םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ- םינומהל םויפוא
טויועתה תקהל

(רחשל הדות)

Solomon Island God

הדרחב טיבמו םימשב בשוי םיהולא דחא
הרותה תא םיפלסמו ומשב םירבדמה םירוחשה ישבולב
םירקשהו תובינגה תויותיחשה לכ ךיא ןיבמ אל אוהו
םיהולאב הנומאל ןעוטש ימ י"ע םישענ

תועבשהו םיסקט םינומהל םויפוא
תוריחב תלומעת םינומהל םויפוא
יתוא םג וגרהי םה תרחא רבדל רוסא רהזיהל ךירצ לבא
םיהולא םשב

םילייח ונל םיעגפנו ימואל ןוסא הזיא שחרתמ דימת
םינפש ילכואו תוזוזמ לע דסחתמ והשמ ודיגי םה
הגאדל םוקמ וא תויעב הברה ןיא םליבשב תמאב יכ
הבישיב טקשב םנמז תא םילבמ םהלש םידליה יכ

תועבשהו םיסקט םינומהל םויפוא
תוריחב תלומעת םינומהל םויפוא
רבדל רוסא רהזיהל ךירצ לבא
יתוא םג וגרהי םה תרחא
םיהולא םשב

רג ינא ובש בוחרה לע וטלתשה םה
יאדו םהל שיו תינוליחה ביבא לתב
תימי תא בוש שובכל ךיא ראתמ תינכות
יתימאה םיהולאב המלש הנומאב ןימאמ ןידע ינא
ילש םיהולאה אל אוה םהלש םיהולאה

Solomon Island Godףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא