תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   2000 טסוגוא

בצק רמ ,לאמש לגרב תלחתה

שפוח רתא ,רורד תאמ


Katzav and the Ayatoola 1
"ynet" -מ - ירודכ הלותאייאהו בצק

Katzav and the Ayatoola 2
"iol" -מ - ירודכ הלותאייאהו בצק

הלא םג ,םלוכ .בצק השמ רמ ,ןותמו תוכילה םיענ שיא התאש המכ לע סוזנצנוק טעמכ שי
ינא .סנא'צ ךל תתל ,הארנ ךכ ,וטילחה לארשי תנידמ אישנ תויהל יואר התאש ובשח אלש
.םהיניב

:תלחתה ךיא הארנ אוב

אישנ תויהל תרחבנ 31.7.00 -ב
תעבשוה 1.8.00 -ב
,הנידמב םימייוסמ םיגוח לע ץרענ דאמ ירודכש ןוכנ .ירודכ הלותאייאה םע תשגפנ 2.8.00 -ב
.ריבסת השקבב .ינריא הלותאייא ןיבל וניב לדבהה המ השקבב יל ריבסת לבא
ךורב היינש הלימ לכ ,גונעת אישנ הזיא" :וידר רודישב יערד הירא ךתוא חביש 2.8.00 -ב
רמואש ימ לבא ,(תועטל רתומ ךל םג) הלעמל םש םיהולא שיש ןימאמ התאש ןיבמ ינא ."םשה
.ינומכ ינוליח לש אישנה אל תוחפל .אישנ אל ,בר תויהל םיאתמ םשה ךורב היינש הלימ לכ
הכלה תנידמ לש אישנה תויהל םיאתמ תומלצמה יניעל הלותאייאה לש ונקז תא קשנמש ימו
.ילשו ךלש הנידמה לש אל ,תינריא

.ןקתל רשפא ןיידע ,רחואמ אל דוע לבא .בצק רמ ,בוט אל דאמ ,בוט אל תלחתה

ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא