םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ןוירוא ארזע

ןד :םשרו םשרתה ,ארק ,עמש

ןמא םויכ ,ןנחוי-תמר ץוביק רבח רבעשל ,עובלגה דילי ,ררושמ-לספ אוה ןוירוא ארזע
אג ,ותמשנב ינוליח ,ימואלניב םש לעב ,חור שיאו ררושמ-לספ ,רקוב-הדש תשרדמב הרומו
ומלוע-תפקשהו ויתושגר ,ויתושוחת תא אטבמ ןוירוא ארזע .םדא ,טסינמוה ,ותוינוליחב
המרבו ,בגנבש ןומר שתכמ תפש לע יתביבס לוסיפב ידוחיי ןמאכ םסרפתה אוה .רמוחבו רישב
גוצרה בוחרב םיבצינ םימישרמהו םיידוחייה וילספ .לאפנ ,היאלמיהב הנרופאנאה רה לומל
,בגנב ןיצ הדשב ,ףונ-לתב ריוואה ליח סיסבב ,בגנב חלמה םי ילעפמ לומל ,םילשוריב
.םלועב םינוש םינואיזומו תונמא ירתאבו רקוב הדשב

Ezra Orion

:לאמשל ןימימ
1980 ,ןיצ הדש לע םינבא וק -
1991 ,חלמה-םי ילעפמ לומ ,"םדא לש ובצמ" :םוליצב ."םדא קבא תומוהת" רפסה רעש -
1980 ,םילשורי ,גוצרה 'חר ,"תוגרדמה" -


,תונולח תאצוה ,"םדא קבא תומוהת" ןוירוא ארזע לש ורפס ךותמ םיחוקל םיאבה םיעטקה
הכלשה אוה ותריש לש בותכה יוטיבה .ןמאה לש בידא רתיהב שפוח רתאב םיאבומו ,2000
,רקש ילב ,הכיסמ ילב ,קלחו דח ,שיגר ,ןכ ,רישי - ותושייו ורוביד תרוצ לש הרישי
.ם - - ם - - ם - - ד-ד-א ,ןמא ,םדא .האווסה ילב ,חויט ילב ,הייטה ילב ,תועיבצ ילב

םיפקמהו ,תמדוקה הרושב אמגודב ומכ ,ןוירוא לש ותריש תולימב תורבהה ןיב תודרפהה
יפכ ,ובש ןמאה יפב הרישה יוגיה ךרד לש הרישי האובב םה םילימה ןיבו תורבהה ןיבש
:ורפסל המדקהב בתכש

- שחלב טעמכ ,טאל תואב םילימה תא עומשל שי ..."
- הקעזב םיתעלו
- הכורד הקיתש םה - - תורושה ןיבו ןהיניב םיחוורה
ןהיניב םיפקמו תופופצ ןה רשאכ
- םיפוכת ,םיריהמ תורבה יספכ ןתוא אורקל שי
."... - - םיכשוממ תולוק יספו תורבהל תומרפנ ןהש שיו

,טסינמוה ,ןמא .ןוירוא ארזע .אוה ךכ .בתוכ אוה ךכ ,רבדמ אוה ךכ ,בשוח אוה ךכ
.םדא ,ינוליח

(175 דומע) ****

- - םירהצה רחא תועשב - - םויה -
- - "הלרדתק"ב -
- - ונינפב םיהולא עיפוי -
- - םינימאמ תולאשל הנעיו -
- -
- - לבנ - - דוד ןגני ךכ רחא -
- - הוקתה ירסח ינפל -
- - לפרועמ - ךיבא - - ותוא םיאור וישכע -
- םילוקמרה תושרוחל רבעמ -
- ויתועורז תא טאל ףינמ -


- !ה - !הפוריאב ונתוא תחבט התא אל םאה - - הקעצ -
- - ! - !תינע אל - - הקעצ - צ -
- - הצוחה ותוא םיררוג
- ! - - !תינ - ע - אל -
- !ת - ינ - ע - !א - !אל -

(35 דומע) ****

,השיאו שיא םיפלא תשולשכ גגה לעו ,םישנו םישנא אלמ תיבהו"
לכ לעו םינרסה לע תיבה לופיו חוכב טיו ,םיתשילפ ינרס לכ המשו
(30-27 ,זט םיטפוש) "םעה

המכ בושח אל
- ם - - םע הזיאמ בושח


(89 דומע) ****

- ה - הינשה - - םלועה - - תמחלמ לכ - - עיציב ףעפע דינה אל - - םיהולא - -
- - ח - חבטה לכ -


(188 דומע) ****

- םידי תופכ םוסח יכב תולוק עמוש התא -
- - וישכע םישנה תא םיטחוש םה -
- - ת - תחא - תחא - שחל -

- - ף - ףעפע דינמ ךניא ה - התא -
- - וישכע םידליה תא םיטחוש - -
- ה - התאו -
- - ף - - ףעפע - - דינמ - - ךניא - -
-


(138 דומע) ****

- םיהולא ידרשמל וגייחת לא -
- - רבוחמ ונניא םתגייחש רפסמה -


(211 דומע) ****

- חישמה תומי לע ןועשה תא יל ינווכ
- ינפל תצק
- - זוראל קיפסנש -


(213 דומע) ****

חישמה תאיב -
- - דוד-ןב ודוג -
- בוש - תיחדנ -


(218 דומע) ****

- ם - םיפרשנה אוביר תואמ שש שחל -
- - ם - םיחבטנה

- םכיהולאל ואריק ...

- - ץקייו אוה ןשי ילוא -
-

- - תרחיא - שחל -
- א - אב רבכ חישמה -

- - ו - ואכדב היה אוה -
- ף - ףדה תחביא התוא היהש וא
- 45 - - טסוגוא - - רקובב עברו הנומשב
-ה-המ - יש - ור -יהב - -

(221 דומע) ****

- ןאכ - ם - םירופיכה םוי -
- י - ירדנ - - לכ -
-
םיקרוסמהו םיסבוכמה -

- - םש םיללפתמ םתא ימ לא

- - ת - תפרטנ םכתעדש אלב

- - תומק םיינע תואב

- ה - הח - ירצ - תורומ - רמצו -

- ! - ע - ע - - - מ - - שש -

- - ! - לא - - ר - - שש - י -

- ן - ן - יא -
- א -
! ם - ם - יה - ל -

- וש - קבת לא - םי - מש -

- יל - ע - - םימ - חר

- -

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא