םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


MatHalacha

תיתכלה הקיטמתמ

סוסה יפמ

,ןוינכטב לגס רבח תאמ)
(ןוינכטה לש םיטנדוטסה ןותיע - "ילוק"ב עיפוה

.םיספה ןמ ,הארנכ ,תדרוי בוטהזיל הנא

הז ברה ,יקומ .ש לש ויתולילע ירחא הצרעהבו ןיינעב בוטהזיל הנא תבקוע הנשכ הזמ
םתוא ,םיצ"פוקה ילודגמ ,עודיכ ,אוה יקומ ברה .הקיטמתמל הטלוקפה לש אב בורקמ
יגולידב אצומו םליבשב םתכאלמ תא השוע בשחמה דועב םיימשל םהיניע םילגלגמש םיקידצ
איה היתומולח רוביגל בוטהזיל הנא לש תרוויעה התצרעה םאה .הרותב תויחצנ תותימא ברק
?המצעב םיגולידה קדייחב קבדיהל הל המרגש

תברסמ איה ותוא) הרותב והשלכ םוקמב החתפ .ל .א םינפ לכ לע ,הביסה אהת רשא אהת
שודק רפסמ ,עודיכ ,אוה הרשע שולש) תויתוא הרשע שולש לש תוציפקב הגלידו ,(תולגל
איה האצותה .(האמל תחא ןיב רחא רפסמ לכו שולש ,םיתש ,עשת ,עבש םג ומכ ,תודהיל
םילימה ללוכו תרתוכ ללוכ ,ןכ !עגרה הזב םיארוק םתא התואש ,תיחכונה הבתכה
.תוענמנ יתבלה סופד סופדה תוגיאש ,ןבומכ ,ללוכו !תויחכונה

MatHalacha

לש ומויקל החכוה קר וז ןיא .יעדמה הקחמה ינפ תא הנשמ תאזה המיהדמה תילגת / הבתכה
ומשש ,יקומ ברה לש ומויקל םג אלא ,םדוק רבכ םימייוסמ םיגוחב עודי היהש המ ,םיהולא
רכזנש ,השנמהיצח השיומ לש םגו !תרכזנ איה םג ,בוטהזיל הנא לש םגו !הבתכב רכזנ
!הז טפשמב

הבתכ איה אלש םושמ ,(הז טפשמ ללוכ) הבתכה לש הנכותל תשחכתמ ,הדיצמ ,בוטהזיל הנא
תוגלפמה .תרשאמ אלו השיחכמ אל ,הדיצמ ,הרותה .תשחכתמ ,הלגרהכ ,תכרעמה םג .התוא
.ףסכ דוע תושרוד תויתדה

החיכומ הרותב םיגולידב תועיפומ "תלצנתמ תכרעמה" םילימהש הדבועב רבכ :תלצנתמ תכרעמה
,ינש דצמ .םיספה ןמ הדרי תמאב הארנכ בוטהזיל הנא .לצנתהל המ לע תכרעמל שיש
.הבתכה תא הבתכ איה אל ,רומאכ

קר םאשו ,הבוגתל םייואר םניא םירבדהש רמא אוה .יקומ ברה לש ותבוגת תא ונשקיב
.הרוצת חדלףוןקליזי בוטהזיל הנא לע די םישל חילצי

MatHalacha

,הרותב תויתוא יגוליד אשונב םירמאמ :םיגולידב הרותב עיפומ ומש םגש ,שפוח רתא תרעה)
("הבושתב הרזחה" רודמב תולקב אוצמל רשפא

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא