םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

םישנא לבלבל ךיא
ןידרבייס

,"םיכרעו רוא" ןוכמ לש "עדמו הרות - םיימשה ןמ הרות" תרבוחב לפטמה ישילשה ,הז רמאמ
לש לובלבה תוטישמ המכ ךכ ידכ ךות םיגדהלו ,הנעמ אלל וראשנש םינועיט המכ לע תונעל דעונ
.תרבוחב תועיפומ ןהש יפכ הבושתב-הרזחהה

רטספ יאולש תרפסמ תרבוחה .וירבד תא רתוסה םייק עדיממ ףיטמה םלעתי ,המכוח תישאר
רפסב..." ?םיעדוי ךיא .דומלתהמ םישלחומ םיקדייח י"ע ןוסיח לש ןויערה תא לביק םסרופמה
םינמאנו םידבכנ םישנא תודע תאבומ רטספ יאול לש ורוד ןב היה ורבחמ רשא 'םירעש אובמ'
(..ןכשה לש אתבסה לש הדודהמ עמש ילש רבח) "...רטספ יאול ר"ד לש בורקה ודידימ ועמש רשא
תכסמ תא וידיל איבה ,תיתפרצל דומלתהמ םגרתש יבר ,רטספ לש ידוהיה ורבח ?םש בותכ המו
דבכ-רצחמ ותוא ןיליכאמ (תבלכ הלוח=) הטוש בלכ וכשנש ימ" :אבה טפשמה תא הליג םש אמוי
וא ,םדאל ןוסיח שמשל םילוכי בלכה לש דבכב תבלכה יפיגנש והשכיא ןיבה רטספ ,ינעי ."ולש
ימ ךא ,םיפיגנ ליכמ בלכה דבכ םנמאש םירמוא רבד-יעדוי תורוקמ ,לכ םדוק זא .הזכ והשמ
טסנראש הדבועהמ םג םלעתנ .ךשננ אל םא םג תבלכ ףוטחי ולשבל ילב אוהש ומכ ותוא לכאיש
החגשה - רתויב יטנקיפה אצממל רובענו ,דומלתב שפשפל ילב ןמז ותואב בושח ןוסיח חתיפ ךוק
ארוק היה הלילח םא .ד"פ ףדב אצמנ (הרואכל) רטספ ארקש עטקה .הנושאר הגרדממ תיהולא
רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ" :אבה עטקל עיגמ היה ,ג"פ ףדב ,רתוי םדקומ טעמ
קוידב וא ,לכה חיכוהל ולכותו קזח קיפסמ ושפח !הב הלוכד הב ךופהו הב ךופה ,ןכא ."ולש דבכ
.היל"זחמו הרותהמ ,ךפהה

תא יתעידיל ואיבה ,(הממ קוידב רורב אל יכ םא) םהל תפכאש םיארוק המכ :הבושח תפסות
הרתה וא רוסיא ןיינעב רתוי בחר ןויד תרגסמב םה דומלתהמ ל"נה םיטפשמה לכ יכ ,הדבועה
הנווכה "בלכ לש דבכ לוכאל רוסא" בותכשכ ,רמולכ .רופיכ םויב תונוש תואופר תליכא לש
הלוחה בלכה דבכ לש ותוליעיב קפס ןאכ ןיא םצעבו ,ללכב אל ,רופיכ םויב קר איה
קר ,שפנ חוקיפ לש הרקמב הפורת תחקל םירסוא עודמ - ןאכ שי תחא הנטק היעב קר .יופירל
יצוריתב ךרוצ ןיאו ,הזל והשלכ רבסה אוצמל לוכי ינא וליפא לבא .רופיכ םוי ללגב
.ל"זח

לע ,שחנל יאדווב ולכות םתדמע תאש םיארוק םתוא תאז גיצהל וסינש יפכ ,ץקה ץיקה םאה
םורתלו םהיתורודל וניל"זח ינפב לצנתהל יילע םאה ?םינועיט ךירפמ רותב ילש הריירקה
ידובכ תא וליצה ףנכ תורמא יתש ,לזמה הברמל ,הז הרקמב ?תובישיל לדה ישוכר תא
תרוקיבה תובקעב .םירחא ידיב תישענ םתכאלמ םיקידצו ,ןטשה ןמ ןוזפיחה :ישוכרו
אוה ןושארה .םירבד ינש יתיליגו (ןבומכ רתוי יחטשה ןבומב) תורוקמל יתרזח תניינעמה
רתוי ינשה רבדה .ללכב אל ,רופיכ םוי יבגל קר אוה ג"פב רוסיאה - וקדצ םירקבמהש
ינמרג" :ארמג 'ה הכלה 'ח קרפ 'ב ,א"מ ףד אמוי 'י ,ימלשורי דומלתב עיפומו ,ןיינעמ
לא וימימ אפרתנ אלו ולש דבכ רצחמ וליכאהו הטוש בלכ וכשנ איישנ ןדוי 'רד הידבע
יבר לש ינמרגה ודבע לע רפסמ ןאכ ןושארה קלחה ."היחו הטוש בלכ וכשנש םדא ךל רמאי
,ןייצל רתומל .וריבסהל ךרוצ ןיאו ןיטולחל ןבומ ינשה קלחהו ,םסרופמה אישנה הדוהי
םירחא םירבד לע ,םכרדכ ,דיימ יתוא ופקת םה ,םיזיעלמה ינפב הזה רוקמה תא יתאבהשכ
.ירמגל

םירקש תצקמ ענמיי אל יאדווב תותימא יאצח רפסמש ימ זא ,רקשמ העורג תמא יצחש םירמוא
לוכאל ונל היה רוסא תיטרואיתש ,ונל רפסמ תרבוחב "?םירובדה שבד ליכמ המ" עטקה .םשו הפ
םג םנשי !םכמצע םשב ורבד) "אמט-אמטה ןמ אצויה"ו האמט היחמ אצוי אוה יכ ,םירובד שבד
ל"זח םירמוא ?רתומ תאז לכב שבד המל ?עטקה המ ,וישכע .(םיעטש המ יפל םילכואש םישנא
:תרבוחה תשרפמ ."ןפוגמ ותוא תוצממ ןיאו ,ןפוגל ותוא תוסינכמש ינפמ ,רתומ םירובד שבד"
וזכש האילפמ המכוח ,ןבומכ .הילא סנכנש המ קרו ךא אלא הרובדה לשמ רבד ליכמ וניא שבדה
תא ךופהל ודיקפתש ,הרובדה השירפמש םיזנאהש םיארמה ,םייעדמ םיאצממ ידי לע תכמתנ
םוש ילב וריתהו םנמזב ל"זח תאז ועדי ךיא .רבד ונממ רתונ אלש דע םלענו קרפתמ ,שבדל ףוצה
רתונ אלש דע םלענ וניא רבד םוש .סג רקשב רבודמ ,ןבומכ ?הזה אמט-קפסה רצומה תא סוסיה
המכ תוארל ולכות שבד תלוכת לש תויעוצקמ תואלבטב .םימיזנא םג ללוכ הזו ,רבד ונממ
םה .(Hypopharyngeal gland) הרובדה ףוגב תדחוימ הטולבב םירצוימש ,(לשמל Invertase) םימיזנא
תוזעמ הפצוח בורב .ןכמ רחאל םוקמ םושל םיכלוה םניא םה לבא ,שבדל ףוצה תא םיכפוהה ולא
ועדי ל"זחש רמול אוה דחא ןורתפ ?םישוע המ זא !ל"זח ירבד תא רפהל תונטקה תוינמזמזה
- ןבומכ דבעידבו טלחומ שוקשק - םנייצל וחרט אל ןכלו םישישב לטב הז לבא ,םש םימיזנאהש
,הרגה הלעמ ןפשה ומכ קוידב ,םויה לש םירובדה אל ןה זא לש םירובדהש אוה רחא ןורתפו
.םלועהמ םיעבר השולש ללכבו םיציבה ליטמ ףלטעה

Bees

תובהלתה לש עגרב .המיאתמ אלו תשפוטמ הרוצב םיגשומב שומיש איה האבה הקיטקטה
ישומיש בר היה רבדמב וניתובא וכלה וירחא שאה דומעש תרבוחה תרפסמ ,הדגא וזיאמ תמזגומ
וא ןגטנרב ומכ ,םכותב שי המ תוארלו םימוטא םימצע ותרזעב ףקשל היה רשפא -
.(!ירוקמ אל ?תדחוימ המלצמ םע בוחרב םישנא םליצש אוהה תא םירכוז) דנואס-ארטלואב
ידכ דחוימ רושכמ שרדנו לוק ילג תוארל לוכי אל דחא ףא .לוק ילג - אוה ןכ ומשכ דנואס-ארטלוא
וניניע תולוכיש ילמיסקמה רדתל רבעמ הברה תואצמנ ןגטנר ינרק .הנומתל םדבעלו םטלוקל
שאה דומע ףקיש קוידב ךיא זא .הארנ רואל ןרימהל תדחוימ המלצמ וא םוליצ טרס שרדנו טולקל
לכ ,ןמרפוס לש ומכ ןגטנר יניע ילעב םימדקתמ םיגרובייס וניתובא ויה םא אלא ?םימצעה תא
.סוסיב רסח לבהו חרפ אברוע איה םיינרדומ ףוקיש יעצמאל וזה הדגאה ןיב האוושה

יתכלה לומתאש םכל רמוא ינאש חיננ .טוידיא אוה ןיזאמהש החנהה איה תניינעמ הטיש דוע
חיכומ הז םאה .בוחרב יתכלה לומתא תמאבש תוחכוה איבמ םג ינאו ,ןוקרד יתיארו בוחרב
.תרבוחב עיפומ קוידב הזכ גוסמ רופיס תאז לכבו ,ךכל ןימאי טוידיא קר ?ןוקרד יתיאר תמאבש
הזיאשכ םיעגרנו ,(ל"ר רופיכ םויב) םילישבת םיחירמש םירבוע יבגל םיידומלת תורוקמ םירכזומ
םישודק תומוקמ דיל םירבוע םהשכ ישיש שוחב םישיגרמ וליפאו ,םאה לש ןזואב והשמ שחול יבר
לש העימשה תלוכי אוה ולא תונעטב הכימתל האיבמ תרבוחהש יעדמה אצממה .םיאמט וא
םישחולש המ תעימשו החרה ןיבל הז ןיב רשקה המ .םיכרד המכב התוא קודבל רשפאש םירבוע
ירה .היעבה תא רותפי טושפ ןויגיה תצק ,ןבומכ .עדוי םיהולא - םישודק תומוקמ יוליגו םאל
דיתעל-אמיאה םא .םירמוח ראשו םינומרוה ,ןוזמ ירמוח הנממ טלוקו םאה ןטבב אצמנ רבועה
לבא ?עפשוי רבועה םגש ינויגה אל ,יהשלכ הביסמ חורה בצמב ינוציק יוניש הווח וא תשגרתמ
.בוט רופיס לקלקל תודבועל תתל המל ,ליגרכ

םוקיע לע ועדי םימודקה םירושאהש הרהצהב אצוי היה גולואיכרא הזיאש חיננ ואוב ,וישכע
,תוחכוה ונממ ושקבי ןבומכ .(20-ה האמה תישארב ןייטשניא ונדמילש יפכ) הסמ ידי לע בחרמה
ןיב רשקה המ לבא" ."הטמל לפונ אוה ,חופת םיקרוז םא" :ךכ בותכ וב ירושא טסקט איבי אוהו
הטמל לפונ חופתהש םיעדוי םלוכ ירה" הנעי אוהו ,קדצבו ותוא ולאשי "?בחרמה םוקיע ןיבל הז
,אבה ןועיטל סיסבה אוה האצותה תעידיל הביסה תעידי ןיב הזכ לובלב ."בחרמה םוקיע ללגב
הלימה ילב) "ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו" בותכ 'ג ב"י ארקיו רפסב .הלימה תירב לע רבדמה
םיארחאה םדב םירוטקפה תמרש רבתסמ ?ינימשה םויב אקווד המל .(תרבוחב בותכש ומכ "תא"
םויב רתוי תצק וליפא וא תילמרונ המרל דע ,ןמזה םע הלועו הדילה ןמזב הכומנ איה השירקל
בהלתהל םיליחתמש ינפל לבא .ןיכסב תוקונית ירבא ץצקל תיסחי חוטב זא קרו - ינימשה
ירוטקפ לש תומרה ונל תורמוא םצעב המ .ןויגיהב בוש בושחנ ואוב ,תאזה תיהולאה העידיהמ
לש רתוי הלודג תומכ שיש לככ רתוי רהמ שרקנ םדה ,דאמ הטושפו הרורב הרוצב ?השירקה
אלא תיהולא העידי םוש ךירצ אל ינימשה םויב םידלי לומל בוט יכהש תולגל ידכ זא .םירוטקפ
תדידמ לש ,רתויב תיביטימירפ וליפא ,ךרדו םמוי ינב תוקונית לש קיפסמ לודג םגדמ לכה ךסב
לכ ,הדידמל תנתינו היולג האצותהש עגרב - ללכב הנשמ הניא רתוי הבוטה השירקל הביסה .ןמז
.הלימה תא עצבל יאדכ יכה יתמ בשחל לוכי ןורפיעו תונלבס םע םטוח בז

רבודמ ,םדא בתכש רפס םתס וא דומלתהמ והשמ לע הפ רבודמ אל" יאדווב יל ודיגי ",עגר לבא"
יאדווב ,הרותה תא בתכ םיהולאש ןימאמ יתייה םא ,ןכבו - "!םיהולא י"ע הנתינש המצע הרותב
:הירטמיגב) 2572 לש םיגולידב בותכש ומכו ?ןוכנ ,הלאכש תושפוטמ תוחכוהל קקזנ יתייה אלש
(תיעיבר תוא ,18-ה הלימה) ה"כ 'ז רבדמב רפסמ לחה ("עשורמ חומ עותעת איה הבושתב הרזחה"
."בתכ הוהי אל" -

Bees


ללכב הקיטסימבו הבושתב הרזחהב דאמ ירלופופ אוהש ,תוומה ירחא םייחה אוה אבה אשונה
לוכיש רתויב וילאמ-ןבומהו יעבטה רבדל שחכתהל םדאה ינב בור לש תקתרמה תושקעתהה לשב
תודוקנה שמח תא ריכזא קר .ללכ טרפל ךרוצ ןיאש רכומ ךכ-לכ אוה אשונה .תוומה - תויהל
הבהא עפושה לודג רוא םיאור ,ינילק תוומ ירחא םייחל םירזוח םישנא - תרבוחב "תוחכומ"ש
םיבורק םישגופ ,םהינפל ףטחב םירבוע םהייח תא םיאור ,היתפלטב םמיע רבדמו תיפוסניא
תודוקנה עברא) ינילקה "תוומ"ה ןמזב םג םפוגל ביבסמ הרוק המ םיעדויו םהינפל ותמש םידידיו
.(NDE - Near Death Experience) תוומ-טעמכ תיווח לש הירטמה תחת ןה תונורחאה

חומב יגולויזיפ ןפואב תורצונה תועפות :םימוחת ינש ברעמ NDE-ה תועפות לכל ילנויצרה רבסהה
םינוריונ תוליעפו םיניפרודנא רורחש ,ןצמחב רסוח) תוומ-טעמכה בצמ לש המוארטה תובקעב
תולכתסהו היעטהו ,תוומל-םיבורקה בור לש תויווחה יפואב ןוימדה תא ריבסמש המ - (תירקמ
.תוומה רחאל םייח םויק חיכוהל םיסנמה ולא דצמ םינותנב תיביטקלס

:תאז קודבל דעונש יוסינ ךרענ ,(תוומה ןמזב ביבסמ הרוקש המ תעידי) תישימחה הדוקנה יבגל
ונרקוה וילעו ,יאופרה לגסהו הלוחה יניעמ רתסוהש ךסמ בצוה בל יעגפנ םוקישל הקלחמב
.ןרקוהש טפשמה היה המ רמול ושקבתה ינילק תוומ לש בצממ ואציש םישנא .םינוש םיטפשמ
דימת אוה טלקנש עדימה .ךסמהמ והשלכ עדימ וטלק םהש ךכל תודע םוש האצמנ אל ,ןבומכ
תורוניצב" תאז לכב ותוא טלוק אוהש דיעמש המ ,עגפנה לש השיגנהו תידיימה ותביבסמ
.והשלכ קהבומ טקפא וליג אל םיפסונ םייוסינ םג ."םילבוקמה

- תוומ-טעמכ לש בצמב םידמועה םישנאהמ שילש לצא תמייקתמ (NDE) תוומ-טעמכה תיווח
יטרפ .(!?תוומה רחאל ויחי םישנאהמ שילש קר םאה) תיטסימה הניחבהמ ידמל יופצ אל אצממ
תויהל םירומא םהש ןמזב - םתוא הווחה םדאה לש יתוברתה עקרהמ םיעפשומ היווחה
תורהנמ ,םישער ,תורוא לש תועפות :העיגפה גוס יפ לע םיעבקנ היווחה ינכת .םיילסרבינוא
,הירופואש ןמזב ,יגולויזיפ הרוקמש תיחומ העיגפ לש םיעוריא תובקעב תועיפומ תורחא תויושיו
םרגיהל םילוכי תוישיאב יבויח יונישו םייניעה דגנל םייחה לש ריהמ רבעמ ,םייטסימ תושגר
.תומל דמוע אוהש םדאה לש הנומאה םצעמ וליפא

תשוחת .תויצניצולהב וא םימס תעפשה תחת םג עיפוהל תולוכי NDE לש תויסיסבה תועפותה
.ןימטק םידרמה רמוחה תעפשהב רצוויהל הלוכי (Out of Body Experience - OBE) ףוגהמ האיציה
NDE .ולא תועפותל םורגל לוכי שישח וליפא .הצופנ תילדכיספ היצניצולה איה הרהנמה תיווח
לש גוסל המוד םייניעה דגנל םייחה תייאר .חומב ינצמח-וד ןמחפ לש תורבטצה שי רשאכ םג רצונ
יבורקו םירבח וארש םיטפליפא לש םירקמ םג םיעודי .(Temporal lobe) תידיצה הנואב היספליפא
לש בצמב הייארל הרושקה חומה תפילק לש תובשחוממ תויצלומיס .ףקתה ןמזב םיתמ החפשמ
תעפשה לטבמה) ןוסקולנ רמוחה .הרהנמה הצקב רואה טקפא תא ורצי םינוריונ לש תירקמ היירי
לע םג גישהל רשפא NDE ,ףוסבלו .NDE-ה תיווח תקספהל - אלפ הזיא - איבמ (חומב םיניפרודנא
.תינמיה תידיצה הנואב םירחבנ םירוזא לש רישי ילמשח יוריג ידי

תמייק טלחהבש ,ןיטולחל םוטא וניא םא ,םדא לכ ענכשל הרומא הלא םיאצממ תמישר
והשלכ רבד לש םויקל החכוה םניא NDE-ה ירופיס לכש (תואדווה אל םא) הריבסה תורשפאה
רשפא הפיקמ תורוקמ תמישר םעו הבחרה רתיב ,תובר דועו הלאה תודבועה לכ תא .תוומה רחאל
:ןיטסוגוא 'תיק לש רמאמב אוצמל

http://www.infidels.org/library/modern/keith_augustine/immortality.html

Religion Merchants

הרות - םיימשה ןמ הרות" תרבוחב עיפומ וניאש תורמל ,וב יתלקתנש דחא ןועיט דוע איבא
ןצמחה תומכב תימואתפה הלידגל רושק אוה ךא ,קיודמב ןועיטה תא רכוז ינניא ."עדמו
קזנ םורגל לוכיו דאמ ליעפ דוסי אוה ןצמח .רתוי וא םינש ידראילימ ינש ינפל הריפסומטאב
תורוצלש אוה ןועיטה לש ןויערה .(את תפילק ידי לע לשמל) םינגומ םניא םא ,םיינגרוא םירמוחל
זוכירו תומכב הלידגה ןכלו (דאמ תויביטימירפ ויה ןה יכ) וזכ הנגה התייה אל תונושארה םייחה
ולצינ הרות לש הלהוא תחת ויהש תוירטקבה קר ,הארנכ .ןלוכ תא לסחל הרומא התייה ןצמחה
ילב שקשקמש ת"בחמ הזיא - האירבה רזנל ןתויה דע חתפתהלו לודגל וכזו ירזכאה תוומהמ
הזתניסוטופ תובקעב רצונ ןצמחה ירה - ידמל עשעשמ יומיד ילצא הלעה הזה ןועיטה .םולכ ןיבהל
התביבס תא הוורמ ,התאנהל הזתניסוטופ תעצבמש תוצא תצובק לש - םייח םירוצי ידיב
המ ,םירידא םיהולא" תרמואו תרצוע ןהמ תחא םואתפש דע ,ינלטקו ליער ןצמחב תידיימה
תא ורציי םייח םירוציש הדבועה ,ןפוא לכב .בוט רתוי עמשנ הז תילגנאב .תותמ ןלוכ זאו "!?ונישע
,ןכ םא ,וילאמ ןבומ ?םמצע תא דיימ דיחכהל ילב תאז תושעל וחילצה ךיא .ינשרד תרמוא ןצמחה
ןייצש ,היגולויבו היצולובאב קסועה רפסב ןויע ךות ןיינעמ זמר דועב יתלקתנ .ךרפומ ןועיטהש
תפרש ידי לע אל םהלש היגרנאה תא םילבקמש ולאכ) םייבוריאנא םימזינגרוא םויכ וליפא שיש
,ונלש הריפסומטאה לכ ירהו .שמשה רואל וא/ו ןצמחל םיפשחנ םהשכ םיתמה (ונומכ ןצמח
,םויכ םג ,ץראה רודכב תומוקמ םנשיש רבתסמ ןכבו !רואו ןצמח םייוור ללכבו םיסונייקואה
םיזגה םהב שעג ירהב ,לשמל .תחנב םהב תויחל םילוכי הלאכ םישיגר םייבוריאנא םירוציש
הנגה אלל םייח םירוצי םייקתהל רבעב ולכי המכו המכ תחא לע זא .רוח לכ םיאלממ םיליערה
!ןצמחה ינפמ

תונורקעהמ רתוי וא דחא לע דימת תונעשנ חומ לובלבל םית"בחמה לש תוטישה - םוכיסל
,(רמוחה תא בוט קיפסמ עדוי וניא ןיזאמהש החנהב םהינש) תמא יצח ,רקש :םיאבה םייסיסבה
םיעצמאו (תוירקש תוחנה תחנה וא תיקוח אל ךרדב תונקסמ תקסה) תיגול תועט ,םיגשומ לובלב
השענ םהמ ולאב תוהזל קר איה הרקמ לכב היעבה .(ןיפיקעב וא תורישי שגרל הינפ) םיירוטר
.וכירפהל ידכ שורדה עדימה והמו ,שומיש

Religion Merchants
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא