םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


MatHalacha

תיתכלה הקיטמתמ

/ ןוינכטב חתפנ יתכליה ץועיל זכרמ
תייוסינ הקיטמתמ

בוטהזיל הנא

,ןוינכטב לגס רבח תאמ)
(ןוינכטה לש םיטנדוטסה ןותיע - "ילוק"ב עיפוה

דחא ינויצ ומסרופ םהבש תועדומה תוחול לומ םימומה הנורחאל ודמע םיטנדוטס תואמ
אל תועדה לכלש הניחבב .הקיטמתמל הטלוקפה תנתונש םייסיסבה םיינוינכט ללכה תועוצקמה
אל ראשה םגו ,םיטנדוטסה ןמ םיזוחא םישימחמ הלעמל הברה ולשכנ עצוממה ןמ השק התיה
םמצע תא םילאושה םישנאו ,תורדוק םינפ תיאר תינפ רשא לכב .המ עדוי ימ וחילצה
?"הפ הרק קוידב המו ,דציכ"

אלול ,(יארחאה הרומל ,ילוא ,טרפ) הפורטסטקל תוביסה רקחל דרוי היה אל דחא ףאש ןכתיי
לש זפב אלוסת אלהו השדחה התשיכר ,יקומ ברה .יקומ .ש ,הטלוקפה בר הרזעל ץלחנ
יפכ .ןוסאה רוקמ תא דימ אצמ ,ףסוי הידבוע ש"ודקה ברה לש ןמאנה ודימלתו הטלוקפה
,תומוגפ תוזוזמ איה היעבה ,הליחתכלמ תעדל היה לוכי תוארמ וחט אל ויניעש ימ לכש
.םינפש תליכאו תודינ תליעב

לש םהיפתכ לע יתדמעש תאז תוכזב" ,תועינצב יקומ ברה רמוא ,"יתיכז תאזה הראהל"
תא ינרוהש אוהו ,לארשי לע הנורחאל םישגרתמה תונוסאה תלאשל שרדנ ףסוי ברה .ןיקנע
ןורחאה ןוסאב םיפסנה לכש לארשי לש םנזוא תא ח"בתשי ףסוי ברה הליג ,רוכזכ .ןוויכה
,דחאל טרפ) םהישנוע תסכמ תא (םהיתומשנ תא םשה ץהגי) ומילשהש תואטוח תומשנ ילעב ויה
לש וידיסחמ דחא .גלשכ תונבלו םהיתומשנ תוחצ התעמו ,(םינפש לכא םגו תודינ לעב םגש
ש"דקתי ףסוי ברב ש"מי ה"יזיולטה הסלקתה ןוסאה עגרב קוידבש אצמו חרט וליפא ברה
לש רזוח רודיש היה הניחבה ןמזב םג ,ןכאש יתאצמו יתקדב ."םיפ"וצרח" לש רזוח רודישב
רמוחו לק ,םידבכ תונוסאל הליבומ םשה יווצ תרפה םא :יתנבה דיימ .םילרע לש תינכות
"!תוניחבב ןולשכ ומכ ,רתוי םינטק תונוסאל ךילותש

MatHalacha

םה אלה ,הקיטמתמל הטלוקפב םיפסונ ךוות ידומע ינש ותרזעל יקומ ברה סייג דימ
ובש יוסינ ךרע זפ ר"דה .הסנפ ןשוש ישומישה ףוסוליפהו זפ אלוסי ייוסינה יאקיטמתמה
ויה וא) תודינ ילעובו הפירט ילכוא םה ןוינכטב םילשכנה לש םתיברמש קפס לכל לעמ חכוה
ןמזב הכופה תויתביסל החמומ ,הסנפ ר"דה .(יונפ ןמזו תויונמדזה םהל ויה ול ,םילעוב
רבד לכש הליגו היעבה לש םייפוסוליפה םידדצה תא קדב (תוביסל תומדוק תואצותה הבש)
.תויהל לוכי

רותפל םיטנדוטסל רוזעיש דסומ ןוינכטב םיקהל אל עודמ ,יקומ ברה בשח ,אוה ךכ םא לבא
ץועיל הדיחי תויהל תבייח ,ובילב רמא ,םיטנדוטס םודיקל הדיחי שיש םשכ שממ ?היעבה תא
!יתכליה

םילוכי הילא ,הדיחי המקוה הצק ןמז ךות .השעו רמא .םיהמהמתמהמ וניא יקומ ברה
ורדחב תוזוזמה תא םיקדוב הב םיצעויהו ,תוניחבב םילשכנש םיטנדוטס הרזע תשקבב תונפל
ןמ לודג קלח .הרידא החלצה שי הדיחיל .ולש ןימה תוחרואו ונוזמ תא ןכו ,טנדוטסה לש
ןולשכ תנכס תפחרמ אל םהילעש ,םיצעוי לש דמעמל רובעל יאדכש םיענכתשמ הילא םינופה
.תויאמ םילבקמ ראשה .תוניחבב

הדיחי םקות םהיכרוצל םג םאה .םימלסומה םיטנדוטסה םישוע המ יקומ ברה תא הלאש ונתבתכ
ךרוצ ןיא םג ךכ ,ןוינכטב ידאק םייברעה םיטנדוטסל ןיאש םשכ שממש הנע ברה ?וזכש
הז ןכלו ,ידוהי םיהולאש םה םייוכיסה בור ,הזמ ץוח" .רמא ,"ולשכייש" .וזכש הדיחיב
."אליממ םהל רוזעי אל

ץועייה ,םניח אוה םיטנדוטס םודיקל הדיחיב ץועייהש דועב .תיפסכ - תחא היעב הרתונ
םירמוא ןהבש ,תובישיל ךלוה ףסכה .השיגפל לקש האמ ,דאמ רקי ודוע השדחה הקלחמב
,הייעבה רתפית ,יקומ ברה רמוא ,בורקב .םיאכדנה ןוינכטה ידימלת ןעמל תוינשמ םיכרבא
.אלש הלא ןהו הדיחיל םינופש הלא ןה ,םיטנדוטסה לכ לע הכלה סמ לטוישכ

MatHalacha

לע תבתוכה ינפב תלצנתמ איה ןכ ומכ .הבתכה ןמ םיעגפנש םיארוקה ינפב תלצנתמ תכרעמה
הנידמב םייח םהש לע םיארוקה ללכ ינפב תלצנתמ איה ןכ ומכ .םיעגפנש םיארוק הל שיש
.וזכ הבתכ בותכל ידכ םולכ איצמהל ךירצ אל הבש

ותגצהש ,תוסחייתהל םייואר אל םירבדהש רמא אוה .הבתכל יקומ ברה לש ותבוגת תא ונשקיב
םהל להניש םימיכסמ םינוליחה ךיא ןיבהל רשפא יאש טוידיאכ ףסוי הידבוע ל"ודגה ברה לש
הנאשו תרושקתב הנורחאל להנתמה םייתדו תד דגנ השפכהה עסממ קלח איה הנידמה תא
.הרבק לע דוקרל חמשישו הלב הנוז איה בוטהזיל


MatHalachaףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא