"Going Underground" -ב שפוח
(תימולשל הבר הדות)

:אבה בתכמה תא ונלביק ,"Going Underground" תכרוע ,תימולשמ
(ךשמהב ,ןותיעה לש ןושארה ףדה)

Going Underground

Going Underground


ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא