םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


יניס רה דמעמ

Moshe
תירבה תוחולו השמ
טירחת
,הרוד בטסוג
1883-1830 ,יתפרצ רייצ

:ןורמ ונלביקש בתכמ

םע חוכיוול יתעלקנ ןכמ רחאל םויו ,"תדה ירכומל בישתש המ עד" ,םכלש תרבוחה תא יתארק
.הבושתב רזחש דחא
"עדוי" ןיב לדבהה לשמל ומכ חוכיווב שממל יתחלצה רפסב םיבותכש םייזכרמה תונויערה תא
.רבעב התרקש יהשלכ תירוטסיה הדבועב "ןימאמ"ל
איהש יפכ קוידב םדא ותוא לש היגוגמדה תא יתנבהש הזמ הצורמ יתייה חוכיוה ןמזב
.תרבוחב תראותמ

.יתעד תא תונשל יל םרג אל םגו םידדצה דחא לש ןוחצינב םייתסה אל חוכיוה תאז לכב

תארקש הז ךיא" :םדא ותואל יתרמאש המל םאתהב יתלאשנש הלאשה לע יל ונעתש הצור יתייה
רה דמעמב ןימאמ אל התא לבא ןוילופנ לע רופיסב ןימאמ התאו םיסרטניא אלל תורוקמב
תונוש םיכרדב םישמתשמ םגו ,ןבל באמ רבעוה רופיסהו שיא 600,000 ול םידע ויהש יניס
"?הנש לכ האושה םוי תא םיריכזמש ומכ רתויש המכ םדאל וריכזהל ידכ
"?םידע שי ירה ,ןימאהל אל רשפא ךיא"

.היגוגמדה תונמא לע רמוח יל וחלשתו הלאשה לע יל ונעת םא םכל הדוא ינא

Religion Merchants

:רתאה תווצמ דהוא לש הבושתה

,שפוח רתאמ דהוא ןאכ ,ןור ךל םולש

.ךומכ םירירגש ונל שיש םירשואמ ונחנאו ,ךלעופ לע אורקל ונינהנ ,ךבתכמ תא ונלבק

לכל המיאתמ איה לבא ,יניס-רה דמעמב הנומאה אשונל תסחייתמ םנמא איה - ךתלאשל רשא
:םידרפנ םיקלח ינשמ ,השעמל ,תבכרומ הלאשה .םלועב רחא עדימ

?ןימא אוהש עדנ דציכ - םיארוקו םיעמוש ונחנאש רופיס וא עדימ .1
.יניס-רה דמעמ לע הדגאל שיש םידעה רפסמ .2

SnowWhite and the even dwarfs

לכ עמוש םירופיס ןוילימ .ונלוכ ?םירופיס ארוק וא עמוש אל ימ :ללככ רופיס תונימא
המ ,ףסונ עדימ לבקל הבוח ,שחרתה וא הרק ןכא םייוסמ רופיסש תעדל תנמ לע .דחא
וא היה - "םידמגה תעבשו היגלש" :לשמל ."עדימ תבלצה" וא ,"רזוח ןוזיה" עדמב םיארוקש
רומא רופיסה םא .(הז ימ רכוז אל) הדגאה רבחמ בתכש רפסה אוה דיחיה רוקמה ?היה אל
שיש םש יחש רכיא אצמנו ,(Schwarzwaald) הינמרגבש רוחשה רעיב ,לשמל ,שחרתהל היה
הפי השיאו םידמג 7 לע םיטרפ איבמש ,הנוש ךמסמ - הזה רופיסה אל - רחא ךמסמ ודיב
אצמנ םא .תואיצמב םייק היה רבדהש חינהל סיסב שי :רמול רתומ זא וא - רעיב םש ויחש
לייטמה בתוכ הב ,לשמל ,ןודנולב הירפס וזיאב ,וללה םיינשל ההז אל ,רחא ,ךמסמ דוע
םידמג העבש לש םיעבוכ אצמו רעיב רקיבש רחא והשימ וא ,לשמל ,הלדוטמ ןימינב עדונה
אצמש היגלש לש הדילה תדועת תא ונינפב גיצמו ,היגלש לש התדכנ איהש הרפסש השיאו
,החנהה תא ססבי הז - היגלש הדמל וב יממעה רפסה תיבמ הדועת וא ,הייריעה ןויכראב
.הרק ןכאש השעמה רבודמש

Napoleon
הטרפנוב ןואילופנ
1769-1821
תפרצ רסיק

עובקל קיפסמ אל הז .רפסה תיבב הירוטסיה רפסב ןואילופנ לע ונדמלו ונארק :ןואילופנ
םירפס ףלא תוחפל אצמנ :תוירפסל ןכ םא ךלנ .ךלש יתדה חכוותמה קדוצ ןאכ דע .ןוכנ הזש
לע - םינוש םיטרפ - רזוח ינא - םינוש םיטרפ םיאיבמש ,םינוש - רזוח ינא - םינוש
בתכב בתכש רפס ,ןואילופנ שבלש םידגב םש אצמנ ,סיראפב םינואיזומל ךלנ .ןואילופנ
קשנ ילכ ,ותייערל ןתנש תונתמ ,םהילע דקיפש ברק תופמ ,םהילע םותח אוהש םיכמסמ ,ודי
,ותחפשמ לע םיטרפ אצמנ ,ואצומ תא הלגנ ,הקיסרוקל עסינ .םהילע תורח ומשו םהב שמתשהש
וב יאבצה ס"היבל ךלנ ,סיראפל רוזחנ .דועו ,ויתויחאו ויחא ,וירוה ירוה ,וירוה תומש
רקבנ ,ןודנולל עסנ .םהב עיפומ ומשש םיכמסמה תא הארנ ,ןיצק תויהל רשכוהו דמל
דועו ,ןואילופנ לע ןוטגנילוו לרנג בתכש ,הנוש ,רחא ,שדח רמוח אצמנ ,םינואיזומב
תורוקממ - רזוח ינא - םינוש תורוקממ ,םינוש - רזוח ינא - םינוש םיטרפ יפלא דועו
היה "ןואילופנ"ש ,קפס לכל לעמ םיששואמש ,םיבלוצ עדימ יטרפ יפלא םה ולא לכ .םינוש
.םייק

!!רחא רבד םושו לכה הז .לכה הז .דחא רפסב ,דחא רופיס ?דיב ונל שי המ :יניס-רה דמעמ
???בותכ הז ןכיה ?"םידע ףלא תואמ שש" לע ךל רפסמ ידרחה ףיטמהש לבהה תא עלוב התא
ןימאמ אל התא !תויונשרפ ןה ולא !ךליבשב העתפה יל שי !!!ךל האריש ונממ שקב !יל הארת
םש אצמת אלו (ט"י תומש) יניס-רה דמעמ לע רפסמש קרפה לכ תא ארקתו ך"נתה תא חתפ ?יל
!ילא רוזחתו ארק !!!רחא רפסמ םוש אלו ףלא תואמ שש אל

,ונתאמ םיבר ,ונחנא םג ירה ?הזה רפסמה תא יתדה חכוותמה חקל ןינמ זא - קדצבו ,לאשת
תולגרמל ודמעש לארשי ינב (אוביר םישש) ףלא תואמ-שש רבדב הנעטה תא םעפ אל ונעמש
לבא .בותכ ךכ הזש ונבשח זא ,ונ .וידיב תירבה תוחולו רההמ דרוי השמ תא וארו יניס-רה
ריבעמ באש המ לכ אלש ,ךל חיכומו ,(ךשמהב האר) ןבל באמ רבע וז !!!!בותכ אל ללכב הז
!תמא וב שיש רבד ןכא אוה תורוד-ירודל ןבל

ול ודבש תותולבהב ןימאהל הצור ךכ לכש ,ןכסמה ידרחל הבוט השענו אוב ,לבא
הדגאה העיפומ םש) ט"י קרפ תומש רפסב בותכ היה ןכאש ,עגרל ,לבקנו אוב :ויתובא-תובא
קר הז ירה ?המ זא .דמעמ ותואב וחכנ "לארשי ינב אוביר םישש"ש ,(יניס-רה דמעמ לע
דמעמב ןימאמ אל התא" רבדה תא גיצמ ךלש חכוותמהש ומכ אל ןיטולחל הז !דחא רוקמ היהי
שי !םידע ףלא תואמ שש ןיא !רעי אלו םיבוד אל !!"שיא 600,000 ול םידע ויהש יניס רה
לש םיבתכמ ףלא תואמ שש ונידיב םייוצמ ןיא .לכה הזו ,תומש רפסב דחא קרפ ךותמ עטק קר
ןיא םג !םוקמב חכנ אוהש ךכ לע םותח םהמ דחאו דחא לכש ,םינוש םדא ינב ףלא תואמ שש
ותואל םידע ויהש שיא ףלא תואמ שש לש המישר הבותכ וילע ,סרח וא סוריפפ ונידיב
ץוחש ,היגלש לע הדגאה ומכ קוידב הזו .דחא בותכ רוקמ קרו ךא ונידיב שי !"דמעמ"
רופיס תא ועמשש םדא ינב 600,000 יאדווב שי .תרחא הייאר םוש ול ןיא ומצע רופיסהמ
?תואיצמל הדגאה תא ךפוה הז ?המ זא .היגלש לש הדגאה

וא סוריפפ םוש ןיא - ףלא תואמ שש רפסמ םע והשמ וא סרח וא סוריפפ ןיאש קר אל לבא
דחאה רופיסהמ ץוח ,"יניס-רה"ב ,לוכיבכ ,היהש עוריא לע ונל רפסיש רחא והשמ וא סרח
!!הרותב תומש רפסב ט"י קרפב דיחיהו

הנניא יניס-רה תדגאו) תודגא םמצעל םינוב םייתדהו םידרחה :הרוק המ ןיבתו אוב
דמעמ .תואיצמה יהמו הדגאה יהמ ,חוכשל םיצור וא ,םיחכוש םה הנומא בורמו ,(הדיחיה
לש המגודל דוגינב .רחא רוקמ וא םוקמ םושב אלו ,הרותב קרו ךא רכזומ יניס רה
םושב ףסונ רוקמ םוש יניס-רה תדגאל ןיא ,םיבלוצ עדימ-יטרפ יפלא ול שיש ,ןואילופנ
יהשלכ ךרדב רושקש והשלכ טירפ הלגתה אל יגולואיכרא תוריפח רתא םושב !םלועב םוקמ
םיברה ינויכראב ,ולוכ רוזאב ,םירצמב שיש םיברה םיכמסמב םוקמ םושב !יניס-רה דמעמל
אל ,סוריפפ אל .יניס-רה דמעמל תומדל לוכיש רבד זמרב םג ולו רכזומ אל ולוכ םלועב
!םולכ ,ילכ אל ,ןבא אל ,סרח

תא יתרכזה רבכו ,רופיסה תותימאל היאר שמשמ אל ,ןבומכ ,הז :ןבל באמ רופיס תרבעה
יברעמה םלועב תוהמיאה תיברמ יפמ הליל לכב רפוסמש רופיס הז םג - םידמגה תעבשו היגלש
התיהש תומדל היגלש לש התומד תא תכפוה אל וז הדבוע לבא ,םלוע ותואב םידליה תיברמל
המכ האר !םיזגה - תמאב ,ונ ???האושה ירופיס םע תאז רשקמ ךלש ידרחה רוחבה .לעופב
לכ תא תוארהל קיפסמ ונניא "םשו די"ב דחא רוקיב !האושה לע שי תוברו תונוש תויודע
,ןמכייא ,גרבנרינ - םיטפשמ לש םילוקוטורפו !ןויכרא יפתרמו !םירפס המכו !תויודעה
?ולש יביאנה הדגאה רופיס תא הוושמ אוה המל !דועו דועו קוינאימד

"הלאירא תיב" ומכ ,הבוט הירפסל שג .ךכ לע רמוח ןומה שיש קפס ןיא :היגוגמדה תונמא
לע םג הבוט הבושת ךל ןתיש ,אשונב הלועמ רפס לע ךל ץילממ ינא .תינרפסהמ רמוח שקבו
לכב הלודג החנהב רפסה תא שוכרל לכות .הבושתל הבושת - תושפנה ידייצ :יניס-רה דמעמ
,ןתיב-הרומז ,האצוהה תיב הז = 03-6812244 - ןופלטב ןימזהל וא ,םירפס תמוצ תויונח
25 לש ריחמב רפס ךל חלשי אוהו ,.ה.ל.ע תתומעמ ךתוא וחלשש ול רומא ,ידיג תא שקב
.םילקש

ןורקיעכ .ידרחה ףיטמה םע החלצהב דדומתהל לכות יכו ,היגוסה תא ךל יתרהבהש הווקמ ינא
שקב ,הנעת לא - הרורב הבושת ךל ןיאש הלאשב דחא הזכ םע חוכיו ךלהמב לקתנ התא םא -
.הבושתו רוקמ ךל אוצמל לדתשאו ,יל בותכ ,ןמז-קספ

- רשק ונמע רומשו ךכרדב ךשמה

שפוח רתאמ דהוא


הבוגת דועו הבוגתל הבוגתמ
יניס רה דמעמ

.יניס רה דמעמ תלאשב ןורל ותבושתב דהוא לש וירבד תא ןקתל שקבמ .י

לבא ,דמעמ ותואכ וחכנש לארשי ינב לש םרפסמ רכזומ אל יניס רה דמעמ רופיסב ,םנמא"
:הזכ רפסמל בותכה סחייתמ םירחא תומוקמ ינשב

תואמ שמחו םיפלא תשולשו ףלא תואמ שש" רפסמה רכזומ ,26 קוספ ,תומש רפסב ח"ל קרפב
חבזמ תא ראתמ ,לאלצב ןמואה ידיב שדוקה ןורא לש ותיינב תא ראתמ הז קרפ ."םישימחו
.בהזה ילכו בהזה ללוכ ,דעומה להואב ויהש םירזיבאה רתי תאו הלועה חבזמ תאו תרוטקה
עקב" - הדעה ינבמ דחא לכ לש תישיא המורת אוה ףסכהש ,ו"כ קוספב רמאנ בהזל רשקהב
ששל הלעמו הנש םירשע ןבמ םידוקפה לע רבועה לכל שדוקה לקשב לקשה תיצחמ תלוגלוגל
."םישימחו תואמ שמחו םיפלא תשולשו ףלא תואמ

טבש טבש הנומו ,לארשי ינבל ךרענש דקפמה לע רפסמו בותכה רזוח ,רבדמב רפסב 'א קרפב
תונחמה ידוקפ לכ םתובא תיבל לארשי ינב ידוקפ הלא" - םכסמו םירכזה וינב קפסמ יפ לע
ינב ךותב ודקפתה אל םיוולהו ,םישימחו תואמ שמחו םיפלא תשולשו ףלא תואמ שש םתואבצל
."השמ תא הוהי הוויצ רשאכ לארשי

:ףיסומ ירואו

ינב ועסיו" :בותכ ךכו ,םירצממ ונמע תאיצי לע רפוסמ ז"ל קוספ ב"י קרפ תומש רפסב
."ףטהמ דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ ששכ התכוס ססמערמ לארשי

:דהוא הנוע ךכ לע

,יניס-רה דמעמ רחאל םעה ללכש םירכזה רפסמל הרותה תסחייתמ וללה תומוקמה תשולשב ,ןכא
רפסמל אלא ,יניס-רה דמעמב חכנש להקל סחייתמ אל הז רפסמ לבא .םירבג 600,000 אוהו
בר ןמז ךרענש םושיר תרגסמב תודקפתהלו דעומ להואל ולבקתנש תומורתל ,םירצממ םיאצויה
רדגב אוה יניס-רה דמעמב םיחכונה רפסמל הזה רפסמה ןיב רושיק לכ .רהה לע עוריאה רחאל
הנניא ןפואו םינפ םושבו ,תונשרפ קר ,רבד לש ופוסב ,איה תונשרפ לכו ,דבלב תונשרפ
.החכוה וא היאר

ונחנא המ לעו ,ןועיטה םצעב והמ - איהו ,תינורקע תיסיסב הדוקנ רוכזל הבוח הז רשקהב
רפסמ אל אוה םימתה ינוליחה תא ענכשל םאובב ,םיידרחה םיפיטמה לש ןועיטה :םירבדמ
שי יכו ,תואיצמב שחרתה ןכא יניס-רה דמעמש אלא ,היה אל וא היהש ,לארשי ינב לש והשלכ
תא רימהל ףיטמה הסנמ הזה ןועיטה סיסב לע .שיא ףלא תואמ שש לש תויודע הזה עוריאל
ןימאמ אל התא" :רתאל ובתכמב ןור םג בתוכש יפכ ,םימתה ינוליחה ,ונברוק לש ותעד
"?םידע שי ירה ,ןימאהל אל רשפא ךיא ...600,000 ול םידע ויהש יניס רה דמעמב

םידע ןיא יניס-רה דמעמ לע רופיסל !םלועמ םירבד ויה אל = ם"דהל :ןעוטו רזוח ינאו
רכזומ אל ללכבו ,עוריאל םידע 600,000 ויהש םיבותכב אצמנ ןיא ,רופיסה בתוכ טעמל
טעמל ,דחא שיא לש תודע וליפא תמייק אל ןכלו ,דמעמ ותואב וחכנש והשלכ םיפוצ רפסמ
.שחרתה ןכא הזה עוריאהש ,רופיסה בתוכ

ונניא ,רחא רפסב וליפא וא רחא קרפב ,רחא ןיינעב אבומש ,לארשי ינב רפסמל רושיק לכ
הרתסנ אל יניס-רה דמעמ לש ומויקל החכוהה אשונב תיסיסבה יתדמעו ,הנעטל היאר הווהמ
רדגב איה "ןבל באמ רבעוה"ש רופיסב רבודמש הנעטה .י לש תדמולמה ותרעה י"ע םג
אלו הנומא לאכ הילא סחייתהל הבוח לבא - הב ןימאהל רתומש ,תונשרפ - תיטרואית החנה
שי ןכאש ,םימתה ונברוק לש וחומבו ובלב תעטל אוה ידרחה ףיטמה שקבמש המ .הייאר לאכ
.רבדה ךכ אלו .היאר ודיב

Religion Merchants
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא