Subject Secular Power Home
letter

!? ןמזה דמימ תא ארב םיהולא


:ירודמ ונלביקש בתכמ

:שפוח תווצ דובכל

ןויגה תרזעב אל רותסל יתלוכי אלש הנעט התלע "םלועה תא ארב ימ" אשונב ינויד ךלהמב
.יל םתקפיסש תרבוחה תרזעב אלו

:החישה ירקיע
?םלועה תא ארב ימ ·
!םיהולא ·
?םיהולא תא ארב ימו ·
!םייק טושפ אוה םיהולא תא ארב אל דחא ףא ·
?םימייק טושפ םדאה ינבש ןיבהל השק המל זא ·
!םתוא ארב 'הש ינפמ ·
?ותוא ארב ימ לבא ·
דמימ" תא םגו וילעש המ לכ תאו םלועה תא ארב 'ה (:ךכ יל םירמוא יל תונעל ילבמ) ·
טושפ אוה ארביהל ךירצ אל אוה ןמזה דמימב יולת אל 'הש ללגבו (היהי אל הזש המ) "ןמזה
.הז תא ןיבהל ידכ ידמ םינטק ונחנאו םש

ענכש אל הז לא "הז תא ןיבהל םילוכי אל ונחנא"ש חונ דואמ הזש דיגהל יתיסינ הז בלשב .דחא ףא

"!!!!!ןמזה דמימ תיירואית רתוס ינא לזאזעל ךיא " :הלאשה תא םכל ריבעמ ינא זא

.ירוד שארמ הדות


letter

:הבושתה הנה .אל ?ןידרבייס רשאמ תונעל םיאתמ רתוי והשימ שי

,ירוד םולש

ללכב המ ןיבהל ידכ קרש ךכ-לכ קנע רטנולפ רצונ הזה חוכיוה ךלהמב .ןגוהכ תכבתסה ןכא
עגרכ .ךוביסל תונורתפל רמולכ ,ףוסל קר סחייתאו רצקא ינא .םידומע המכ ושרדיי םש הרק
.םיירשפא תונורתפ השולש יל םילוע

הלאשה .הבוט הלאש הנניא "םלועה תא ארב ימ" הלאשה .חוכיוה לש הלחתהל עגונ דחאה
הלאש גיצמ התא םא ."ארבנ םלועהש רמא ימ" תויהל הכירצ (וז הלאשל הבושתה וא) תיתימאה
בל םישל ךירצ ןאכ ."?אל ,םייק אוה ירה ,ארבנ םלועהש רורב" רמאי דיימ אוה ,יתדל וז
,"רצונ" וא ,"ארבנ" והשמ לע רמוא התא םא .םישמתשמ ונא הב הפשה לש תרתסנה העפשהל
םלועה" יתדל תונעל רשפא זאו ."עיפוה" רמול ףידע ןכל ."רצוי" וא "ארוב" שקבתמ דיימ
ךיא" - תענמנ יתלבה הלאשל תופצל שי וז הדוקנב ."ארבנ אל ,עיפוה אוה ךא ,םייק ןכא
ונאו עיפוה טושפ אוה" ,תחצינה הבושתל םוקמה הז ילואו "?הפיאמ ?המל ?עיפוה אוה
תכפהתמ הנומתה לכ ,רתוי תצק תוקיודמ תורדגה םע ,הככ ."הז תא ןיבהל ידכמ םינטק
.עגרכ הב ןותנ התאש היעבה םע דדומתהל ץלאיי יתדהו

שרוד וניא ןכלו ,ןמזה דממב יולת וניא םיהולאש רמא יתדה .ףוסהמ ליחתמ ינשה ןורתפה
רמאי םא .הביס שרוד וניא ןמזה דממב יולת וניאש המ לכ ותעדל םאה ,ררבל שי .הביס
תא חינמ ,םצעב ,אל אוה םאו עדוי אוה הפיאמ לואשל שי ,הזכ הרקמ אוה םיהולא קרו ,אלש
המ לכ ,ןכש רמוא אוה תאז תמועל םא .חיכוהל הסנמ אוהש המ שארמ חינמ רמולכ ,שקובמה
יולת ומצע ןמזה דממ םאה ותוא לואשל יאדכ ,הביס שרוד וניא ןמזה דממב יולת וניאש
.תויהל לוכי הז ךיאו רבדמ אוה לזאזעל המ לע ותוא לאשת ,ןכש רמאי אוה םא .ןמזה דממב
ךירצ אל ןכלו הביס שרוד וניא ןמזה דממ ומצע ולש תובושתה יפל זא ,אלש רמאי אוה םא
.ותוא רציש םיהולא חינהל

הלאש לכ לע שממ .םכלש ןוידה ךלהמב תובר םימעפ עיפוה ,שקובמה תחנה לש ,הזה ףוליסה
תא ארב אל דחא ףא" רמוא יתדהשכ ,אמגודל "?הככ הזש םצעב רמא ימ" לואשל רשפא
הפו .קוידב ולש וירבד יפל ,ותנבהמ הלעמלש םירבד ולא ירה ?עדוי אוה הפיאמ ."םיהולא
חינהל ריבס ."םיהולא תא ארב אל דחא ףאש" ול רמאת ",יל חיכות" .ישילשה ןורתפה ןומט
וא "תיתביס הריצי ןיא ,ןמז ןיאש םוקמב" הנעי אוה ולש תכרפומה הירואיתה תרגסמבש
היהש ינפל ,םוקיהו ןמזה רצונ ךיא זא" :הלימב ותוא סופתל רשפא זאו .הזכ ןונגסב והשמ
טושפ םדאה ינבש חינהל רשפא יא המל" הלאשה ירחא דחוימב תטלוב תויתייעבה ."?ןמז
ארב םיהולא תרמוא תאז המ ."םתוא ארב םיהולא יכ" ,שממ תמטמוטמה הבושתהו "םימייק
!חיכות !?םתוא

תא שדחמ םושרא ינא .םהילאמ םינבומכ םירבד ידמ רתוי תלביקש אוה הזה חוכיוב הרקש המ
.ןהל תורעהו ,תובושתהו תולאשה

(?ארוב תויהל ךירצש רמא ימ) ?םלועה תא ארב ימ -
(?עדוי התא ךיא) !םיהולא -
?םיהולא תא ארב ימו -
(?עדוי התא ךיא) !םייק טושפ אוה םיהולא תא ארב אל דחא ףא -
?םימייק טושפ םדאה ינבש ןיבהל השק המל זא -
(חיכות) !םתוא ארב 'הש ינפמ -
?ותוא ארב ימ לבא -
(חיכות) ןמזה דמימב יולת אל 'הש ללגב... -
(!חיכות) ארביהל ךירצ אל אוה
(!!חיכות) םש טושפ אוה
.(!!!חיכות) הז תא ןיבהל ידכ ידמ םינטק ונחנאו

,הלאה תובושחה תולאשה לע ,תורחא תוביסמ וא ןויסינ רסוחמ האצותכ ,תגלידו תויה
.ךבתסמ היה דחא לכ .תכבתסהש אלפ ןיא ,ןהילאמ תונבומכ יתדה דצהמ תובושתה תא תלביקו
,ירמגל עוקת התא ובש בצמל תעגה םא .םייחב תויעב ןורתפל ללכב בוט אוהש חקל ןאכ שי
בושחל ךילע היהש ןמזב ,והשמ וילאמ ןבומכ תחקל ןורתפה ךילהתב םש יאש חינהל ריבס
.קמועל רתוי וילע

,תוארתהל

Cyberdin


דחיב אורקל ץילממ דאמ ינא ,םירחא םירקמב ומכ ,הזה הרקמב םג :רורד לש הרעה ,םויסל
. "הבושתב הרזחה לע םילמ 310" רצקה רמאמה תא חוכיול ךיפתוש םע


letter


:ןונמא ונל בתוכ ,הבוגתב


רוציקב - האירבה תלאש

תובושת עיצהל יוצר ןכל .בל תמושת רסוחל לופיל רשפא תכראתמו תלפלפתמ החיש לכב
םע תודדומתהל תיסחי הטושפ ךרד ןלהל ל"נה יפל .תוקומע תוירואיתל סנכהל אלו תורישי
:האירבה תלאש

הזה והשימה <- ותוא ארב והשימ <- םייק םלועה :יוצמה דרחה יפל הירואיתה - א בלש -
ןיבהל ידכמ םינטק ונחנאו עדוי ינא יל ןימאת <- דימת הפ היה אוהו <- םיהולא אוה
.תאז

:םדוק דחא בלש רוצענ ואב - א היצפוא

היצולובאו האלפומ הקיטסיטטס ידי לע ורצונ םייחה <- דימת הפ היה אוה <- םייק םלועה
.תאז ןיבהל ידכמ םינטק ונחנאו עדוי ינא יל ןימאת <-

:ףסונ בלש ךישמנ - ב היצפוא

<- ותוא ארב והשימו <- םיהולא אוה הזה והשימה <- ותוא ארב והשימ <- םייק םלועה
<- היסקלג איהשוזיאב הטנלפ איהשוזיאב ונדועו היה אוהו < אפלאזז אוה הזה והשימה
.תאז ןיבהל ידכמ םינטק ונחנאו עדוי ינא יל ןימאת

התואבש םיארמ קר הלא ,הב םינימאמ תמאב ונאש הירואית איבהל םיסנמ אל ונחנא וז הרוצב
.תונושמו תונוש תוירואית ןומה רציל רשפא (תידרחה הירואיתל) תואדו לש הדימ

,הלאה תוכרפומה תוירואיתהמ תחא ףאל היצמיטיגל ןתונ וניא םלשו אלמ עדי ונל ןיאש הז
.ןהמ תחא ללגב (ןוזמ לש םייוסמ גוס לוכאל אל לשמל) ונייח תא תונשל ךרוצ ןיאש חטבו


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home