הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


?חספב תורשכ לע רומשל ךל תפכא המ

יש תאמ

shay@ringel.co.il.ללכ שושחל ילב עפשב לוכאל ןווכתמ תישיא ינא לבא .חספב ץמח םילכוא םתא םאה עדוי יניא
.הטלחהה תא דבכמ ינאו .חספב ץמח םילכוא אלו תרוסמ לע םירמושש םיינוליח שיש רבתסמ
.תושעל המ יל םירמואש הז דבכמ אל ללכב ינאש המ
.תרוסמ רמוש יתוא לאוש ?ץמח לוכאל אל דחא עובשל ךל תפכא המ
?רלוד ןוילימ לבקא ינא ?הזמ יל אצי המ .ותוא יתלאש ?רומשל יל המל
.ץמח לע רומשאש טוהל ךכ לכ התא המל ?תירבה תוצראל סוטא ינא
?ןאדמרה שדוחב םוצל ךל תפכא המ הזמ ץוח
.רבד ותוא אל הזש יל הנוע אוה
.חספב תושעל המ יל דיגת אל התאו ולש תונושה תונומאה דחא לכל .רבדה ותוא קוידב הז
.הז םע יל ףיכו יל קשחתמ קרש ץמח המכ לכוא ינא
.יתוא לאוש אוה ?םירחא םישנא דיל הז לע רבדל בייח התא המל לבא
?יתוא ליעגמ הזש ןיבמ אל התא

?ךילע בוהאה לכאמה המ .םירחא םישנא דיל הז לע רבדמ ינא ןכלו ישפוח םדא ןב ינא
.הנע אוה ,הקושקש
?םירחא םישנא דיל הז לע רבדל בייח התא המל הקושקש בהוא אל ינא
.רבד ותוא אל הז
.רבדה ותוא קוידב הז
?הצמב ער המ
םיכסיש והשימ שיש בשוח אל ינא ?התיפ בהוא אל התא .ול יתינע התיפב ער המ
.התיפה תליכא תא קיספהל ןווכתמ אל ינא גח שיש ללגב קר .התיפמ הבוט רתוי הצמש
.הליגר המרונ וז
.יל הנוע אוה הנווכב הז תא השוע התא
?הנווכב הז תא השוע תרמוא תאז המ
?הנווכב הנשה לכב םתוא לוכאל ליגר ינאו יל םימיעטש םירבד לכוא ינא
?רבעל ךתוא רבחיש והשמ ?תרוסמ תצק םע המו
.הנוש ןיינע איה תרוסמה לע תולכתסה דחא לכ לצא לבא הלחא הז תרוסמש ול יתרמא
הכונח תורנ םיקילדמש םישנא שי .היזיוולט םיאורו רופיכ םויב םימצש םישנא שי
.ןוכנל האור אוהש המ תא תרוסמב םייקמ דחא לכ .שארה לע הפיכ ילב
.ןוכנ ךל הארינש המ תא םייקל יתוא חירכת אל התא
.חספל רמגייש ינפל ץמחה יאלמ תא לסחל הבורקה תלוכמל יתכלה ינאו חמש גח תכרבב ונדרפנ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא