:הדיצב הנטק השקבו ,הבוט שפוח תנש

!םעפ דוע םירמוא ונחנא ?ונרמא רבכ הבוט שפוח תנש
!םישנא רתויש המכ ךרבל םיצור ונחנא :הנטק השקב םג ונל שיו
,(word 97 טמרופב) הזה word-ה ץבוק תא וסיפדה ?ונל רוזעל םיצור
,( . . . הברמה לכו) םיקתוע רפסמב

,םינכשה לש ראודה תוביתב ולשלשו תופי תופטעמל וסינכה
,אוהה יאנותיעל וא ,םכלש בושיה/ריעה שארל וחליש וא
. . . 'ז התיכמ הרומל וא ,הרדחמ הדודל וא

,הבוט שפוח תנש םכלש םירבחלו תורבחל לחאל םג דאמ יוצר
(. . . םהל דיגהל המ םיעדוי רבכ םתא) email -ב ץבוקה חולשמ י"ע

! הדות

(!םכתא םג ושכע ללוכ הז) "שפוח" רתא ירוחאמש םישנאה

(zipped , הזה word 95 -ה ץבוק תא וסנ ?word 97 םכל ןיא)ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא