" תוחוכ לעו ,"םישודק" םיצפחו תומוקמ לע ,ובאטו םטוט לע ,היגאמ לע
תויוברתמ עקר איבמ אוהשכ ,קתרמה ורפסב ינפג ןנחלא בתוכ םיפסונ םיניינעמ םירבד ןומה
.היתורודל תיתדה הנומאה לש הישרוש תודוא תומודק תותדו

!ץלמומ

.08-9221299 :סקפ ,08-9221821 ןופלט ,רואל האצוה ןדומ לצא תורישי - החנהב רפסה תא שוכרל ןתינ
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא