אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

הבערה הבאשמה
1998 טסוגוא

.םילקש ינוילמ תואמ םיידרחו םייתד םיפוג ולביק ביצקתה קוחב

.אל - ןואמצה ,רגסנ קוחה

!?ונלש םיסמה הלא

:סבולג חוודמ
.תינויצה תינרותה תוברתה ביצקתל םילקש ןוילמ הנומש לש הבצקה הרשוא ביצקתה קוחב

34 לע ותוא הדימעהו עברא יפמ רתוי ביצקתה תא םיפסכה תדעו התלעה םיישדוחכ ינפל
.םילקש ןוילמ

ריבעהל יול קחצי רשה שקיב ,טסוגואב 22 -ה ,ינש םויב :אמצה תא הוורה אל הז םג
ךוניחה ביצקת לא תורחא תויוליעפמ ךוניחה דרשמ ביצקת ךותב םילקש 15,000,000
.ינרותה

סניפ ריפוא תסנכה רבחו טחוש םהרבא רבעשל רצואה רש ,היציזופואהמ תסנכ ירבח ינש
.ץ"גבל ורתעיש ועידוה

דעוימ הז םוכס .תותדה דרשמ ביצקתל םילקש ןוילמ 15 לש תפסות םג הרשוא הבישי התואב
.םישנל תואווקמב תוינלבו םיטחוש ,םינבר :תד ידבועלו תובישיב הכימתל

!?ונלש םיסמה הלא

?הזה ףסכה אב הפיאמ

:ראשה ןיב תרפסמש (ןיילק תניר תאמ ,26.8) העידי בירעמב העיפומ (?)הרקמב שממ

תאז ,םיננוחמל 'ג תותיכ הבורקה םידומילה תנשב חתפי אל ךוניחה דרשמ "
דעוימה ביצקתהמ זוחא 15 דוע דרשמה ץצקי הנשה .םיבחרנ םיצוציק תובקעב
.ביצקתהמ זוחא 30 תונורחאה םייתנשב וצצוק לכה ךסב .םיננוחמל
אל ,הלאה םיצוציקה תובקעב יכ ,בירעמל לומתא ורפיס ךוניחה דרשמב םימרוג
רבכ םידימלתהש תורמל ,םיננוחמל 'ג תותיכ הבורקה םידומלה תנשב וחתפי
" .תדחוימה תורגסמל וצבושו םינחבמה תא ורבעאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא