שפוח ירירגשמ םיבתכמ
5 רפסמ ןוילג

:ןייעמ

,רורד
!!!הזה הלועמה רתאה תא לעפתמ התאש הז לע שדוק תדובע השוע התא

ילש הרבח .הרקמב שממ הזה רתאב יתלקתנו ,תיתדה הייפכה דגנ העונת םינש יתשפיח ינא
לע ונחכוותהש דיגהל רתוימ ,המישרב היה הזה רתאהו הנממ םינושש םישנא לע הדובע התשע
.תועש הז

!!!תפומל הרירגש היהא ינא ,רתאב םיבותכש םיאנתה לכל המיכסמ ינא

:יבינ

ףידע םלוא ,בושמה בתכמ םע רוחיאב "תצק" ךילא תרזוח ינאש תלצנתמ ינא ?שינ המ ,ייה
.(...תספות ןיידע וזה האשילקהש הווקמ ינא) ...אל םלועלמ רחואמ

ןיב רקיעב ,'וכו תורבוח ,םירקיטס ,םיפדה תא יתקליח ,ר'זלפ Before סנזיב ,ןכבו
לבקל ץלאנ יתביבסב רג וא ךלה ,לקתנ ,רבע ,שקיבש ימ לכ .קר אל לבא רפסה תיב ילתוכ
(תיפיצפס יתוא םידמלמ אלש םירומ םג) רמוח תחקל וביוח םירומה םג .הרבסה רמוח
.םירקיטסה תא ובהא דאמ םירומהש התייה ילש העתפההו

קיבדהל ןכיה םהל היהיש ךכ ,וטוא תונקל ליבשב קיפסמ םהל תמלשמ אל הנידמהש קר לבח
קלחל רשפא םלוא תונווגמ ויה רמוחל תובוגתב ,םוקמ לכמ .רחא ןיינע רבכ הז לבא ,םתוא
:םיירקיע םיגוס השולשל םתוא

תבשב םירגרובזי'צ תלכוא !?השוע תאש תבשוח תא המ ,לארשי תרכוע" :שפנה-יפי תבוגת (1
יתיסינ הלחתהב "...?הארמב ךמצע לע לכתסהל הלוכי תא ךיא !!!היוג תא ?תא היידוהי תא
םהל םינתונ הכו הכ ןיב ס"ש ?המ) םניח הנושאר תרבוח םהל יתעצה וליפא ,הנידע תויהל
ומיכסה אל וליפא הרבסהה ףד תאש רחאל .(העקשההמ תצק ונל וריזחיש תוחפל - םיפסכ
המכ ,ס"ש ידיצמ ,שאונ יתרמא אל ינא .תיסיסע הללק םהיניש ןיב ונניס םה ,תחקל
יתמישמ עוציבב יל ועירפי אל מ"עב רבליז לאירא תתומעב םירבחו "הרותה תנידמ" wannabe
.(!אל שממ)

השענ המל לבא ,תרמוא תאש המב והשמ שי ,יארת" :תקולחמב םייונשה םיימיספה תבוגת (2
טעמ התייה םהילא ילש הבושתה "?וננמז תא זבזבל המלו תחשומ לכה הכו הכ ןיב ?והשמ
םושל הליבומ אל הנומא תונטקו תורירמשו ,הבושח תועדומה םצעש יתרבסה ,תבכרומ רתוי
םבור םלוא ,םיכסהל חונ אל םישנא הברהל היה םושייה לש עטקב .לועפל בושח ןכל ,םוקמ
.םירקיטס וליפא ושקיבו וארק

לכ ךל הפיאמ !יפוי הזיא ,יאוו" (!רקיטסל ןיוצמ םש הז ,ייה) :לרוגל םידרחה תבוגת (3
לא ."...הלאה םינלאמשה םיעיקשמ ,ואוו ?םינוש םיעבצב תורבוח וליפאו ?הלאה םירקיטסה
אל) טלחהב ירקמ "שפוח"לו היצילעוגב תויללכ תועד ןיב רשק לכש שארמ יתרהבה ,הגאד
תא םיקלחמו "שפוח"ב םירירגש ויהנ םהמ הברה ,תמאבו .(...ןיידע לבא ,יל ונימאהש
.רמוחה תא קלחל יל ורזע קלח ןכו ,שממ ולא םימיב םיטקפסורפה

יתויה לשב תאז םא ךא ,רמוח דוע לבקל חמשא ינאו לכה טעמכ יל רמגנ ,לכה ךסב והז זא
המ" :המודאה תרבוחל עגונב הז .הנוב תרוקיב ריבעהל תבייח ינא ,דוסיהמ יתרוקיב םדא
ינאו) םולכב יתוא הענכש אל איה ,רקיעו ללכ התוא יתבהא אל ,ןכבו ."תדה ירכומל הנעת
תא הצמתש המגוד ,תובר ינמ תחא המגוד ןתא ינא .(!שארמ תענכושמ ינא ,תדחושמ דוע
:ירבד

"םיירסומ ויה אל םה ,םיהולאב םינימאמ ויה אל םישנא םא" :הנעט
?םיירסומ ךכ לכ םייתדה לכ ?ןכ ,הא (1
?םיער "םיינוליחה" ?ןכ ,הא (2
?חוצרלב ירסומ ךכ-לכ המ ?רימע לאגי םע המ (3

הלא .תונעטל סיסב שי טלחהב לבא ,"תובושת"ה לש ןורקיעה תא יתנבה אל שממ ינא ,ןכבו
חיכוהל רשפאש ,איה הדוקנה .תומשאה תחטה אוה ירקיעה ןדועייש ,טנטסניא תובושת םתס ןה
רסומ והמ" ,"?רסומ והמ" הלאשה ומכ ,תויטנגילטניא רתוי םיכרדב תאזה הנעטה תא
ךא הזוניפש לייטס ףסלפתמ רמאמ תויהל בייח אל הז .'וכו "?המב לבוג המ" ,"?יהולא
שמתשהל ונילעו ,ונלש חכה הז טקלטניא .ןבומ ראשי הזשו המרה תא תולעהל רשפא טלחהב
.טקאט רסוחב תלבוג וזה הבושתה ...?רימע לאגי ,הזמ ץוח .וב

תרבוחה תא יתבהא תוחפל :ארונ אלו ,"שפוח" לש רמוח דוע לבקל חמשא ינא ,ןפוא לכב
.הלוחכה

,בורקב עמתשהל הווקמ

,ירמאקה לש "עמק ברה" הגצהל תכלל הצילממ דואמ ינא ,תוקרי ראשו םידרח ופורפא : .ב.נ
!ץורל - קיחצמ טושפ .ריינומ לש ףיטאראט הזחמה לע תססובמ הגצהה

"הלילחו ס"ש" / "םיימצע םירעש האמ" :םירקיטסל תונויער : .ב.ב.נ

:המודאה תרבוחה לע תרוקיבל דדוע לש הבושת

.הנבל דדוע ןאכ ,יבינ םולש

.וזה הדוקנה תא ילא הנפה רורד ןכל ,המודאה תרבוחה לע תבתכש המל יארחא ינא

הזה םייוסמה הרקמב םא םג ,רפתשהל ךרדה וז .םייניע עבשב קדובש ימ שיש בוט - תישאר
.הזה בתכמה ךשמהב ילש העדה תא ריבסהל הסנא ינאו ,ךממ תרחא העדב ינא

הבושח ןכל .רנימסב אצמנש ימל תמא ןמזב תורצק תובושת תתל איה תרבוחה תרטמ ,תינש
.תובושתה לש תיטקדידה תוכיאה דחוימב

:רתוי ךורא רמאמ לש ריצקת אוה תובושתה תא ללוכ רשא תרבוחה לש קלחה
http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/index.html

.תואיצמה יפלכ הנעט איה "םיירסומ רתוי םייתדה" ומכ הנעט ,וזה תיפיצפסה הבושתל רשא

תא לבקמש ימ ילוא ןכלו ,תדהמ עבונ רסומש ומכ) תונויער ןיב סחי יבגל הנעט הנניא וז
הרוקש המ ,תואיצמה ,חטשב תודבועה יבגל הנעט יהוז אלא ,(ירסומ תויהל ךירצ תדה
.לעופב

ירסומ - הירואיתב אל ,תואיצמב - אצוי תיתדה וא תידרחה הרבחב לדגש ימש תרמוא הנעטה
.רתוי

,לוכי יטרואית ןועיט לכ .תואיצמהמ תואמגוד אוה תואיצמה לע הנעט דגנ םינועיטה גוס
."תרחא םירבדה תואיצמב לבא ,דאמ הפי הז הירואיתב" הבוגתב לקתיהל ,ךירצו

קיזחהל םיכירצ םייתדה הירואיתב :רסומל תיתדה הנעטה לע ונלש תיזכרמה הבושתה וז ,בגא
.תוהובג רסומ תומרונב
.הירואיתב

,תרוקיבה לע הדות בושו בוט לכ
הנבל דדוע


:לט

הנפד םולש

ינא זא ,קחמנ אוה ברה ירעצל לבא ,ךנעמל ךורא בתכמ יתבתכ .'ח התכ דימלת ינאו לט ימש
.שיגרמו בשוח תמאב ינאש המ בותכא

ינאש יתבשח םגו ,הז המ יתעדי אל ךא ,תיתד הייפכ דגנ יכותב והשמ שיש יתעדי דימת
.ךכ בשוחש דיחיה
.יתעד תא וקזח ולאו וירמאמ לכ תא יתארקו ,אלפנה םכרתא תא יתאצמ יתעתפהל זאו
.ךייש ינא ןאל עדוי ינא ,ריואב יולת אל ינא תעכ .ימצע תא יתאצמ

ונל התייה ,תיתדה הייפכה ןיינעב יתעד המ ,ימיאל יתרפיסשכו ,תיתרוסמ החפשממ אב ינא
.החיש
ינימ לכו ,שבדב חופת תליכא ,םתבתכש ומכ ,ץמאל לוכי ינאש תודהיב םירבד שיש יתרבסה
.םיפיו םידמחנ םיגהנמ

הלאשל ,רופיכ םויב תסנכה תיבל יבא םע ךלי אל ינא וישכע םא יתוא הלאש איה הליחתב
ידכ תאזו ,תושעל ךירצ ,הייפכלו תודהיל רשק ילבש ,םירבד שי יכ ,הלילשב יתינע ,תאז
.דובכ יבאל תתל

םיכסמ יניאש םירבד שיש ןבומכו ,תיתד הייפכ ןיינעב ייתועד תא וקזיח ,רתאה ירמאמ לכ
.םימרז המכ שי ירה יכ ,םתיא

.הנושארה הסינכה לע ,סוסיה אלל שפוח רירגש תויהל יתמשרנ ,ןבומכו

עיפשה ,רתאהש ,המ רבד ינא ךל רמוא קר זא .ללכ ךתוא ןיינעי אל הז בתכמש תויהל לוכי
.אלפנה םכרתא תא בהוא ינאו ,הבוטל יילע

.םכלש רתאל האנ המורתל ,ףסכ גישהל ידכ ,דבוע ינא עגרכ


:רוא

לש םירהצ רחא ירחא התיבה סובוטואל הכחמ הוקת-חתפב תיזכרמה הנחתב יתדמע םירהצב םויה
תונחת לא קזח קבדב תוקבדומ ויהש תועדומ ללש יינע תא ודצ זאו הליהקב תובדנתה
ירבקל העיסנל בחרה רוביצה תא תונימזמ רשא תועדומ הלא ויה ןכ ןכ ?םתשחינ .סובוטואה
רחא וא הז קוספ תרימאבו די ףניהב רותפל םילוכיש הלבקב םיחמומ ויהי םשו םיקידצ
.ויאולחת לכ תא אפרלו םדא לש ויתויעב לכ תא רותפל

ןפואב ,לועפל יתטלחה הלא תועדומ ירוחאמ דמועה רבדל בטיה עדומש ,שפוח רירגש ,ינא ךא
דגנל הוקת-חתפב תיזכרמה הנחתב תונחתה עבשמ תועדומה לכ תא יתרסה הבר תונלבסבו יתטיש
יל ונתנו וקתש םלוכו ,הזחמל םידע ויהש םינברו םיכרבא ףאו םיבר םישנא לש םהיניע
ויה תועדומה לכש רחאל .הווקת-חתפב תיזכרמה הנחתה רוהיט - "שדוק"ה תכאלמ תא תושעל
הברה יתלצה םויהש בר קופיסב םוקמה תא יתבזע ינאו סובוטואה עיגה הפשאה יחפב תוטמוקמ
אוה םש ועמשש המ לכש תידרח הפטה סנכמ ורזחש םישנא ענכשל המל ירהש ,לארשיב םישנא
.הלא םיסנכל םתעגה תא עונמל טושפ רשפא םא ,דוסיה ןמ יוגש

:יל עירפמש רחא רבד

,ץראה ןופצב לויטב יתיליב (יתימאה היטרקומדהו תוריחה גח) תואמצעה םוי תשפוח תא
םישנא תצובק הגאד ץראה ןופצל ךרדה לכ ךרואלש תולגל יתמהדנ סובוטואב יתעסנ רשאכ
.דועו דועו הנבמ ,ריק ,ןנער ץע ,עלס ,סובוטוא תנחת לכ לע הנולבש םע תבותכ ססרל
רבד לכ לע בותכל רשפא רבכ המ ,ונ "יערד תא ררחשל" רשאמ תרחא אל התיה תבותכה
?זזש

,םירקיטס) היתורוצ לכב ללכב הריבעמ תבותכהש ןויערה ,דואמ רומח השעמ והז יתעדל
םגו לארשיב טפשמה יתב תכרעמו רדסה , קוחה דגנכ תוממוקתה דודיע אוה (יטיפרג ,תוזרכ
.ךרדה ילושב טלוב רבד לכ לע תובותכה סוסיר םצעב טרפב הביבסה םוהיז

!חלצומ קבאמ ךשמה ונל היהיש

:שפוח רתא תרעה

."תיביטקא תוליעפל ךירדמ" תא םדוק וארק ,והשמ תושעל םיאצוי םתאשכ !דאמ בושח

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא