םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


Vesheyodea Lishol

,"לואשל עדוישו" רפסה ךותמ - ןלהלש םיעטקה
בל ןועמש תאמ

.ביבא לת ,11036 .ד.ת ,לוגרח תאצוהב עיפוה רפסה

,רפסהמ םיעטק רתאב םסרפל ונל ורשפיאש לע האצוהלו רבחמל םידומ ונחנא
.ולוכ רפסה תא אורקל דואמ םיצילממו
סותימ :טנרטניאבו ,םירפסה תויונחב רפסה תא תונקל ןתינ
ןאכ וקילקה - רפסה לע אורקל


:.י המענ לש ישיאה הרופיס ךותמ

הוורע השיאב לוק

הברה חקל הז לבא ,רושע שממ היה אל הז ילוא .'86 -ו '76 םינשה ןיב הייתד אל יתייהנ
דוע 'ח התיכ דע .האופק ,השבי הפוקת התיה תאז .ןוכיתב היה ןושארה קדסה .םינש דואמ
םנמוא ,םידוקירה לש תולחתהה ויה ,לודג ףיכ היהו תונב-םינב לש תוברועמ תותיכב ונדמל
וכלה םינבה ןוכיתב םואתפ .ךשומ דואמ היה הזו ,תב חקול ןב לבא ,םיברועמ שממ אל
ורזח םינבה ."רזנמה" ותוא וניניכש ,הרדחב דיחיה יתדה ןוכיתל ונכלה ונחנאו תובישיל
- "הוורע השיאב לוק" .ןכ ינפל םהילע יתעמש אלש םישדח םירוסיא ינימ לכ םע תובישיהמ
,רעוכמ והשמ ,ער והשמ לש םוקמב יתוא םישל המל ?תאזה הדרפהה המ ?הזה רופיסה המ
.יתנבה אלש והשמ היה הז ?ונממ רהזיהל ךירצש

דומעל לש םוקמה .השאכ יל םינתונ םהש דיקפתלו השאה דמעמל םירושק ילש םיסעכהמ הברה
ינאו ,הרותה ירפס םע הרות תחמישב םידקורש םירבגה לע ,דצב וא ,םישנ תרזעמ לכתסהלו
זא .םינפב ילצא רומש היה הז הלחתהב .ףתתשהל ומכ אל הז ,לע לכתסהל ;ףתתשהל הלוכי אל
ותיא ,רדסב אוה םיהולא לבא ,רתוי דוע הז תא םיניצקמ םינברהו תצק ומיזגה ל"זח ,רדסב
יתימאה רבדה תא תשפחמ תמאב ינא :תאזכ הנחבה ןימב יתזחאנ םינש הברה .הרבח ןיידע ינא
.םהלש םינושמה םירוסיאב םימכח לש תורוד ומשש םיקנחמהו םימוסחמה לכל רבעמש

,וב יתלדגש תיבה תוכזב .הלשמ טסקטנוק הל שיש הלימ תאז .םזינימפ הזל תארוק יתייה אל
יתיליג .הככ קוידב אל הז ,עגר :יל םירמוא םואתפ .ןויווש לש תיסיסב השוחת יל התיה
קר אל הז .הווש אל ינאש יל רמואו ןויווש ןתונ אל םצעב ןויווש יל ןתונש יתנמאהש ימש
תוינטש הל םיסחיימ ?הלש תועמשמה המ ?תוינימה תא םימש הפיא - ןויוושה לש ןיינעה
ינא .יתוא ריעסה "הוורע השאב לוק" .הערה איה ,התפמה איה ,השאה לע הז תא םיליפמו
.םיטתאפ םה ,יטתאפ הז ,ךוחיגב םויה הז לע תלכתסמ

יתכרעש םינולע - 'א התיכמ תורבחמ תרמוש ינא - אביקע ינבמ םינולע לש תונוט יל שי
םיברועמ םידוקיר דוקרל רוסא וא רתומ םאה :אשונב חיש בר םש יתלהינ .םתוא יתרייאו
היה הזש הניבמ ינא ,תיגולוכיספ לש םייניעב ,םויה .הרגמ אל וא הרגמ הז םאה ,המלו
יניד תא אוצמל ,היפרגונרופה תא וב שפחלו 'ךורע ןחלוש רוציק' תא אורקל ומכ תצק
הלאה תויגרנאה לכ ךיא תוארל אוה םויה ךוחיגה .םיינימה םירואיתהמ תונהילו תושיאה
םע יתרדתסה אל ."תרמוא הכלהה המ ןיבנו הז לע רבדנ ואוב זא" לש תרגסמל ולעות
.הצוחה יתוא וליבוהש םיקזחה םירבדה דחא הז .תונקסמה

. . .

החטבה ,תיביטקיפ החטבה שי .תויחל ךירצ ךיא לש תרדוסמ תרגסמ .רורב םלוע העיצמ תדה
תאצמנ אל איה ."םהייח ףוס דע רשועו רשואב ויח םה" לש יאקירמאה םולחה ןונגסב
הז ,הזל בייחתהש בר הזיא ןיא .רשוא ךל םיחיטבמ אל רוקמב םיידוהיה םייחה .תורוקמב
הרבחה לומ תיתדה הרבחה לש תימדתה תומלגתה וז ,םהינימל הבושתב םיריזחמה לש האצמה קר
לומ אביקע ינב ,ותיא יתלדגש הוולנ והשמ הז .התוא תוארל םיצור םייתדהש ומכ תינוליחה
ייהת ,בוט ךל היהי זאו ,ךל םירמוא ונחנאש המ תא ישעת" לש החטבהה .ינוליחה םלועה
ןחלושה ביבס םידליהו ,םייניעב רואה תא שיו ,הפי ארונ הז ,תויחל ךירצ הככו תרשואמ
אלש תאזה תצבשמל סנכנ הזו ,םירחא םירשקהב והשמ יתשפיח ינא .רשואה תומלגתה - "תבשב
.תשמוממ אלה החטבהה תאו "תויחל ךירצ ךיא"ה תא היה יכ ,ישפוח ןפואב שפחל יתלוכי

. . .

Vesheyodea Lisholףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא