םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ידדה דובכו תונלבוס תנש ונל היהתש

ב"סשת הנשה שאר ,סייר םחנמ


שנת סובלנות וכבוד הדדיףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא