"עונת עונ ןכ יפ לע ףא"
הכלהו הימונורטסא לע

2002 לירפאב 5 ,ישילשה שפוח סנכ ,ןצינ לש האצרה

:הנומתה לע וא ןאכ וקילקה ("pps" - "slide show" טמרופב ץבוק) האצרהה תא דירוהל

Astronomy and halachaףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא