Subject Koach Hiloni Home

letter

םתור-ירוא ,ינוליח-יתד םיבתכמ תפילח
םתור תאמ


.תובוגת ינימ לכ ליימ יאב יתלביק ,רתאב "דנר ילוש תא םירחהל" תא יתמסריפש רחאל
,אירב גולאיד רצונ ךכו ול יתינע ,ןאכ עיפומש ןושארה בתכמה תא חלש ירוא םשב רוחב
.ןובאתב .ץראב יתדל ינוליח לכ ןיב היהיש לחיימ ינאש גוסהמ


1 ירוא

דנר ילוש תא םירחהל
םידוהיה תא םירחהל
ונילע םילבוקמ אלש םירזומ םיגהנמ םהל שי
םהלש תונומאה לעו םהילע םרח
קוחרמ הלאה םיכושחה תא תוהזל ולכויש בוהצ יאלטל תופידע


1 םתור

ירוא םולש

אוהש ךיאש ,ךלשכ תובוגת ארוק ינאשכ יב תזחואה תופייעה תשוחת תא ךל שיחמהל יל השק
.האושה ןוויכל ןמצע תא קוחדל תוחילצמ דימת םג

תא לידבהל (םליבשב ורחב םצעב) םמצעב ורחב םה .םידרח לע בוהצ יאלט םישל ךירצ אל ינא
,תואמצעה םויב ונילגד תא םיפרוש םה .רשק םוש הנומא ןיבו םהיניב ןיאש םידגבב םמצע
.םקלח .םלוכ אל ,ןוכנ .םה ,ןורכיזה ימיב םהלש רפסה יתבב םידקור

ןיינועמש ימ .ידוהי ימצע שיגרמ אל ינאש יפ לע ףא ,םידוהיה תא םירחהל רמוא אל ינא
.תדה לש התרזעב םומעשמ וא ינימ קופיס רסוחמ ,תודידבמ ,םוחמ ומצע תא גורהל לוכי

שיש אוה (תנבה אלש ךל ןימאמ אל ינא לבא) סחייתהל אל חוכב תיסינ התאו ,יתרמאש המ
יתד גהנמ םייקל ינממ םישרוד הב חכונ תויהל ידכ דוע לכ "טייצ ראי" הגצהה תא םירחהל
?ןוכנ ,בלצ קשנל ךתוא םיחירכמ ויה םא ןבצעמ היה ךתוא םג .יחורל וניאש

ידכש תודעסמ םירחמ ינאו ח"עבב םייוסינ בלשמ םרוצייש הקיטמסוק ירצומ םירחמ םג ינא
דחא ףא .םדא תומוה ןהש םשורה תא רוציל ידכ ורצי ןהש רותב דומעל ךירצ ןהילא סנכיהל
.תונוש תועד םע םישנא שיש םיניבמ םה .יצאנ ררוצל יתוא הוושה אל ,בגא ,וללה םיפוגהמ
?ןיבמ התא

החכוהה אוה תעכו דיל ךל קבדנ וב תפפונש בוהצה יאלטה .םיהולא ןיא ,יקותמ הל'ירוא
לע אלא ,ךומסל ימ לע ונל ןיא .ךל בטיי ךכ ,רתוי רהמ תאז ןיבתש לככו .ךכל תחצינה
.םימייק ונאש תמאב םיעדויש םידיחיה ונא ,תיפוסוליפ .ונמצע

.תבשב דימת חלשא ךילא תובושתה תא ,עובשה בור קוסע תצק ינאש ןוויכ :ןורחא רבדו
.ךל עירפמ אל הזש הווקא


2 ירוא

,יל רמאת

םיפוצהמ םישקבמ םהו ,עובש ןב תועפוה בוביסל ,היכרותמ העיגהש תימלסומ הקהל שי םא
?םירחהל ארוק תייה םתוא םג םאה .םיסנכנ םהשכ םיילענ דירוהל

תוצלוח םע סנכהל םיפוצל השרמ אל איהו הינמרגב עיפוהל העסנש תידוהי הגצה התיה םא
ארוק תייה םאה ,םינקחשה תושגרב עגופ הז יכ (...האושה לע בוש החילס) סרק בלצ םהילעש
?םתוא םירחהל

םתוכז תא דבכת אלש המל ,דרפומ להקה בשיי םהלש הגצהבש םיפידעמ םינקחשהו יאמבה םא
םיגהנימה ךל הארנ אלש ללגב קר !?םרחל אורקל המל לבא תכלל אל לוכי התא .תיטרקומדה
?םהלש

הזה טבשה לומ קרו םלועה יטבש יגהנימ לכ יפלכ ינלבוסו ילרביל תויהל ןכומ התא המל
!?ןכומ אל התא םייתד םידוהי ארקנש

?םרחה ןיינע המ לבא ,ךלת לא תכלל הצור אל התא

!?ךלש ומכ אל איה יכ קר םהייח ךרדו םתנומא לע ורתווי םהש הצור התא


2 םתור

ירוא םולש

ילב עיגהל להקמ שקבל ימיטיגל הז ןכלו ,וילא הוולתמש דבכנ ישגר ןעטמ שי סרק בלצל .1
סרק בלצו םישנש הווקמ ינא ךא ,והשלכ ישגר ןעטמ שי םישנ הארמל םג .וידגב לע הז למס
.יל הארנ אל .רבד ותוא תא דנר ילושל םישוע אל

רבד םוש העפוהב ןיאש םושמ ,ךתעידיל ,םיילענ דירוהל תשקבמ התייה אל תימלסומ הקהל .2
הניחבמ םג תימיטיגל הניא הדרפהל השקבהו ,שודק רבד לכ ןיא "טייצ ראי"ב םג .שודק
.תיתד

קוחה ךרד לע אל ,לארשיב תיפכנ אל ןיידע םאלסיאה תדש אוה ,בושח רתויה ,ףסונ לדבה .3
טלס" לש םתעפוה תא םירחהל ארוק יתייה םג יתייה ,בצמה היה ךכ םא ."םעונ יכרדב" אלו
תדה תושירד לומ לא תימוי םויה םיחרזאה תעינכש םושמ "?קרוט התא" םתעפוהב "יקרוט
,םייתדה םידוהיה ללוכ ,םילא ידבוע טבש םושל דגנתא אל ינא .םתנידמ תאו םתוא תנכסמ
.םתעד תא ילע ופכי אל םה םא

םימש אל ןמזה בורש ךכב התובישחש ,"בל ומיש" תאירק ןיטולחל איה המרחהל האירקה .4
םיידרח םיפוג םינמממ ,(םיצ"דב) םירדוהמ םירשכה לשב םירקי ןוזמ ירצומ םינוק :בל
הנומאמ םיישפוחה תונוצרה לע רותיוו ךות ןמזה לכ "םידבכמ"ו םישמ ילבמ םיינויצ יטנא
איה םג ,ןכבו .תימיטיגל הניא םרחל האירקהש בשוח התאש םשור השוע .רבע ןנמזש תודגאב
.תיטרקומד תוכז

ךרד וליפא םהלתמ עמשיהל ךל םימרוג בתכמב םיבר ההימתו הלאש ינמיס - םייחל פיט .5
.בותכ טסקט

םתור - הבוגתל חמשא


3 ירוא

.רקיה םתור

. ןוכנ אלה ץעה לע םיחבונ ונינשש בשוח ינא לבא ,יל חלס
.ןיכה אוהש הגצהל ,וילא אב התאשכ ויתונומא תא דבכתש שקבמ תומיוסמ תונומא םע שיא
.ךל אבש ךיא .אובת לא ,ךל אב אל םא .אוב ,דבכלו אובל ךל אב םא
.ולש תא שי דנר ילושל םג ,ךל םיינורקעו םיבושחה םירבדה תא שי ךלש ומכ
.םיהולא ידי לע ונל הנתינ הרותהש ןימאמ אוה
אל ,ותוא דבכתש הז שקבמ אוהש המ לכו ולש הנומאה תאו ולש ןופצמה תא דגונ ברועמ תבשל
.ולשב קר ויתושירד תא שרדו ךלש הגצהל אב אל אוה .ישפוח םלועה .אובת לא ,ךל אב

!?ןימאמ אוהש המב ןימאמ אוה המל בושחלו קמעתהל תיסינ עגר םאה לבא
?יוניש אלל םינש יפלא רבכ ,ןימאמ אוהש המב ןימאמ ידוהיה םעה המל
םתס הז ,םהלתמ אוהה ,ינוציק אוהה :םיצפוק לכ םדוק ונחנאש םייחב םויה ונלש היעבה
ונומכ בשוח אלש ימ לכו תטלחומ ונלש תמאה וליאכ ,ץופקל רשי ...םייטאנאפ םהה ,רנויסמ
.העוט יאדוו
םש ןיינעה המ קמועל לכ םדוק קדוב היה יתימאו רשי םדאנב לבא ןוכנ הזש תויהל לוכי
ונלש םעה יצחמ רתוי המל .הככ תויחל םירחוב ,דנר ילוש ומכ המרב םישנא המל .ינשה דצב
.ךתוא אלו ותוא קידצמ היה

.עבטמה לש ינשה ודיצב תקמעתה אל םעפ ףאש יל הארנ .םידדצ ינש שי עבטמ לכל ,עדוי התא

.ירוא ךלש


3 םתור

- ירוא

הפיא ,אבה בתכמב ךמצע לע יל רפס .הארנכ ,לולעת םושל לובג ןיא ?רקי ינא וישכע זא
תא ריכמ התא בוט המכ ןיינעמ .םייחה לע בשוח התא המו התא המכ ןב ,דמול התא
.תודהיה

.רזע לעופ היה וליאכ דובכב שמתשמ התא ."דובכ" גשומה לע עגר רבדנ אוב

סיכב היליזורטפ ילע תקזחהב תלגודש ,ץראב םיפינס חותפל תדמועש תכ לע עמוש תייה םא
םיחרוצו םימעפ 'ח ריקב םשאר םיחיטמ הינימאמ רקוב לכש ,לאמש לענב ענענו ןימי
י"ע רדעב ןושארה ולידמראה תדלוה תא םיגגוח הנשב םעפש ,םימעפ 'ז "סזי'ג היוללה"
אוה םתומכ השוע אלש ימ לכש םינעוט לכל ףסונבו םשארל לעמ הלאוק בוד רגפ תפנה
?םתוא דבכמ תייה ,תוומ-ןב

ןויער ולעהש םישנאל ,ןהב ןימאמ ינאש תורטמ ןעמל םמצעמ ובירקהש םישנא דבכמ ינא
ןעמל ,רוביצה ןעמל ףופצה םמוי רדסמ ושידקהש םישנאל ,םמצע תוחוכב הרפמו ןיינעמ
.תוברת ןעמל ,םיקקזנ

םינימ - "הווקת יהת לא םינישלמלו םינימל") רקוב לכב יתומל ללפתמש ימ תא דבכמ ינניא
ימל ,('ד קרפ חצור תוכלה ,ם"במרה לצא ןכו ,ח"ל ןירדהנס ,ארמגב האר ,םיסרוקיפא םה
הלוח תודהיה - תורחא תוינתא תוצובק ינפ לע תינחורו תיזיפ הלענ ומצע תא האורש
אל םגו םהישארל לעמ תולוגנרת יפינמל אל םג ,הזב ריכתש ןמזה עיגהו השק תונעזגב
אלו ןידירומל ,ןהינקמ םינוי יחלשמל דובכ יב ןיא .לאמש לענ ינפל ןימי לענ ילעונל
.יל ןיא .ןידה םוי יאריל ,ןייחמ אל הפשכמל ,ןילעמ

בשוח םג ינא ,ותוא דבכמ אל ינאש קר אל .הסעב ?המו ,ותוא דבכא ינאש שקבמ דנר ילוש
ךישמאו ארוק ינא ןכלו .יחורל וניאש יתד גהנמ ילע תופכל הסנמ אוהש םושמ ,לבנ אוהש
. לארשי לביטספב "טייצ ראי" תמרחהל אורקל

,תיבה רהב ללפתהל םהל ןתיתו םתנומא תא דבכתש םישקבמ קר ץראב םימלסומה םג ,בגא
?דבכמ התא ..לאומס יבנב ,הלפכמה תרעמב

בותכ הרותב לבא ?המ .הזב ןימאמ םג התא ."םיהולא י"ע ונל הנתנ הרותהש ןימאמ אוה"
םילכוא םומיסקמ םה .ןוכנ אל הזש עודי הזו ,(5-6 א"י ארקיו) הריג םילעמ תבנראו ןפשש
ארקת ,3 'סמ תמא תעד סרטנוק תא ךל ףרצמ ינא ?העט םיהולא .רשק םוש ןיאו ,םהיללג תא
.םיכחתו תצק

אלל ,םינש יפלא "?יוניש אלל םינש יפלא רבכ ,ןימאמ אוהש המב ןימאמ ידוהיה םעה המל"
.םיכחתו תצק ארקת ,9 'סמ תמא תעד סרטנוק תא ךל ףרצמ ינא ?יוניש

,הזחמ םיבתוכ ."םיניכמ" אל הגצה - ךתוא ןקתל ילע ,ובלל רקי ןורטאיתש םדאכ - םויסלו
.הדות .הגצה םילעמ דחיב םלוכו םייבמ יאמיבה ,םינקחש םיקהלמ ךכ רחא

letter

ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home