םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכרקי םיהולא

(דומעה ךשמהב רוקמה) XTC תקהל לש "Dear God" רישה לש תירבעל םוגרת
באוי :םגרת

Solomon Island Godרקי םיהולא
בל תמש םא עדוי אל
הזה רפסב םיטוטיצ ןומהב עיפומ ךמש לבא
טעמכ םוקמ לכב
,ותוא ונבתכ ,םיעגושמה םדאה ינב ,ונחנא
?טבמ ףיעת ילוא
בוטה ךנוצר לכ םע ,תרציש םישנאה לכו
תונוכנ הלאה תורושהש םינימאמ ןיידע
.תויוטש לכהש םיעדוי התא םגו ינא םג
רקי םיהולא
ןימאהל לוכי אל ינא
.ןימאמ אל טושפ ינא

םונהיגבו ןדע ןגב ןימאהל ןכומ אל
םיאטוח ןיא ,םיקידצ ןיא
.םויאה ןטשה תא ןיא םג
םיכאלמ ןיא ,םיימש ירעש ןיא
בזכאמ דימת התא םדאה ינב תא
באכה לכו ,םרוג התאש תומחלמה
םיב םידבואו ,םיתמש הלא
םלועה לכב הז הככו
הנבהה לע לקמ האור ינאש לבסה
הרותה לכו ,םיסינה ,םיהולאש
הלודג תחא החיתמ םתס םה
לוכי התא תוארל ,הלעמל םש התא םאו
לובסל רשפא יא רבכ םלועב לבסה תאש
...ןימאמ אל ינא ובש והשמ שי םא

,ךב הז
.רקי םיהולא

רקי םיהולא
,בתכמה תא תלביקש הווקמ
בצמה תא ןאכ רפשל לכותש ללפתמ ינא
בלחה ריחמ תדרוהל ןווכתמ אל ינאו
בוטה ךנוצר לכ םע ,תרציש םישנאה לכו
בוחרב םיבערומ םתוא תוארל
לוכאל קיפסמ םילבקמ אל םה יכ
,םיהולאמ
.לוכי אל ינא ךב ןימאהל

,רקי םיהולא
עירפמ ינאש רעטצמ
עימשהל הצור ינא ילוק תא לבא
תועמדה תומכב התחפה םיכירצ ונלוכ
בוטה ךנוצר לכ םע ,תרציש םישנאה לכו
בוחרב םימחלנ םתוא תוארל
תועד בלשל םיחילצמ אל םה יכ
םיהולא לע
ןימאהל לוכי אל ינא
.ןימאמ אל טושפ ינא

,םלועה יאלפ תעבש תא תרצי םאה
?הלחמה תא תרצי םאהו
תושונאה תא תרצי םאה
?ךתוא ונרצי ונחנאש ירחא
!ךדיל ןטשה תאו

Solomon Island God

Dear God / XTC

Dear god,
Hope you got the letter
And I pray you can make it better down here.
I don't mean a big reduction in the price of beer,
But all the people that you made in your image,
See them starving on their feet,
'cause they don't get enough to eat,
From god,
I can't believe in you.

Dear god,
Sorry to disturb you,
But I feel I should be heard loud and clear.
We all need a big reduction in amount of tears,
And all the people that you made in your image,
See them fighting in the street,
'cause they can't make opinions meet,
about god,
I can't believe in you.

Did you make disease, and the diamond blue?
Did you make mankind after we made you?
And the devil too!
Dear god,
Don't know if you noticed,
But your name is on a lot of quotes in this book.
Us crazy humans wrote it, you should take a look,
And all the people that you made in your image,
Still believing that junk is true.
Well I know it aint and so do you.
Dear god,
I can't believe in,
I don't believe in,

I won't believe in heaven and hell.
No saints, no sinners,
No devil as well.
No pearly gates, no thorny crown.
You're always letting us humans down.
The wars your bring, the babes you drown.
Those lost at sea and never found,
And it's the same the whole world 'round.
The hurt I see helps to compound,
That the father, son and holy ghost,
Is just somebody's unholy hoax,
And if you're up there you'll perceive,
That my heart's here upon my sleeve.
If there's one thing I don't believe in...

It's you,
Dear god.ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא