אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

החישל םייסיסב םיללכ העברא
(ללכבו) יתד םדא םע

שפוח רתא - ילארשי דהוא,הנומאו תדל םירושקש םיאשונב םייתד םישנא םע םיחוכיו רבכ תלהינש תויהל לוכי
דצב םיכמותה םיקומינב קיפסמ יוצמ תייה םא םג .ךכבש תלעותה רסוחב תחכונו
תוהזל עגונב וא םיהולאה םויק תוכזב םיקפקופמ םינועיטמ תלבלבתה אלו ,ךלש
ןמז םתזבזב .םכיתועדמ והשמ םתיניש יתדה םדאה אלו התא אלש ריבס ,ךלש תידוהיה
?אל ,לכסתמ .םכינשל

.הפשה התואב םירבדמ אל םתא .דואמ טושפ ?הרוק הז המל
תרוצ לש ינוציחה יוסיכה קר אוה רובידה לבא ,תירבע התוא איה תירבעה ,ןוכנ
חוכיוה זא ,םייסיסב םיללכ רפסמ םימייקתמ אל םא .תונקסמה תקסה ןונגנמו הבשחמה
.לכסתמו רקע היהי

!רוצע - ןיליפת תחנהב ךרוצה לע וא םיהולאה םויק לע ןוידל באשנ התאש ינפל
אל ךלש ףתושה םא .תיטנגיליטניא החיש םויקל רנטרפ ךל שי םאה הליחת ררב
לבא ,רעטצמ ינא" דגהו ךמצעל ןמז ךוסח - ןלהל םיטרופמה םיללכה 4 םע םיכסמ
םיכסמ ךלש ףתושה םא ."םולכ ונממ קיפנ אל יכ ,ןויד םייקנש םעט ןיא הלאכ םיאנתב
הז ללכ-ךרדב .םהמ דחא סורדי אוה יתמ בל םישל ינרעו ךורד היה - יתד אוהו - םהל
ךישמהל םיכסת לא .ותועט לע ותוא דמעהו - ותוא רוצע הז עגרב .דואמ רהמ הרקי
.תאזה "הדיעמ"ה ןיינע תא ונבלתש ינפל ןוידבהקיגולה יללכ .1
םיביוחמ םהינש יזא ,("תודבוע") תומיוסמ תונעט לע םימיכסמ םידדצה ינש םא
.הקיגולה יללכ יפל םהמ תעבונה האצות לכל םיכסהל
הנעטה לעו "רבדל םיעדויש םיבנרא שי" הנעטה לע םימיכסמ םידדצה ינש םא :לשמל
שי" הנעטל םיכסהל םיביוחמ םהינש זא "יטנגיליטניא אוה רבדל עדויש ימ לכ"
דחא תעדל םא .םיקחשמ אלו םיללכה תא םירבוש תרחא ."םיטנגיליטניא םיבנרא
.דבלב תוירוקמה תונעטב תועטה תא שפחל וילע ,היוגש הנקסמה םידדצה

.םידדצה ינש לע תומכסומש ,תונעט לע קר ךמתסהל שי .2
ינוליחה דועב ,םיהולא לש ומויק תא ,ותניחבמ ,"הדבוע"כ חינמ יתדה :היעב תנמתסמ
:םיירשפא תונורתפ 3 םנשי .אל
.םיהולא שיש ,דבלב ןוידה ךרוצל ,וחיני םידדצה ינש .1
.דבלב ןוידה ךרוצל - םעפה םג ,םיהולא שיש שארמ חיני אל םידדצהמ דחא ףא .2
הנעט לע תוססבתמ רשא תונקסמ קיסהל לכוי יתדה ךכ .םיהולא שיש חיני יתדה קר .3
גוס .ףתושמה ןוידל תועמשמ תורסח ויהי ןה ןכלו ,ינוליחה לע תמכסומ הניאש ,וז
עיגהל ילב הברה ךכ לכ םירבדמ המל ריבסמש המ - רוביצב חוורה אוה הז םינויד
.םוקמ םושל

לצא ההזו תנבומ םתועמשמש ,םיחנומב קר שמתשהל שי .3
.םידדצה ינש
תורורב םאה .'דכו "םיהולא" ,"הנומא" ,"תודהי" ןוגכ םיחנומב החישב ושמתשתש יופצ
םא םגו .חכוויתו ,ךמצעל םתוא רידגהל הסנ .חוטב אל ?םהלש תויועמשמה םכינשל
חוטב ןוכתמ והז .אלש יאדו טעמכ ?ההז הרוצב םתוא םיניבמ םכינש םאה ,ןכ
תושי" םג ךא "דבלב עבטה תוחוכ" תויהל לוכי םיהולא :לשמל ."םישרח לש חיש-וד"ל
- תודהיה יבגלו ."תולבגמ אלל לועפל התלוכיבו לכה תעדויה ,תועדומו ןוצר תלעב
ידוהי ,ךמצע תא גצה) !תד חרכהב אל ךא ,תשרומו תוברת איהש ומיכסת םכינש
תד שישו ,םיידוהי תשרומו תוברת שיש ,ךכ לע םיכסהל רשפא (...אמגודכ ,ינוליח
.'דכו תימרופר-תידוהי תד ,תיסכודותרוא-תידוהי

.םיקמחתמ אל .4
.תידדה המכסהב אלא אשונ םיפילחמ אל ,םידדצה דחאל חונ אל השענ ןוידה םא םג
םידדצה דחאש אשונב ןודלמ קמחתהל ןיאו ,ןוידל ימיטיגל אוה אשונ לכ :ןיינע ותואבו
.(ןיגוריסל םיאשונ ףילחהל רשפא) עיצה:םיפיט

םיאשונב תוצרחנ תויואטבתה ידי-לע ,"חטשב תודבוע עבוק" אל ךפתושש בל םיש
םע לע הרמש הרותהש הדבוע" :לשמל .(2 רפסמ ללכ לש הרפה) םירוגס םניאש
לע רמש לארשי םעש הז וילע םיכסהל רשפאש דיחיה רבדה ."הנש 2000 לארשי
תופידר ולבס אל ,הרותה לע ורמש אלש ,םיבר םימעש ןוויכמ ...הנש 2000 הרותה
.ליעל רכזוהש ןועיטהמ םשרתהל השק ,האושה ומכ ןוסאו תוערפו
םה ,םייעדמ םירמאמ ללוכ ,ראשה לכ .והזו ,הקיטמתמב קר שי תוטלחומ תוחכוה
- .תרחא וא וזכ תואדוו תמרב ןיכומית וא - תויודע
:לשמל .ךפתוש לש וירבדב תוריתס אצמת םא "טואא-קונ"ב ןוידה תא םייסל לכות
חיגשה אל םיהולא האושב" םע דחי "םיהולא לש ונוצרמ הז םלועב הרוקש המ לכ"
."לארשי םע לע


ףדה שארלאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא