אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1998 טסוגוא :2 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל

"שפוח" תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב


ןידה יתב לע רוסאל ,םילשורימ יבוגרס ריאמ ד"וע לש ותריתעב ןודי צ"גב :2.8.98
.("ץראה") םידוהי-אלו םידוהי יאושינב ןודל םיינברה


.("ץראה") תוידרחה ךוניחה תותשרב םירומכ ותרשיו ל"הצל וסייגתה םיכרבא 150 :2.8.98
תונבה תשרפ ואר .ונידליל "םירומ" םג םישמשמ םתוא וארת רצק ןמז ךותב םא ואלפתת לא
!!!ימואלה תורישב

רחאל שדחמ ישש םויב וספדוה ,"הרותה לגד" לש הנואטיב ,"ןמאנ דתי" תונויליג לכ :2.8.98
ששחה לשב .(!) םיקינל"דפמ"ל םימוד םישנא הבו העדומ םהב המסרופ (!) תועטבש
.("בירעמ") םינותיעה תא זונגל םינברה ורוה "תויקינ'חרזמ"ל

אל דקתשא אצוהש הסירה וצשו ,ןולוחב םקוהש יקוח אל תסנכ-תיב לומ הניגפה "ישפוח םע" :2.8.98
.("בירעמ") עצוב

דגנ םימחלנ םיסדרפ-הונ יבשות :הנח-סדרפב םינוליחל םידרח ןיב המחלמב ףסונ ברק :2.8.98
םתור-הונבש וז םוקמב תידרח הירק תמקהל םתנוכשל ךומסה חטש תוצקהל הטלחהה
.("בירעמ")


רויג הרבע המאש תורמל ,ינמרגה ץוחה רש לש ותדכנ תא הידוהיכ םושרל םיברסמ לארשיב :2.8.98
.("בירעמ") יסכודותרוא

.("בירעמ") השפוחב לייטל תובישיה ידימלתל רוסא :ךש ברה :3.8.98
טמשיי הלילחו סחו ,ונלש האלפנה תוברתה ןמ טעמ ריכהל םילולע םה וז םתשפוחב !רורב
!ויניתנב טלוש אוה וב ןסרה ,ךשל ,ול


ןבדבוד תנוכש בלב "הנומא" לש יתדה ןועמה תבצה תא שדחמ לוקשת אבס-רפכ תיריע :3.8.98
.("בירעמ") םיינוליחה םיבשותה לש תואחמ לש עקר לע תאזו ,אבס-רפכב

תוברת תמחלמב ,ל"דפמה תעיס שאר ,הרבכ ינב םייאמ תונגפהה תובקעב
.("אבס-רפכ ןומוקמ",19.8.98)
,שפוחב םילגודב תוברת ירסח לש המחלמ וז !תוברת תמחלמ אל וז ?"תוברת תמחלמ"ב םייאמ
!תוידדהבו תוישונאב


.("ץראה") לתוכב הליפת רקיסש 1 ץורע לש היזיוולט תווצ ופקת םידרח תורשע :3.8.98

ברה ,ובירי תא םישאמ ביבא-לת לש ישארה ברה דיקפתל ליבומה דמעומה ,רגצמ ברה :3.8.98
ץ"גבל רגצמ ברה לש ותיינפ תובקעב .("ץראה") ודגנ הצמשה זורכ תצפהב ,יקסבוכייד
ץורל ברה לע רוסאל תונברה תצעומ הטילחה ינברה ןידה תיב לש תוטלחה לטביש השירדב
.("בירעמ" ,4.8.98) הז דיקפתל

.("בירעמ") הכאלמ לכמ תינעתה ברעב ולדחש ,תוצורפל םג תינעת םוי היה הירבטב באב 'ט :3.8.98

תונש 26 רחאל התדובעמ הרטופ יכ תנעוט טלפילא בשוממ היתד תננג :4.8.98
.יתדה ךוניחב אלו יתכלממה ךוניחב םיכנחתמ הידליו ,ינוליח הלעבש םושמ הדובע
תועידי" ,"ץראה" ,"בירעמ") חרזאהו םדאה תויוכזל הדוגאה תרזעל התנפ איה
טפוש :26.8.98 ! הזה רבדכ הרוק היה ונלצא םא ,ונל קר היה רסח .("תונורחא
התדובעל תננגה תא ריזחהל ךוניחה דרשמל הרומה ינמז וצ איצוה ירוזאה ןידה תיב
אוה ימ .("בירעמ" ,"ץראה") שפנ תמגע לע 'ש ףלא 50 ךסב םייוציפ הל םלשלו
יביצקתמ הכוני אל יאדוו ףסכה !ונידליו ונחנאו ינאו התא ?סנקה תא םלשיש
!יתדה ךוניחה

ונמטיי וב רובה תויהל רומאש םוקמב 1 'סמ שיבכב תודובעל ועירפה בוש םידרח תואמ :4.8.98
.("ץראה") םוקמב םירבקב ואצמייש תומצעה ידירש

תרטע" תתומעל ןתינ עודמ קמנל ןורש רשה תא ץ"גב בייח "םלש ריע" תתומע תריתעל הבוגתב :5.8.98
.("ץראה") םיחרפה רעש םחתימ לע רומשל "םינהוכ

!ונל חוודל אנ .ןורש לש ותבושתל םיניתממ ונא

תודסבוסמ תוריד שוכרל םינוליחל םג רשפאל הנידמה לע :ץ"גבל הרתע "ישפוח םע" תתומע :5.8.98
.("ץראה") דעלא תידרחה ריעב


.("בירעמ") ריאמ בושיב בר דיקפתב םג שמשמ ךוניחה דרשמב ףגא שאר ,דירפ ןנחוי :5.8.98

ףסוי-ימרכ בושיב "םימרכ" יטרפה ידוסיה רפסה תיבב םידימלתה ירוה :5.8.98
ךוניחה דרשמש רחאל ,הרות דומלת לש הזל המוד דמעמ לבקל השקבב ץ"גבל ורתע
,"ץראה") הבוח ךוניח קוח יפל ךוניח דסומ לש דמעמ ס"היבל קינעהל בריס

הרבחב םירוהה יפלא תואמ רתי לכ ,םתא ןכיה !םירוהה ורועינ ףוס ףוס .("בירעמ"
!קילאיב רמא ,"הממשה ךותמ ואצ ,רבדמ יעות ומוק" ?תישפוחה

ןיאושינ תת יסכט ץראב גיהנהל עיצמ ,תישארה תונברה לש רויגה ןוכמ שאר ,ןזור ברה :5.8.98
.("ץראה") יתד אל לבא יטפשמ ףקות ילעב ויהיש ,םייחרזא
.שאר דבוכב ותעצה תא לוקשנ ,בר-תת ומצע לע זירכי אוה םא ?ןיאושינ-תת הז המ

לש הטוב הרפה :אולימ ינור .תבשב םליעפהל תרסוא א"ת למנב םיחטש הריכשמה הרבח :5.8.98
.םיגחו תותבשב א"ת למנ תריגס דגנ הנגפה םייקתת םויה :6.8.98 .("ץראה") ווק סוטאטסה
לוכי אל רוביצהש הריזג וז :דירש יסוי ."ישפוח םע" תתומעו "צרמ" תונגראמ הנגפהה תא
.("תונורחא תועידי") הב דומעל ךירצ אלו
שפוחה ןורקיע לע לודגב קבאינו ,םיידקומ םיעוריאל האחמ ייוטיבמ לדחנ וב ןמזה עיגה
וטילחה צרמו "ישפוח םע" תעונת יליעפ: 9.8.98 !!!יאנת לכב ,ןמז לכב ,םוקמ לכב ונל
לע האחמב ביבא-לת למנל ועיגה םה ישש םויב .םייתדל העינכה תא קיספהל ןמזה עיגהש
.("בירעמ") םיגחבו תותבשב םיקסע רוגסל למנה ילהנמ תטלחה


הנטייקה ימזוימ לוגניז ןויצ .דבלב םינוליחל תונטייק החתפ ס"ש לש םיחאל בל תעונת :7.8.98
"הבושתב ריזחמש ןוגרא ונחנא - םיינוליחב קר לפטל םיצור ונחנא" :ריהבמ
תויתימאה םהיתונווכ תא םיידרחה םירנויסימה וריתסה הכ דע ("ביבא-לת ןמז")
.יולגב םירבדמ םהו ,האווסהה לובג תא םתפצוח תרבוע םעפה .םיינוליחה םהיתונברוק ןיעמ
.הדיקעל ןאצכ םיכלוהו םיענכנ ,םיקתוש - ליגרכ ?ונחנאו


.("ץראה") רשכ טאלגל הירבטב טקרמ-באלקה ףינס ךפה םידרחה ץחלב :9.8.98

ןויער) וז המזוי" :תובישי ינב סייגל ידוחיי ןויסינ לכ תופירחב ףקות 'ןמאנ דתי' :9.8.98
היהי םא ...ונונכיתב םיפתוש אלו אבצל םיארחא ונא ןיא .ינוציח רוקממ עיגה (סויגה
ושפנ רוסמל דרח לכ בצייתי ,הרות לש הלהואב םמצע םיתיממה תובישיה ינבב עוגפל ןויסינ
.("בירעמ") "המיזמה דגנ הכרעמב
ןיבו "הרות לש הלהואב ומצע תיממ" ןיב תפלאמ האוושה !ללכה ןמ תאצוי םילימ תסבכמ
:דועו !!!'הרות לש הלהואב םמצע םיתיממה' ,ולא לש םתנגהל םג "ברקה הדשב ומצע תיממ"
תועמשמל בל םיש !הרות לש הלהואב םמצע םיתיממה ולא תנגהל ושפנ תא רוסמי דרח לכ
!הזכ לבה םינוק םייטילופה וניגיהנמו !!!הלא תוסבוכמ םילימ לש תידרוסבאה


."קוחל דוגינב ס"ש לש תונטייק רישכהל הסינ םינפה דרשמ"ש ,תנעוט "ישפוח םע" תתומע :11.8.98
.("בירעמ") שיחכמ םינפה רש

ינש .תסנכה לש םיפסכה תדעו תעידי אלל (!?) םידרחל דחוימ עפומ המזי לבויה תתומע :12.8.98
.("ץראה" ,"בירעמ") דחא לכ 'ש ףלא 25 לבקל ויה םירומא םיידיסח םירמז
,םהינכתב ברעתנ אל ונא !םינוליחל םיעפומו םהל םיעפומ !!דעב ונחנא !ללכה ןמ אצוי
- !אלפ הז וארו !!!הרוזנצ ונילע ליטהלו ונתוברתל ףאה תא ףוחדל וקיספי םהו


.("תונורחא תועידי") ינלוגל הנש 50 תרצע בצקתת אל לבויה תתומע :13.8.98
קרו ךא עיגמ ףסכה לכ ?הנידמ ליבשב ושע םה ללכב המ ?ינלוגל ,םהל עיגמ המ !קדצב
,בתוכ ("בירעמ") יזרא ירוא - בגא !הרות לש הלהואב םיגרהנש ,םידרחל
ידיסח-יתד רמזל 'ש ףלא 125 םלשת ,הידבועל תורוכשמ םלשל השקתמה ,אבס-רפכ תיריעש
.ריעב יתד רוביצ ינפב העפוה רובע

רובע - ידרח רפס תיב :ךוניחה ביצקתב םיזובזב לע םיעיבצמ רצואב :13.8.98
ימל .(!!) םידימלת 10-מ תוחפ םהב םידרח רפס יתב 45 לארשיב (!!) .תחא הדימלת
םידמול התיכב !םידימלת 40 דע םידמול לארשיב תחא הליגר התיכב :עדוי ונניאש
!םיידרח רפס יתב 40-ב םידימלתה רפסמכ

תועידי") םילשוריב 1 'סמ שיבכ יאוותב תוקיתעה תושר לש הלצה תוריפחל ועירפה םידרח :13.8.98
.("תונורחא

הריזחמ"כ תרכומה ,קוק 'בג לש הלעב :ריכמ ונניאש ימל) קוק בד ברה :13.8.98
ךלהמב .הירבטב ןהד תחפשמ םע ךשוממהו םילאה ךוסכסב ברועמ היהש ימו ,"הבושתב
םשאנה םע רביד ( (קוק רמ לש וידיסח י"ע םימעפ רפסמ ןהד רמ ףקתוה ךוסכסה
םימשאנה דחא ןיבל וניב החיש הטילקה הרטשמה .("בירעמ") "םימס חולשמ" לע
:םימסה טפשמב דיעהל ברסמ קוק ברה :14.8.98 .םימס ןוט תחרבהב
,קוק רמ ריכה ןכ טפשמ הזיאב ןיינעמ .("בירעמ") "טפשמה תיבב ריכמ ינניא"
.הירבטב ןהד תחפשמ םע ךשוממהו םילאה ךוסכסה תא להינשכ
.("ץראה") ןיאקוק תחרבהב הדושחה היפונכב םירבח ךרבל גהנ קוק ברה :14.8.98
רחסב תוברועמל דשחב קוק בד ברה תא ןידל דימעהל תלקוש לברא הנדע הנידמה תטילקרפ :16.8.98
.("בירעמ") םימסב

תוצעומל םיסכודותרוא-אל לש םתודמעומל םידגנתמ ונא :צ"גבל םתבושתב תונברהו תותדה רש :14.8.98
.("ץראה") תויתד

םידוהיה םירבקנה .תילאוטריו הרובקל ןושארה ילארשיה רתאה טנרטניאב חתפנ הלא םימיב :16.8.98
.("בירעמ") םייחה-רוא תבישיב הנשל תחא ךרעיתש םתמשנ יוליעל הליפתל וכזי
?ידוהי ונניא םהירוהמ דחאש םירבקנהו

תקולח רשפאל תנמ לע ,רעונה תועונתל הכימת יפסכ תקולחל םינוירטירק הניש ךוניחה דרשמ :17.8.98
ךכ .ץ"גבמ דרשמה םלעתמ ךכבו ,לארשי תדוגאו ד"בח םע תוהוזמה רעונ תועונתל םיפסכ
."ישפוח םע" תתומע ישארמ יקצירפ ד"וע ןעוט

ץעויה ,ריקי ד"וע ."רחאה דובכ" לע ןוידב םילאוסקסומוה ףתשל בריס ךוניחה דרשמ :17.8.98
לש םייסיסב םיכרעל הריתסב תדמוע וז העיבק יכ ,רסמ חרזאה תויוכזל הדוגאה לש יטפשמה
.("בירעמ") םדאה דובכ

תא ראודה תופוקב םיקפלדהמ ריסהל שרוד אבס רפכב צרמ רעונ ר"וי :21.8.98
,תופוקה ריסהל הארוה הנתינ :ראודה תושר תבוגת .תויתד תורטמ ןעמל המרתהה תופוק
.(אבס רפכ ןומוקמ ,"רפכה לוק") ראודה תויונכוס לכל חלשנ אשונב רזוחו

יבתכמ וחליש !םירחא רוביצ תודסומבו םיקנבב םג הז םוחתב השענל בל ומיש
!הז גוסמ המרתה לש הרקמ לכב ונילא םיקתעה+האחמ

,ץראה יבחרמ תונומא ילעבל הכישמ רתא הירבט הכפה תונורחאה םינשב .תבש תרמוש הירבט :21.8.98
תברוא ס"ש" .תצאומה התודרחתה ןיבל תויתורייתה היתולוגס ןיב םויכ תערקנ איהו
.("ץראה") םהידיב הבורקה התליפנ תא םיפוצ ריעב םיברו ,"הניפב

תונותח ,םי ףוח ,היחש תכירבב ףתתשהל רוסא ,השוב" חסונב תועדומ ולתנ ץראה יבחרב :21.8.98
ךייתשמש "אשידק ארתא" ארקנה ינוציק ידרח ןוגריא תמיתחב ,"םיברועמ םידוקירו
ונלש םייחה שפוחב תאזכ העיגפ .(אבס-רפכ ןומוקמ ,"רפכה לוק") אתרק-ירוטנל
.ידרח םייח-חרוא תורסואה תועדומ ולתיי אתרק-ירוטנ לש תונוכשב רשאכ קר קספית

ומתוח תא עיבטהל יול קחצי רשה קיפסה אל ןיידע ךוניחה םוחתב" :21.8.98
תוכיפהמ לבא (?ידרח-יתדה ךוניחל ריבעמ אוהש םילקשה ינוילימ םע המו ?קיפסה אל)
טוונל ול םירשפאמו ותוא םיפיקמ םירזועו םיצעוי 15-מ תוחפ אל :ללוח רבכ אוה דרשמב
,םילחנתמ םה םיצעויה תיברמ .קיתווה יעוצקמה תווצהמ תומלעתה ךות דרשמה תא
הלאש ינמיס םילעמש םיזוחב םיקסעומ םקלח ,"םיברוקמ" םתס וא םיקינל"דפמ
.("בירעמ ףסומ")

הזחתהש םדא דצמ וייח לע םימויא הנורחאל לבק ,ןואליג ןליא ,דודשא תייריע שאר ןגס :23.8.98
ןואליג לש ויתויואטבתה :םימויאל הביסה .ילאס אבאבה לש ונינ ,וטניפ ברה לש דיסחכ
:שדח ונניא וזו !יאדווב ?םכל רכומ .ריעב תוינוליח תונוכש לע םידרחה תוטלתשה דגנ
,לאנבי ,תובוחר ,תליא ,הירבט ,ןויצל ןושאר ,אבס רפכ ,םתור הוונ לע םידרח תוטלתשה
ונחנאו ,היוטנ םדי דועו ,לכה ונינמ אל ןיידעו - הלופע ,ןיעידומ ,ןולוח ,הנח-סדרפ
?ךתא המו !םלוכ אל רבכ ?ונדי תלזואב םיכישממ

.("בירעמ") םינוליחהמ רתוי דומיל תועש 1.5 יפ םילבקמ ס"ש ידימלת :23.8.98
ןוילימ 200-כב תוידרחה תוימינפה ידימלת תא םיבצקתמ הלשממה ידרשמ :25.8.98
ינוליח ןוכית דימלתל הבצקההמ 2 יפ ההובג ידרח דימלתל הבצקהה ךס .הנשב ח"ש
םיקתוש םהש דבלב וז אל ?םינוליחה םידוהיה ,ונלש םירוהה ידעו םה ןכיה .("ץראה")
,תד ידומיל לש ןכותו הרוצ לכ םילבקמ םג םהש אלא ,םהיתויוכז לע םידמוע םניאו
ךוניחה דרשמ ידימ םינוליחל םיקנעומ ,לשמל ,"תודהי" ידומיל !םיפיקע וא םירישי
;תידוהיה הכלהה תורוקמב עדי תיינקהב ירטס-דח רשג אלא ונניאש - "רשג" תועצמאב
.ובש תוטלחהה ילבקמ תאו וידעי תא ןוכנ לא םיהזמ םניא םיברו

םיבושיב ךוניח תודסומ וחתפי אלש לומתא עידוה יצראה םירוהה ןוגרא : :27.8.98
םיווהמ םיינפוג תוחיטב יעגפמ .("ץראה") םינכוסמ תוחיטב יעגפמ לשב תודסומבו
???אל םיישפנ-םיינחור תוחיטב יעגפמו ,םירוהה תבוגתל הליע
קחצי סנכנ זאמ .'ש ןוילימ 15 -ב לדגוה "תינויצה תינרותה תוברתה" ביצקת :27.8.98
הלא םימיב :28.8.98 .("בירעמ") !! 400% -ב הז ביצקת לדג ךוניחה רש דיקפתל יול
הכימת םינוגרא ולבקי םהיפל םינוירטירק ךוניחה רש עבוק וב ,"תומושר"ב ךמסמ םסרפתי
,תוגצה ,תרושקת תוקפה ,תורצע ,תואצרה ,ןויע ימי ,ןולמ יתבב םירנימסב רבודמ :וז
.("תונורחא תועידי") םירגובמל תוינרות תונטייקו טנרטניאב רתא ,תרושקת תואנדס
דוגינב תותומע בוצקית קיספהל העיבתב רצואה רשל הנפ (צרמ) ןהכ ןר כ"ח :27.8.98
,"בירעמ") "תיפסכ הכימתל תויאכז אלש תוידרח תותומע 5 ןמממ תותדה דרשמ" :קוחל
ביצקת תפסות לקש ןוילימ 16-20 לש תפסות רשיא ךוניחה דרשמ :28.8.98 .("ץראה"
שאר לע ץחל םיליעפמ םיידרח םימרוג :28.8.98.("בירעמ") תונבמ םינב דירפהל ידכ
רפתנ זרכמה" .הלוגב םיידוהי רפס יתב תלעפהל 'ש ןוילימ 170 לש ביצקת רשאל הלשמה
םינשה 15-ב ."ןוספלוו באז ידרחה טסיבולה לש ידוהי ךוניחל התומע ליבשב רצואב
ןיקת להנמ יללכו םיקוח תפיקע ךות ח"ש ןוילימ 300 התומעל רצואה םירזה תונורחאה
עצובי הנשה .םיקקזנ םידליל הרשעה תועשב ץצקמ ךוניחה דרשמ :30.8.98 .("ץראה")
.("בירעמ") םיקקזנ םידליל הרשעהה ילס לכב לקש ןוילימ 8-כ - 15% לש ץוציק
סניפ ריפוא כ"ח .ד"בח רפכ דוסיל 50 לבוי לגרל הגיגח ןמממ ךוניחה דרשמ :31.8.98
לש סנכב רבודמ ותנעטלש םושמ ,עוריאהמ תוסחה תא ריסהל ךוניחה דרשממ עבות
תוירנויסימב קסועש ןוגרא אוה ד"בחש ,הדבועל סחיב המו .("בירעמ") תיטילופ העונת
תידוהיה הרבחה ברקמ םירגובו םירענ לש ("הבושתב הרזחה") תודרחתהבו ,תידרח
??תינוליחה


98 טסוגוא - " הבערה הבאשמה" רתאב םג האר

הייפכ ןיינעב םידימלתו םירוה תונולתל חותפ-וק החתפ "ישפוח םע" תתומע :27.8.98
ידעוולו רפסה יתב תולהנהל תארוק התומעה .1-800-530530 :ךוניחה תכרעמב תיתד
,ימואלה תורישה תונב ידיב לארשי תרוסמל םירושקה םיאשונ תארוה עונמל םירוהה
תלבק" ךרוצל יסכודותרוא תסנכ יתבל וא ד"בח רפכל 'ב תותיכ ידלי תעסה עונמל
הווצמ-רב תנשב רפסה יתבל םייתד םיפיטמו םינבר תנמזה רוסאל ןכו ,"ך"נת ירפס
.םיגחה תופוקתב וא

.("ץראה") עבש-ראבמ אריצח-ובא ברה דגנ הריקחה קית תא תוטילקרפל הריבעה הרטשמה :23.8.98
תוטלחהו ,ברל ונתינש היינב תוגירחל םירושיא ןתמל רשקב רקחנ עבש-ראב ריעה שאר מ"מ
4 לש חוורב ןלבקל רכמ התוא ,עקרק לע היינב יזוחא תואמ לש הלדגה לבקל ברל ועייסש
.לקש ןוילימ

רתיה ןתמ תועצמאב תוריחב דחושב ןולוח ריעה שאר מ"מ תא המישאמ "ישפוח םע" תתומע :24.8.98
בורש בוחרב תידרח ךוניח תירק תמקה ךרוצל םינאוורק ביצהל ס"שמ עושעש ףסוי ברל פ"עב
.("ץראה") םינוליח וירייד


םימלסומל תארוק תינדוסה היזיוולטה :ונלצא קר אל םימייק םינוהמת :24.8.98
.("בירעמ") ב"הרא לע הללק ליטהלו ("ארונד אסלופ"ל הליבקמה) הליפת םייקל םלועה לכב

םיבשחמ קורזל ףידעמ ךוניחה דרשמש ,ןעוט (םיכנה תחוורל ןוגרא) ה"ליא ןוגרא ישנא :25.8.98
ךוניחה דרשמ" :העש התואב לבא .("בירעמ") םיכנ םידליל םתוא םורתל ברסמ לבא ,םינשי
הז ביצקת) 'ש ןוילימ 15 -ב ל"דפמל םיברוקמה םינוגראל תוברתה ביצקת תא לידגהל שקבמ
.(25.8.98 ,"ץראה") 'ש ןוילימ 35-ל ןוילימ 8.5-מ תועובש המכ ינפל רבכ לדגוה
תוחפל ולבקתו תופיכ ושביח ,"ל"דפמל םיברוקמ" םכמצע לע וזירכה :ה"ליאל ונתעצה
.שומיש ללכמ ואציש םינשי םיבשחמ


באה הארנ הבתכב םולצתב) םינש ךשמב םהב ללעתהש דשחב רצענ םידלי 15-ל בא :26.8.98
הזפשוא תונבה תחא ,ועצפנ םידליהמ קלחו ,תוכמ הללכ תוללעתהה .(הרוחש הפיכ ושאר לעשכ
,ברק סייטל הזחתה ,בר אוה יכ ןעוטה ,דושח :27.8.98 .("בירעמ") ישפנ עקר לע ח"יבב
.("בירעמ") םילקש יפלא תואמ) ףסכה םע םלענו ,ןיאושינ םישנל חיטבה
!עשפו תומילא קר םייוצמ ונלצא וליאו ,םלצא קר אצמנ רסומהש ,ןעטנ תוידרחה תופטהב !ןיינעמ
רודמ רתאב חתפיי בורקב) 31.8.98 םוימו 13.8.98 םוימ הז םוחתב תומוד תועידי םג האר
םהלש תוירנויסימה תופטהה ךרדכ ,"יוקיחל יוארהו הובגה" יתדה רסומה םוחתב דחוימו שדח
.("הבושתב םירזוח"ל


דמוע ,תידוהיה תונכוסה תולעבב אצמנה ,ביבא-לת ,ביבא-תמרב רוגאט 'חרב ןמלימ תיב :28.8.98
,הבישי וא ללוכ וב םיקהל הרטמב ידרח םרוגל ותרכשה איה תויצפואה תחאו ,הרכשהל
.("א"ת ןמז") א"תב רתויב תינוליחה הנוכשה לע םידרחה תוטלתשה תא ריבגתש
.אשונה תא םיקדוב "2000 ביבא-לת" תתומעו "ישפוח םע" תתומע.
?םויה ונרודמב ונרפיס רבכ םירחא םיבושי לע תידרחה תוטלתשהה לעו

צ"גבל הריתע ושיגה ,א"ת ריעה תושארל צרמ דמעומ ,העור לאכימו ,צרמ ר"וי ,דירש יסוי :28.8.98
למנ חטשב תותבשב םיקסע תחיתפ לע רוסאל הארוההש ,עובקל ושקבו םירחאו הרובחתה רש דגנ
.("תונורחא תועידי ,א"ת ףסומ") תיקוח הנניא א"ת


עסמ וכרע ,תומוצע ומיתחה ,קבאמל ואצי ןויצל ןושארב םירדה-הוונמ תוחפשמ 800 :28.8.98
הנוכשב םוקי םא" :תינוליחה הנוכשה בלב תסנכ תיב תמקהל תינכתה לע האחמב ,תוינוכמ
.("בירעמ") "תומילא הפ היהת ,תסנכ תיב

,עבש ראבב ס"נתמל דעויש םוקמב םקוהש ס"ש לש רפס תיבל יוניפ וצב ןויד םויה :30.8.98
.יוניפ וצ שקבל היריעה תיינפ רחאל


י"ע ,וקוזינ תוינוכמ יתש דועו ,ילאיתוקי ןנרוא לש ותינוכמ תשמש תא וצפינ םידרח :30.8.98
תוכז ול ןיאש ץקושמו אמט רפוכב לכה ךסב רבודמ ?אל המלו) םידרח ידיב םינבא יודיי
ותעיס ירבחו ילאיתוקי .םילשוריב "וקסרפ" תדעסמ תחיתפ לע וחמש (!תומדא ילע םויק
.("ץראה") סוארטש 'חרב העיסנב וניגפה "וישכע םילשורי" - םילשורי תיריעב

."לארשיל וקורממ ולעוה םינבר 10 לש םהיתומצע" - תרתוכב - "בירעמ" :30.8.98
לארשיל וקורממ רבעש עובשב ולעוה םיקידצ 10 לש םהיתומצע" :הבתכה ףוגב
.(ךכ קוידב אל הז "שפוח" לש הקיטמיתמב .קידצ=בר "בירעמ" לש הקיטמיתמב)
ויה ימ !ןיינעמ ."...ןרוקמל ולגלגתהש תומשנה יריזחמ לודג בשחנ" - םהמ דחא
?תאזכ תולדג תדדמנ םילכ וליאבו ?ונממ תוחפ םילודג ויהש ,םירחאה
?ןרוקמל ולגלגתהש תומשנה תא םירפוס םאה


םורדב סנוא ישעמ תרדס עוציבב דושחה ,25 ןב יתד ריעצ 'ה םויב ורצע שיכל בחרמ ירקוח :31.8.98
.("בירעמ" ,"ץראה") ץראה זכרמבו

תרבעה עונמל ,ןיעידומ יבשות םינוליח םירוה םשב ץ"גבל לומתא הרתע "ישפוח םע" תתומע :31.8.98
ךוניחה תשרל רסמנ וילא ומשרנש ןגהש רחאל ,ריעה לש ינשה הצקב הבוח-םורט ןגל םהידלי
.("ץראה") ס"ש לש


רתויב רקיה רוזאב ר"מ 400 לש שרגמ - םידרחל הייריעה תנתמ דגנ םיקבאנ הלופעב םיבשות :31.8.98
.("ץראה") םידרחל הנתמב היריעה הנתנש ,ריעה לש


ךוניחה דרשממו הייריעהמ - הלופכ תרוכשמ תלבקמ םילשורי תיריעמ רלימ ברה לש ותוחא :31.8.98
.("ץראה")אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא