הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


!יתוא םיחפקמ

םג םיבתוכ ןידרבייסו ןצינ ,שפוח םורופב בתוכ ידרח ריעצ

:"םיבוט םייח"כ ההדזהש והשימ שפוח םורופב בתכ םיאבה םירבדה תא

טסיפצפ אוה - ל"הצב תרשמ אל לגשכ
טמתשמ ינא - ל"הצב תרשמ אל ינאשכ
.םכשה לע תוחיפטל וכז םה םשב ול וארק לג לש וירוהשכ
.םחרמ טבמל וכז םה "םירמ" יתוחאלו "קחצי" יחאל וארק יירוהשכ

טנדוטס אוה - םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקממ לגשכ
.ןטחס ינא -םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקמ ינאשכ
רואנ אוה - שידיאב ןורטאתל ךלוה לג לש אבאשכ
.ךושח אוה - שידיא רבדמ ילש אבאשכ

טסילארולפ אוה - היסנכב רקבמ לגשכ
.םיינבה ימימ ינא -תסנכ תיבל ךלוה ינאשכ
יתייפכ ינא - תסנכ תיבב הפיכ שובחל לגמ הפצמ ינאשכ
.יתוברת אוה - וילענ ריסמו דגסמל סנכנ לגשכ

ינויצ אוה - דנליאתב ומצע תא שפחל אצוי לגשכ
.טאנפ ינא - ץראב דומלל ראשנ ינאשכ
"ןיא" אוה רעישב םיצוקו ןזואב ליגע שי לגלשכ
"טואא" ינא ןזואה ירוחאמ הכורא רעיש תצווק שי ילשכ

טרקומד אוה הנגפהב ףתתשמ לגשכ
.תומוהמ ררועמ ינא תונגפהב ףתתשמ ינאשכ
יוטיב שפוח והז -הזה רמאמה תא בותכל ,לג ליבשב
.היצקובורפ םתס הז ,הזה רמאמה תא בותכל יליבשב


:ונלביקש המ הנה .םתעד המ בותכל ןידרבייסמו ןצינמ (הפי) ונשקיב

!רתומ היה דועשכ ןיגפהל תאבש בוט ,לג
ןצינ :בתכ
(לוחכב ןצינ לש טסקטה ,רוחשב "םיבוט םייח" לש טסקטה)


טסיפצפ אוה - ל"הצב תרשמ אל לגשכ
טמתשמ ינא - ל"הצב תרשמ אל ינאשכ

טמתשמ אוה - ל"הצב תרשמ אל לגשכ
טמתשמ ינא - ל"הצב תרשמ אל ינאשכ
ריש הז לע בתוכ ינא - םיטמתשמ ונינששכ
טקש ינופצמ היהנ ךכבו

.םכשה לע תוחיפטל וכז םה םשב ול וארק לג לש וירוהשכ
.םחרמ טבמל וכז םה "םירמ" יתוחאלו "קחצי" יחאל וארק יירוהשכ

השדח השיגב ורחב םה הז םשב ול וארק לג לש וירוהשכ
השישי הפוקת םה ורזחיש "םירמ" יתוחאלו "קחצי" יחאל וארק יירוהשכ
עובשה לכ ךשמב ,הלא תומש םע ונלוכ בבותסנ וישכעמו
עודמ עדוי אוהש וילע הקזח ,ול עירפמ הזש ימו

טנדוטס אוה - םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקממ לגשכ
.ןטחס ינא -םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקמ ינאשכ

אבצב תרשמ אוה - םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקמ לגשכ
הבישיל ךלוה ינא - םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקמ ינאשכ
טנדוטס תויהל ינא םג יתלוכי יתיצר קר וליא
תמ היה תולקב הככ ףסכ לבקלש לג לע קוחצל יל לק רתוי הברה לבא

רואנ אוה - שידיאב ןורטאתל ךלוה לג לש אבאשכ
.ךושח אוה - שידיא רבדמ ילש אבאשכ

רואנ אוה - שידיאב ןורטאיתל ךלוה לג לש אבאשכ
רוחש שבול אוה ,שידיא רבדמ ילש אבאשכ
הצר קר ול תכלל היה לוכי אוה םג עונלוקלו ןורטאיתל
אצמ אוה ירובע ינכדע תוחפ תצק תוברת לס הז םוקמב לבא

טסילארולפ אוה - היסנכב רקבמ לגשכ
.םיינבה ימימ ינא -תסנכ תיבל ךלוה ינאשכ

רבעה יגהנמ לע דמול אוה - דגסימבו תסנכה תיבב ,היסנכב רקבמ לגשכ
רבכשמ םיגהנמ םתוא רזחשמ ינא ,תסנכה תיבל ךלוה ינאשכ
הרהמב סנכא אלש הארנ דגסימלו היסנכל
הרז הדובעב קסוע הלילח ימצע אצמא אלש

יתייפכ ינא - תסנכ תיבב הפיכ שובחל לגמ הפצמ ינאשכ
.יתוברת אוה - וילענ ריסמו דגסמל סנכנ לגשכ

יתייפכ ינא םאה חכוותהל ןתינ - תסנכ תיבב הפיכ שובחל לגמ הפצמ ינאשכ
יתשפוח םויב תירוביצ הרובחתו ביבאב םחל ונממ ענומ ינאשכ ךא
וילע קוידב רופתו בוט שממ רבדה ול השוע יאדוובש ירה
וילענ תאו דגסמה תא וישכע ריכזהל יל דמחנ תאז חיכשהל ידכו

ינויצ אוה - דנליאתב ומצע תא שפחל אצוי לגשכ
.טאנפ ינא - ץראב דומלל ראשנ ינאשכ

ותחפשמ לש ףסכו לג לש הייעב וז - דנליאתב רקבל אצוי לגשכ
ותחפשמ לש ףסכו לג לש הייעב םג וז - ץראב דומלל ראשנ ינאשכ
הנירב דנליאתב רקבל ינא םג יתלוכי ,יתיצר קר ולו דבוע יתייה תצק םא
הנידמה תא בהוא ינא םואתפ ןכלו השרמ אל יברה לבא

"ןיא" אוה רעישב םיצוקו ןזואב ליגע שי לגלשכ
"טואא" ינא ןזואה ירוחאמ הכורא רעיש תצווק שי ילשכ

רעישב םיצוקו ןזואב ליגע שי לגלשכ
רחב אוה ךכ יכ תאז השע אוה
הכורא רעיש תצווק שי ןזואה ירוחאמ ילו
הכרבל םנורכז ונימכח וויצש יל ורמא ךכ יכ

טרקומד אוה הנגפהב ףתתשמ לגשכ
.תומוהמ ררועמ ינא תונגפהב ףתתשמ ינאשכ
יוטיב שפוח והז -הזה רמאמה תא בותכל ,לג ליבשב
.היצקובורפ םתס הז ,הזה רמאמה תא בותכל יליבשב

ונב םיקלעתמ רשאכ תונגפהב םיפתתשמ ינא םגו לג םג
ונל ןתנ לג לש אבאש היטרקומדה תא םילצנמ ונינש
:רמוא זא יכרד יל חלצית םאו
!רתומ היה דועשכ ןיגפהל תאבש בוט ,לג"הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו"
ןידרבייס :בתכ
(לוחכב ןידרבייס לש טסקטה ,רוחשב "םיבוט םייח" לש טסקטה)

אלו (הנווכב) תגלגלמ הקלחב איה ןלהל ילש הבוגתהש ריהבהל שקבא ,הנבהה ייטיא םיארוקל
.בלל וחקית לא .ביגמ ינא וילע רוביחה ומכ קוידב ,תיניצר

טסיפצפ אוה - ל"הצב תרשמ אל לגשכ
טמתשמ ינא - ל"הצב תרשמ אל ינאשכ

אל םא וליפאו ,םירורב םינוירטירק שי) ךכל לגוסמה חרזא לכ לש ותבוח - אבצב תוריש
אל וליפא התא לבא .תוטמתשה = הבוח יולימ יא .(בדנתהל כ"דב רשפא דוע ,םהב םידמוע
!םזיפיצפ לע תרהצה

.םכשה לע תוחיפטל וכז םה םשב ול וארק לג לש וירוהשכ
.םחרמ טבמל וכז םה "םירמ" יתוחאלו "קחצי" יחאל וארק יירוהשכ

םש אלש חטב .םאצאצל ורחבש םש תובקעב םכשה לע החיפטל וכזש םירוה לע יתעמש אל םייחב
"הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו" :הרותב דוע עיפומ לג םשה ,בגא ךרד .לג ומכ ליגר
שולש האור ינאו ,ןיינעמ רתוי רופיס רבכ הז - ךלש םירוהה יבגל .(א"נ ,א"ל תישארב)
.תורקל היה לוכי הז ךיא תויורשפא
וליפא םתסה ןמ םהש הלוע ךלש טסקטה לכ לש המינהמ .םייתד ירה םה ךלש םירוהה .1
ורחב ךלש םירוההשכ ,רמולכ .תינוליח הנוכש בלב דדב רוגל םיטונ םניא םידרח .םידרח
רזומ רבכ תמאב הזו .םתביבסבש םידרחהמ אובל היה בייח הז ,םחרמ טבמל וכזו תומש
.דאמ
םיבשהו םירבועה לכל ועידוהו תינוליח הנוכש בלב ודמע ךלש םירוהה ,ןיפוליחל .2
אלפ אל ."!םירמ ילש תבל יתארק !קחצי ילש ןבל יתארק" :תולוק ילוקב (אליעל םינוליח)
.בשוח התאש הביסהמ אל לבא ,םחרמ טבמל וכזש
"םירמ"ו "קחצי" ךתוחאלו ךיחאל וארק ךירוהש איה ,ןלוכמ תניינעמו הנורחא תורשפא .3
.ענמנ יתלב ךכיפל אוה םחרמה טבמהו - לחרו םהרבא םהל םיארוק ללכבש תורמל

טנדוטס אוה - םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקממ לגשכ
.ןטחס ינא -םידומילל ףסכ הנידמהמ לבקמ ינאשכ
דחא ףאמ רבד םוש לבקמ אלו דומילה רכש לכ תא וסיכמ איצומ עצוממה טנדוטסה .םילבה לבה
.(ילוא ,וירוהל טרפ)

.גוגמדה םערתמ "!הנידמהמ ףסכ תולבקמ תואטיסרבינואה לבא"
ףוסב ,םיבצקותמ דומילה תודסומ ינשש דועב לבא .תובישיה םג" ,םינוע ונא "?המ זא"
הברה .תוחפ שי טנדוטסלו ,םדוק ול היהש הממ סיכב ףסכ רתוי שי הבישיה דימלתל שדוחה
."תוחפ

רואנ אוה - שידיאב ןורטאתל ךלוה לג לש אבאשכ
.ךושח אוה - שידיא רבדמ ילש אבאשכ

.תויוטש

טסילארולפ אוה - היסנכב רקבמ לגשכ
.םיינבה ימימ ינא -תסנכ תיבל ךלוה ינאשכ

.םייניבה ימימ היהי אוה םג ,היסנכב ללפתהל ליחתי לגשכ

יתייפכ ינא - תסנכ תיבב הפיכ שובחל לגמ הפצמ ינאשכ
.יתוברת אוה - וילענ ריסמו דגסמל סנכנ לגשכ

?ריכמ ...םיחקול אל ,םינתונ המידק תוכז

ינויצ אוה - דנליאתב ומצע תא שפחל אצוי לגשכ
.טאנפ ינא - ץראב דומלל ראשנ ינאשכ

.ץראב דומלל תראשנש ללגב אל הזש יל ןימאת ,טאנפ התא םאו ?דנליאתל תונויצ ןיב רשקה המ

"ןיא" אוה רעישב םיצוקו ןזואב ליגע שי לגלשכ
"טואא" ינא ןזואה ירוחאמ הכורא רעיש תצווק שי ילשכ

..."ןיא" תויהל הצור ונלש יטאנפהו ןטחסה ,יתייפכה טמתשמה ...דומח הז המכ ...ווווווא
!תויועמשמ יתש שי תאזה הלימל ,עגר ...לבוקמ תויהל הצור לכה ךסב אוה ...ונבה ףוס לכ ףוס

טרקומד אוה הנגפהב ףתתשמ לגשכ
.תומוהמ ררועמ ינא תונגפהב ףתתשמ ינאשכ

המ דגנ איה הלאשה .הבוט הרבחב התא לודגבש הככ ,תומוהמל תומרוג םירקמ הברהב תונגפה
,לג ומכ טרקומד ארקיהל הצרת אל יאדווב ,היטרקומדה דגנ ןיגפמ התא םא יכ .ןיגפמ התא
?ןוכנ

יוטיב שפוח והז -הזה רמאמה תא בותכל ,לג ליבשב
.היצקובורפ םתס הז ,הזה רמאמה תא בותכל יליבשב

.הפי ינממ ושקיב לבא .ןמז זובזב הז ,הזה שוקשקל הבוגת ללכב בותכל ,יליבשב

,םימה תא םירגוס םייתניב תכרבב
ןידרבייס
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא