םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכwww.bitsela.com רתאהמ - תונומתה

אחספד אחמק
6.4.2001
יקצירפ יסוי כ"ח תאמ

"םיטח תועמ" רחאה ומשב ,וא "אחספד אחמק" םיינעל תתל .הלוגב לארשי תוליהקב היה גהנמ
חספל םיכרצמ ויה תונתונ תוליהקה ןמ קלח .יוארכ חספ רדס תושעל תגשמ ודי ןיאש ימל
תועמ תתל וגהנ קלח .רדסה ליל ןחלושל לכאמ ירבד ראשו םיגד ,תסורח ,תוצמ ,ןיי :ןוגכ
לש הז ןיינע םוקמ לכמ .ול ץוחנש תא ומצעב תונקל ןויבאל רשפאל תנמ לע ףסכ :ירק ,שממ
.ןלצא וגיהנה תוידוהיה תוליהקהש דסחהו הקדצה תכרעממ יוארו בושח קלח היה אחספד אחמק

.רתוי דוע היואר לבקמה תא שייבל ילבמ ,רתסב תנתינה ,הקדצ .אוה יוארו הפי גהנמ הקדצ
הרבחה" :וננושלב םויה יורקש המל ,הליהקלו דיחיל ןיינע איה הקדצ .דימו רמול שי לבא
ןיינע הניא - המכו המכ תחא לעו וב קוסעל הכלממלו הנידמל ןיינע הניא הקדצ ."תיחרזאה
תנידממ ןורדמב הכרדב ,לארשי תנידמ .םיסמה םלשמ יפסכב םייתגלפמ םיפוג םודיקל
ידוהיה ןיינעה תא םג הקיטילופה יביב לא הדירוה ,הכלהה תנידמ לא תיטרקומדה החוורה
.הזה


הרומא איה .םיוסמ ילכלכ ןוחטב היחרזאו היבשותל קינעהל הכירצ תיטרקומד החוור תנידמ
םירישכמב שומיש ךות םב םולגה לאיצנטופה תא םישגהל היחרזאמ תחאו דחא לכל רשפאל
הלאל ,םיקקזנל עייסל תבייח םג הנידמה .הלכשההו ךוניחה - םשארבו םיללוכ םייתרבח
,המיאתמ הלכשה רדעה ,תוכנ וא םומ תמחמ ןיב םילוכי םניאש לבא דומלל וא דובעל םיצורש
רכתשהל םילוכיה הלאל עייסל תבייח הניא הנידמה ,ימעטל .ב"ויכו השק יתחפשמ בצמ
הנידמ הרקמ םושב .הלטב ייחב רוחבל ,תונושמו תונוש תוביסמ ,םיפידעמ לבא םתייחמל
הליהק ןיב םילדבהה דחא והז .החוור ינונגנמ המיקמ איה - הבדנ וא הקדצ הקינעמ הניא
ידי לע ינעל ,הכנל ,קקזנל ,שלחל תעייסמ הנידמ .הנידמ ןיבו םייתכלממ םינממס תרדענה
תתל םיאשר הליהקה וא דיחיה ,דגנמ .םידיחאו םיינויווש ,םייתכלממ םינוירטירק תעיבק
.אוהש חוקיפ לכ אלבו הדימ תמא אלל ,םינוירטירק אלל ,ץפח םבלש ימל םפסכמ

."אחספד אחמק" רובע 2000 תנשב לארשי תנידמ המליש ח"ש ןוילמ השלש טעמכ .תעדל יאדכ
םלשמ יפסכמ ,תויתד תוידרח תותומע םישולשכ תועצמאב הנידמה המליש הזה םוכסה תא
,תישאר .רתוי דוע המוקע ותאצותש םוקע רבד .ןאכ שי תוויע לע תוויע .ילארשיה םיסמה
איה - םיקקזנל עייסל הנידמה תשקבמ םא .הקדצ קינעהל הכירצ אל הנידמה ,ונרמאש יפכ
תגשמ םדא לש ודי ןיא םא .םהידבועו םייתכלממה םיפוגה תועצמאב ןכ תושעל הכירצו הלוכי
תגשמ ודי ןיאו עורקו יולב ושובלמש וא ,אוה בערש וא ,יוארכ חספ רדס ומצעל תושעל
םירומא הלאו - יתליהקה דבועה וא החוורה דבוע לא ךלי ,דגב וידליל וא ומצעל תונקל
- הקדצ הנידמה תקלחמ תאז לכבש ןוויכמ .יאמ אלא .םיחקופמו םירקובמ םהש ךות ול עייסל
תקולח ינחבמ הנידמה העבק ןידב .וז הקדצ תלבקל תואכזל םינוירטירק העבקו הנידמה הכלה
יפל ,ביצקתה תודוסי קוח יפ לע אלא םיפסכ קלחל הלוכי הניא הנידמה יכ אחספד אחמק
םילאוש ןיאש - הקדצה לש יסיסבה ןורקיעה עגפנ ןכ התושעבש אלא .םידיחאו םיווש םינחבמ
ןורקיעה .ונוממב וא ויתוסנכהב םישפשפמ ןיאו הקדצ שקבמ אוה המלו המ םוש לע קקזנל
ןיבו המח החורא ןיב ,תועמ ןיב - הקדצ לבקל שקבמש ימש אוה דסחהו הקדצה לש יסיסבה
םינוירטירק םיליחמש העש עגפנ הז ןורקע .ותוא םישרודו םירקוח ןיא םייסיסב םיכרצמ
.התקולחל


יפסכמ םישכרנ הלא םיכרצמש העש תידרח התומעמ ויכרצמ תא לבקל קקזנ ךירצ עודמ תינש
ינא תידרחה תונותיעה ןמ ?הנידמ יפסכ תקולחלו תויטילופ ,תויטרפ תותומעל המ ?הנידמה
תונמ יפלא תורשע הנשה קלחת "הלעי הדוהי" תתומע שארב תדמועה - יערד הפי 'בגהש דמל
ןוגרא שארב תדמועה ,םינפה רש תייער ,ישי הרופיצ 'בגה םג השעת הומכו אחספד אחמק
ס"שמ תורחא תודוסח םישנ וא יערד 'בגה וא ,ישי 'בגה עודמ ."ןח תראפת" דסחהו הקדצה
ןיטיח תועמ הנידמה לש המשב ,תתל ןמש ימ ?ילארשיה םיסמה םלשמ יפסכ תא קלחל תוכירצ
ןתליהק ירישע לא וכליו ודבכתי ,הקדצ קלחל וללה תודבכנה תורבגה תושקבמ םא ?הקדצ לש
הקדצה ילעפמ תא ןממל הכירצ הנידמה םאה .ץפח ןבילש תא הלא לש םתמורתבו םנוממב ושעיו
עשפ לע אטח הפיסומ איהש אלא הקדצ תתל הכירצ הניא הנידמהש דבלב וז אל ?ס"ש לש דסחהו
.תיטרקומד יטנא - תידרח הגלפמל תוברוקמה תותומע תועצמאב תאז הקדצ תנתונ איהש ךכב


ימל חקפמ שיא ןיא .דוחל תואיצמו ,דוחל םינוירטירקש ררבתמ יתכרעש הקידבמ - תישילשו
םיכרצמ ונקנ יממ םג קדוב וניא שיאו "אחספד אחמק" תרגסמב םיקלוחמה םיכרצמה ונתינ
תא תושכור ,הנידמה ןמ רומאכ ןהל אב ןנומימש ,הלאה הקדצה תותומעש קפס יל ןיא .הלא
וא ,ויארי להקלו ףסוי הידבוע ברל הברק יפ לע אלא זרכמ יפ לע אלש םיקפסמ גחה יכרצמ
הקדצה ילבקמ תויציצב קודביש ימ ןיא .לארשי תנידמו הכלממ ,תונויצ אנוש רחא ברל
,ףסוי הידבוע ברה לש ותובידנש םבלב םירבוס םיכרצמה תא לבקל םיאבה ,םיבולעה ,הלאו
ןיא .גחה תדועסמ תונהיל םהל תרשפאמה וז איה ,ס"ש לש הקולח זכרמ לכב ססונתמ ונקוידש
ונממ ףסכה .ןאכ תרמאנש תמאה תא עדוי וניא ילארשיה רוביצה םגו ,תמאה תא םיעדוי םה
למעה ינוליחה ילארשיה םיסמה םלשמ יפסכמ .אב אוה הנידמה יפסכמ - הלא םיכרצמ םיאב
םיזבה הלא לש םהידיל רבוע הז ןוממ .סמה לטנ תחת קנאנהו םיאולימב תרשמה ,ותייחמל
לש הלענה ידוהיה יתרבחה ןורקעב הלקנו יניצ שומיש ךות ,גציימ הז םיסמ םלשמש המ לכל
דוע החוכ םצעתי תואבה תוריחבבש ידכ ,ס"ש תגלפמל תושפנ תושעל תנמ לע לכהו ,הקדצ
הלוצמה ןויב הנידמה עקשת ,ינוליחה רוביצה לש ותושידאו ותורוב ללגב ,ףוסבלש דע רתוי
.תיטרקומד יטנאה היטרקואתה לש
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא